Druki


2020 r. - SPRZĘT REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-02

SPRZĘT REHABILITACYJNY - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Lista załączników:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
2) aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego sprzętu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
3) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
4) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu)
5) kosztorys ofertowy

Dołączone pliki:


2020 r. - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-02

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Niezbędne załączniki:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2) zgoda właściciela mieszkania, aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny(jeżeli dotyczy)
3) oświadczenie ostałym miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
5) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
6) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).
7) kosztorys ofertowy

Dołączone pliki:


2020 r. - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-02

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ- wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Niezbędne załączniki:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2) oświadczenie ostałym miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
3) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
4) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
5) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).
6) kosztorys ofertowy

Dołączone pliki:


2020 r. - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-02

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Niezbędne załączniki do etapu I:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2) zgoda właściciela mieszkania, aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny(jeżeli dotyczy)
3) oświadczenie ostałym miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
5) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
6) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).
Niezbędne załączniki do etapu II:
1) szkic mieszkania,
2) kosztorys,
3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy).

Dołączone pliki:


2020 r. - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-02

DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopięorzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. wnioskodawcy,
2) postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego,
3) potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy.
4) potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
5) fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup (określającą cenę nabycia z wyodrębnieniem kwoty opłacanej przez NFZ i kwoty udziału własnego) lub kosztorys ofertowy (określający cenę nabycia z wyodrębnieniem kwoty opłacanej przez NFZ i kwoty udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji).

Dołączone pliki:


2020 r. - TURNUS REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-01

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2.Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku;
3. Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osoby od 16 do 24 roku życia;
4. Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2019-11-06

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzór wniosku i załączników obowiązujących od miesiąca listopada 2019r.

Dołączone pliki:


2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II - program finansowany ze środków PFRON - semestr 2019/2020

2019-09-23

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr 2019/2020.
Termin składania wniosków upływa z dniem 10-10-2019r.
Wzory ujednolicone dla wersji papierowej i składanej poprzez system SOW (nabór elektroniczny)

Dołączone pliki:


2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I - program finansowany ze środków PFRON - nowe zadanie Obszar C/zadanie nr 1 !

2019-08-12

Moduł I/C/1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Termin składania wniosków:
- do 31 sierpnia 2019 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Dołączone pliki:


2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I - program finansowany ze środków PFRON

2019-05-31

Termin składania wniosków:
- od dnia 01 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Dołączone pliki:

 1. wniosek MODUŁ I /A/1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu) (plik PDF, 464KB)
 2. wniosek MODUŁ I /A/2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (plik PDF, 458KB)
 3. wniosek MODUŁ I /A/3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) (plik PDF, 443KB)
 4. wniosek MODUŁ I /A/4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu) (plik PDF, 460KB)
 5. wniosek MODUŁ I /B/1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub obu rąk) (plik PDF, 382KB)
 6. wniosek MODUŁ I /B/2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (plik PDF, 479KB)
 7. wniosek MODUŁ I /B/3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dysfunkcja narządu wzroku ) (plik PDF, 453KB)
 8. wniosek MODUŁ I /B/4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) (plik PDF, 454KB)
 9. wniosek MODUŁ I /B/5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (plik PDF, 439KB)
 10. wniosek MODUŁ I /C/2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik PDF, 436KB)
 11. wniosek MODUŁ I /C/3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (plik PDF, 450KB)
 12. wniosek MODUŁ I /C/4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (plik PDF, 459KB)
 13. wniosek MODUŁ I /C/5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (plik PDF, 459KB)
 14. wniosek MODUŁ I /D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (plik PDF, 427KB)

2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II - program finansowany ze środków PFRON

2019-03-15

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- od 18 marca do 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
- od 01 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-12-12

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-12-12

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-12-12

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Dołączone pliki:


2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-12-10

DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018-11-08

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca listopada 2018r.

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

2018-05-31

Termin składania wniosków:
- od dnia 01 czerwca 2018 do 30 sierpnia 2018 r.

Dołączone pliki:

 1. Wniosek - AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I (plik PDF, 449KB)
 2. oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 149KB)
 3. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/1i2 dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 231KB)
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/1i2 dysfunkcja narządu ruchu (plik PDF, 218KB)
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/C/3i4 proteza (plik PDF, 226KB)
 6. część B wniosku_karta oceny merytorycznej (plik PDF, 365KB)
 7. oświadczenie-osiągane dochody (plik PDF, 137KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/1 (plik PDF, 205KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/2 (plik PDF, 179KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_B/1i2 (plik PDF, 206KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/2 (plik PDF, 178KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/3 (plik PDF, 180KB)
 13. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/4 (plik PDF, 181KB)
 14. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_D przedszkole (plik PDF, 171KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2018- program finansowany ze środków PFRON - Moduł II

2018-03-06

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- od 07 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- od 03 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-12

DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-11

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-11

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-12-11

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Dołączone pliki:


Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017-11-08

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca listopada 2017r.

Dołączone pliki:


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r. - program finansowany ze środków PFRON

2017-11-08

Moduł I i Moduł II:
Termin składania wniosków:
- do dnia 01 grudnia 2017 r.

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I

2017-06-02

Termin składania wniosków:
- od dnia 05 czerwca 2017 do 30 sierpnia 2017 r.

Dołączone pliki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I - wniosek (plik PDF, 371KB)
 2. oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 161KB)
 3. zaświadczenie lekarskie Moduł I /B/zad.1 i 2 - dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 231KB)
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/zad.1 i2 - dysfunkcja narządu ruchu (plik PDF, 218KB)
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/C/ zad. 3 i 4 - proteza (plik PDF, 226KB)
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/zad. 1 (plik PDF, 275KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/zad. 2 (plik PDF, 235KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_B/zad. 1 i 2 (plik PDF, 275KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 2 (plik PDF, 232KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 3 (plik PDF, 235KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 4 (plik PDF, 236KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_D - przedszkole (plik PDF, 219KB)
 13. część B wniosku_karta oceny merytorycznej (plik PDF, 647KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

2017-03-07

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I

2016-03-04

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Dołączone pliki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I (plik PDF, 383KB)
 2. zał. 1 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 253KB)
 3. zał. 3 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar B zad.1 i 2 dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 427KB)
 4. zał. 4 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar B zad.1 i 2 dysfunkcja narządu ruchu (plik PDF, 494KB)
 5. zał. 5 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar C zad.3 i 4 (plik PDF, 500KB)
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A (plik PDF, 397KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A zad. 2 (plik PDF, 337KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar B zad. 1 i 2 (plik PDF, 400KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 2 (plik PDF, 334KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 3 (plik PDF, 336KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 4 (plik PDF, 339KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar D (plik PDF, 321KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

2016-03-02

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dołączone pliki:


Wnioski o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2016-01-28

wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca lutego 2016r.

Dołączone pliki:

 1. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik PDF, 177KB)
 2. zał. do wniosku o liwidację barier architektonicznych (plik PDF, 200KB)
 3. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik PDF, 204KB)
 4. zał. do wniosku o liwidację barier technicznych (plik PDF, 273KB)
 5. zał. do wniosku o liwidację barier w komunikowaniu się (plik PDF, 200KB)
 6. Wnioseki o dfinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik PDF, 163KB)
 7. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik PDF, 195KB)
 8. zał. do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik PDF, 196KB)
 9. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...) (plik PDF, 217KB)
 10. Wniosek o dfinansowanie usług tłumacza j.migowego, tłumacza-przewodnika (plik PDF, 212KB)
 11. Wniosek o dfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (plik PDF, 391KB)
 12. Wniosek o dfinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja, turystyka (plik PDF, 264KB)

Wnioski o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2016-01-11

(rok 2016)

Dołączone pliki:

 1. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik PDF, 378KB)
 2. zał. do wniosku o liwidację barier architektonicznych (plik PDF, 200KB)
 3. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik PDF, 377KB)
 4. zał. do wniosku o liwidację barier technicznych (plik PDF, 273KB)
 5. zał. do wniosku o liwidację barier w komunikowaniu się (plik PDF, 199KB)
 6. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik PDF, 396KB)
 7. zał. do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego (plik PDF, 196KB)
 8. Wnioseki o dfinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik PDF, 334KB)
 9. Wniosek o dfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (plik PDF, 411KB)
 10. Wniosek o dfinansowanie usług tłumacza j.migowego, tłumacza-przewodnika (plik PDF, 409KB)

AKTYWNY SAMORZĄD - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

2015-07-14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny samorząd" 2015r. - Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
WNIOSEK „ P ” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji