Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030.

Data publikacji: 2020-12-01

Szanowni Państwo,
Powiat Rawicki przystąpił do prac nad opracowywaniem dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030. W dokumencie będziemy się skupiać na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.
Oczywistym jest, że każde z zadań będzie dotyczyło rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców gmin naszego powiatu, dlatego też pragniemy zaprosić Państwa do udziału w procesie sporządzania Strategii. Ze względu na obecną sytuację, związaną z pandemią, na razie nie jesteśmy w stanie organizować bezpośrednich spotkań, które z pewnością byłyby najlepszą formą uzyskania Państwa opinii i propozycji.
Na razie chcielibyśmy skorzystać z Państwa wiedzy i uzyskać informacje na temat najważniejszych problemów społecznych mieszkańców powiatu w zakresie przypisanym kompetencjom naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety.
ankieta dla mieszkańców Powiatu Rawickiego

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 22.12.2020r.

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Ewa Szczepaniak
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Projekty realizowane z dofinansowaniem Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 2020-08-03

Projekt pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"
RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU
 

Złóż wniosek przez system SOW !

Data publikacji: 2021-01-03

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 wnioski na dofinansowanie udziału w TURNUSACH REHABILITACYJNYCH oraz wnioski na dofinansowanie zakupu PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH można składać za pośrednictwem systemu SOW.
Informacje o sposobach postępowania przy składaniu wniosków znaleźć można na poniższej stronie:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/

 

PFRONSOW

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

TURNUS REHABILITACYJNY

uwaga! w załączeniu procedury rozpatrywania wniosków

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_turnus rehabilitacyjny (plik pdf 43KB)
 2. wniosek lekarza o skierownie na turnus rehabilitacyjny_zał_2 (plik pdf 138KB)
 3. oświadczenie_zał_1 (plik pdf 220KB)
 4. oświadczenie_kontynuowanie nauki(...)_zał_3 (plik pdf 155KB)
 5. infromacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 6. procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (plik pdf 144KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

LIKWIDACJA BARIER:
- ARCHITEKTONICZNYCH
- W KOMUNIKOWANIU SIĘ
- TECHNICZNYCH

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_likwidacja barier architektonicznych (plik pdf 337KB)
 2. wniosek_likwidacja barier w komunikowaniu się (plik pdf 365KB)
 3. wniosek_likwidacja barier technicznych (plik pdf 364KB)
 4. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 5. oświadczenie_zał_3 do wniosku likwidacja barier architektonicznych/w komunikowaniu się/technicznych (plik pdf 181KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (OSOBY FIZYCZNE)
- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne) (plik pdf 262KB)
 2. wniosek_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 65KB)
 3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 4. oświadczenie_zał_2 do wniosku_sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf 181KB)
 5. oświadczenie_zał_1 do wniosku_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 181KB)

Wigilia, 24 grudnia 2020- PCPR będzie nieczynne.

Data publikacji: 2020-12-10

Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.
Prosimy o załatwianie spraw w innym dogodnym dla Państwa terminie.

2020 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-11-09

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na zadania realizowane w roku 2021 mogą złożyć w tut. PCPR do dnia 30-11-2020r.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek: druki

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI W MODULE III.

Data publikacji: 2020-11-04

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Z ramienia Realizatora (Powiatu Rawickiego) program obsługuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Dla kogo jest ten program?
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).
PFRON udostępni funkcjonalność pełnej obsługi składanych wniosków w systemie łącznie z przygotowaniem elektronicznych przelewów dla systemów finansowo-księgowych oraz wsparcie Infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Czytaj całość publikacji "PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI W MODULE III."

logologo

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowaie ze środków programu_Moduł III (wersja listopad2020) (plik pdf 149KB)
 2. Obowiązek informacyjny_Moduł III (plik pdf 114KB)
 3. Zaświadczenie_Moduł III (wersja listopad 2020_1) (plik docx 21KB)

Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji: 2020-10-11

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu rawickiego tzw. strefą czerwoną, prosimy o załatwianie przez Państwa spraw w tut. PCPR w miarę możliwości telefonicznie, pocztą tradycyjną, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu: prosimy o uprzednie telefoniczne/mailowe umówienie się z pracownikiem merytorycznym lub termin i godzinę ustali z Państwem pracownik PCPR.
Załatwiając sprawy osobiście należy zachować zasady bezpieczeństwa:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk,
- w miarę możliwości zachowania dystansu 1,5 - 2 m.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii."

Więcej uprawnionych w ramach Modułu III programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Data publikacji: 2020-08-14

Decyzją Zarządu PFRON rozszerzono katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu, o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatu rawickiego, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Po nowelizacji kierunków działań oraz warunków brzegowych w programie na rok 2020 uprawnionymi do pomocy finansowej w ramach Modułu III programu są osoby niepełnosprawne, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
- pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).
PFRONPFRON

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowaie ze środków programu_Moduł III (plik docx 48KB)
 2. Obowiązek informacyjny_Moduł III (plik pdf 116KB)
 3. Zaświadczenie_Moduł III (plik docx 19KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu