Aktualności


Projekty realizowane z dofinansowaniem Funduszy Europejskich.

2020-08-03

logo

Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"
RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU


Remont budynku WTZ w Miejskiej Górce dofinansuje PFRON.

2020-07-24

Po raz kolejny Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce (umowa z dnia 15.07.2020r.).
Projekt przygotowany przez prowadzące warsztaty Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce pn. "Remont budynku WTZ" zakłada remont elewacji budynku, wymianę kotłowni, wymianę posadzek i malowanie ciągów komunikacyjnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar F.
Planowana całkowita wartość projektu: 200.000zł.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 160.000zł (80% udziału w kosztach realizacji projektu).
Planowany termin realizacji: do 31.12.2020r.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Polski Bon Turystyczny również dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

  2020-07-24

  Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym na każde dziecko, na które przyznane jest wsparcie z programu „Rodzina 500+” przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 500zł w formie bonu na sfinansowanie kosztów wypoczynku w Polsce (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością wartość bonu zwiększa się o 500zł, czyli łącznie wynosi ona 1.000zł).
  Starosta Rawicki przekazuje na bieżąco Wojewodzie Wielkopolskiemu informacje o osobach uprawnionych i dzieciach, które mają/będą miały przyznane prawo do dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty – w obszarze rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Rawicki (na dzień 22 lipca br. zgłoszono 100 osób uprawnionych i dzieci – podlega bieżącej aktualizacji).
  Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022r.
  Bon można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
  Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.
  Obsługa merytoryczna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 7 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

   2020-05-07

   Szanowni Państwo,
   w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu pracuje stacjonarnie bez zmian, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, jednakże nadal z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.

   Sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP lub poprzez e-mail. Natomiast w sprawach wymagających wizyty w tut. Centrum, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie się z pracownikiem merytorycznym.
   Interesanci mogą przebywać w pomieszczeniach tut. PCPR :
   - po uprzednim umówieniu terminu i godziny z określonym pracownikiem.

   Należy zachować obowiązek:
   - zasłaniania ust i nosa,
   - używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

   Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby:
   - do 4. roku życia;
   - które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia,
   - z całościowym zaburzeniem rozwoju,
   - niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
   - niesamodzielne.

   Obsługa - pojedynczo, z wyłączeniem sytuacji niezbędnej opieki nad małoletnim lub osobą zależną/niepełnosprawną.


   Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

   2020-05-06

   W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.

   Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań – w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
   Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

   czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r."

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

    2020-04-21

    Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa i przekazane do realizacji przez tut. PCPR. Dalszemu wyłączeniu podlega obsługa bezpośrednia interesantów tut. PCPR.
    Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

    Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
    Telefony kontaktowe:
    tel. stacjonarny: 65 546 4333
    tel. komórkowy: 607 395 721
    Adresy e-mail:
    - w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
    - piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
    - sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
    - świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
    - kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

    Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
    Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.

    Ewa Szczepaniak
    (-) Kierownik PCPR w Rawiczu


    Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem.

    2020-04-08

    PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
    Adresatami pomocy:
    - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
    - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
    Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
    1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
    2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
    3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
    4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
    6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
    7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

    czytaj całość publikacji "Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem. "

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia w wykonywaniu zadań przez jednostkę.

    2020-03-15

    O G Ł O S Z E N I E
    Szanowni Państwo,
    w dniu 13 marca 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433).
    Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
    1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
    2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    W związku z powyższym wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów tut. PCPR.
    Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

    Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
    Telefony kontaktowe:
    tel. stacjonarny: 65 546 4333
    tel. komórkowy: 607 395 721
    Adresy e-mail:
    - w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
    - piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
    - sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
    - świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
    - kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

    Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.

    Ewa Szczepaniak
    Kierownik PCPR

    Dołączone pliki:
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji