Konkursy ofert


Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu.

2016-02-03

W związku z ogłoszeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 7 stycznia 2016 r. o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej została wybrana oferta Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce ul. Szkolna 1, 63-910Miejska Górka.

Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na partnera do projektu w dniu 28.01.2016r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce ul. Szkolna 1, 63-910Miejska Górka.
Oferta ta spełnia kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne konkursu.
W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego postępowania do projektu realizowanego w partnerstwie wybrane zostało Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce
ul. Szkolna 1, 63-910Miejska Górka.

Rawicz, dn. 03.02.2016r.
(-) Ewa Szczepaniak
Kierownik PCPR w Rawicz


Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu

2016-01-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn.zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji