Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powrót

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-04-30

Logo flaga i herb PL

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakres wsparcia asystenta to m.in.:

  • wykonywanie codziennych czynności (np. załatwianie spraw urzędowych),
  • funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności ( np. dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne),
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego (np. wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc),
  • umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności (np. wydarzenia społeczne i kulturalne),
  • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcie niepełnosprawnych uczniów.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Powiat Rawicki przyjął środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w 2021 w wysokości: 37.179,00zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Realizatorem Programu dla mieszkańców powiatu rawickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rawicz ul. Dworcowa 1.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu