Aktualności


Projekty realizowane z dofinansowaniem Funduszy Europejskich.

2020-08-03

logo

Projekt pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"
RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU


2020 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-11-09

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na zadania realizowane w roku 2021 mogą złożyć w tut. PCPR do dnia 30-11-2020r.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek: druki


PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

2020-11-04

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Z ramienia Realizatora (Powiatu Rawickiego) program obsługuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Dla kogo jest ten program?
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).
PFRON udostępni funkcjonalność pełnej obsługi składanych wniosków w systemie łącznie z przygotowaniem elektronicznych przelewów dla systemów finansowo-księgowych oraz wsparcie Infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

czytaj całość publikacji "PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2020-10-11

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu rawickiego tzw. strefą czerwoną, prosimy o załatwianie przez Państwa spraw w tut. PCPR w miarę możliwości telefonicznie, pocztą tradycyjną, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu: prosimy o uprzednie telefoniczne/mailowe umówienie się z pracownikiem merytorycznym lub termin i godzinę ustali z Państwem pracownik PCPR.
Załatwiając sprawy osobiście należy zachować zasady bezpieczeństwa:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk,
- w miarę możliwości zachowania dystansu 1,5 – 2 m.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii."


Więcej uprawnionych w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

2020-08-14

Decyzją Zarządu PFRON rozszerzono katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu, o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatu rawickiego, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Po nowelizacji kierunków działań oraz warunków brzegowych w programie na rok 2020 uprawnionymi do pomocy finansowej w ramach Modułu III programu są osoby niepełnosprawne, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
- pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Remont budynku WTZ w Miejskiej Górce dofinansuje PFRON.

2020-07-24

Po raz kolejny Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce (umowa z dnia 15.07.2020r.).
Projekt przygotowany przez prowadzące warsztaty Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce pn. "Remont budynku WTZ" zakłada remont elewacji budynku, wymianę kotłowni, wymianę posadzek i malowanie ciągów komunikacyjnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar F.
Planowana całkowita wartość projektu: 200.000zł.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 160.000zł (80% udziału w kosztach realizacji projektu).
Planowany termin realizacji: do 31.12.2020r.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Polski Bon Turystyczny również dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

  2020-07-24

  Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym na każde dziecko, na które przyznane jest wsparcie z programu „Rodzina 500+” przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 500zł w formie bonu na sfinansowanie kosztów wypoczynku w Polsce (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością wartość bonu zwiększa się o 500zł, czyli łącznie wynosi ona 1.000zł).
  Starosta Rawicki przekazuje na bieżąco Wojewodzie Wielkopolskiemu informacje o osobach uprawnionych i dzieciach, które mają/będą miały przyznane prawo do dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty – w obszarze rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Rawicki (na dzień 22 lipca br. zgłoszono 100 osób uprawnionych i dzieci – podlega bieżącej aktualizacji).
  Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022r.
  Bon można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
  Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.
  Obsługa merytoryczna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji