Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powrót

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021.

Data publikacji: 2021-05-17

Zgodnie z Obwieszczeniem MRiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 10 marca 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 282) od dnia 01 czerwca 2021r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

art. 80 ust.1 - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
1) z kwoty 694 zł na kwotę nie mniej niż 746 zł miesięcznie
2) z kwoty 1052 zł na kwotę nie mniej niż 1131 zł miesięcznie

art. 81 ust.1 - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

art. 81 ust.2 - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

 

art. 146 ust.2 - pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
1) w szkole;
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
3) w uczelni;
4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
z kwoty 526 zł na kwotę nie mniej niż 566 zł miesięcznie.

art. 149 ust.1 - pomoc na usamodzielnienie:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat - z kwoty 3470 zł na kwotę nie mniej niż 3730 zł
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
a) z kwoty 6939 zł na kwotę nie mniej niż 7458 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b) z kwoty 3470 zł na kwotę nie mniej niż 3730 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
c) z kwoty 1735 zł na kwotę nie mniej niż 1865 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

art. 150 ust.1 - pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, z kwoty 1577 zł na kwotę nie mniej niż 1695 zł , a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności z kwoty 3154 zł na kwotę nie mniej niż 3390 zł.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu