Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”


Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

2020-08-03

Powiat Rawicki realizuje projekt pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:
- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Wartość projektu ogółem: 244.686,07zł
w tym:
- ze środków europejskich: 206.221,41 zł (84,28% dofinansowania)
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 38.464,66 zł (15,72% dofinansowania)

Środki finansowe przeznaczone są dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym Projekcie.

Obsługa projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.


Bieżąca realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - zakup sprzętu.

2020-08-19

Zakupiony w ramach projektu sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt komputerowy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Czas realizacji i zakres rzeczowy projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  2020-08-03

  Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim, tj. od dnia 29 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r. Kwalifikowalność wydatków możliwa jest od dnia 25 maja 2020r.

  Zakres rzeczowy projektu dla rodzin, dzieci i pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Rawicki (zgodnie ze szczegółowym kosztorysem do projektu):
  - zakup sprzętu ochrony osobistej, w tym:
  maseczki - 2 177 szt.
  rękawiczki - 10 850 szt.
  płyny dezynfekcyjne - 475 litrów

  - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym:
  laptop - 89 szt.


  przejdź do góry...

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji