Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)


Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2020_ Moduł II_zasady.

2020-03-02

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" _ Moduł II _ rok 2020.
I. Terminy naboru wniosków:
1) wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
a) wnioski dot. roku akademickiego 2019/2020 – od 01 marca do 31 marca 2020 r.,
b) wnioski dot. roku akademickiego 2020/2021 - od 01 września do 10 października 2020r.
2) Za datę złożenia wniosku uważa się:
a) w przypadku wniosków składanych osobiście, w wersji papierowej datę wpływu wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
b) w przypadku wniosków składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego,
c) w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SOW datę jego wysłania.
W załączniku:
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ II w 2020 r. W POWIECIE RAWICKIM.

Dołączone pliki:


Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2020_ Moduł I_zasady.

2020-03-02

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" _ Moduł I _ rok 2020.
Termin naboru wniosków:
1) wnioski będą przyjmowane w terminie od dn. 01 marca 2020r. do dn. 31 sierpnia 2020r..
2) za datę złożenia wniosku uważa się:
a) w przypadku wniosków składanych osobiście, w wersji papierowej datę wpływu wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
b) w przypadku wniosków składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego,
c) w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SOW datę jego wysłania.
W załączniku:
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ I w 2020 r. W POWIECIE RAWICKIM.

Dołączone pliki:


Uwaga Studenci! zmiana druków wniosków-Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

2019-09-23

W związku z kolejną aktualizacją naboru wniosków w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez system SOW (nabór elektroniczny) i obsługą wniosków składanych w wersji papierowej (wprowadzenie danych do systemu SOW) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku.
Termin składania wniosków na semestr 2019/2020 upływa z dniem 10-10-2019r.

Dołączone pliki:


Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Aktywny samorząd - Moduł I/C/1).

2019-08-12

Wynikiem aktualizacji zadań dofinansowywanych w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" możliwym jest aktualnie uzyskanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I, obszar C, zadanie nr 1.
Termin składania wniosków:
- do 31 sierpnia 2019 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Dołączone pliki:


Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program

2019-08-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że z dniem 01 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.
Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).
Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 01 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

czytaj całość publikacji "Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program "


Pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy - formularze dla oferentów/wykonawców - wystawców dokumentów (Aktywny samorząd - Moduł I/C/3-4.

2019-08-12

PFRON mając na względzie eliminowanie nieczytelności dokumentów oraz usprawnienie procesu opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, zad.3-4 przygotował aktywne wzory formularzy stosowanych w ramach ww obszarów dot. przedkładanych specyfikacji i kosztorysów.
Aktywny formularz Specyfikacja i kosztorys do wypełniania przez oferentów/wykonawców jest dostępny poniżej oraz znajduje się pod adresem:
href="http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/" >www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Należy go przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON podczas drugiej wizyty.

Dołączone pliki:


Aktywny samorząd - nowe zadanie, nowelizacja dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)

2019-08-12

W miesiącu lipcu br. PFRON podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1. Tym samym zmianie uległy zapisy dokumentu pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019r.

Dołączone pliki:


Rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2019_ Moduł I_zasady

2019-05-31

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w 2019r. W POWIECIE RAWICKIM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”- MODUŁ I, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I w okresie:
- od 01 czerwca 2019r. do 31 sierpnia2019r.
Aktualne druki dostępne w zakładce druki

Dołączone pliki:


Rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2019_ Moduł II_zasady

2019-03-15

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w 2019r. W POWIECIE RAWICKIM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”- MODUŁ II, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
- od 18 marca do 31 marca 2019r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019,
- od 01 września do 10 października 2019r. - wnioski dot. roku akademickiego 2019/2020.
Aktualne druki dostępne w zakładce druki

Dołączone pliki:


Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

2018-12-14

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019r.

czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r."


Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

2018-07-17

Program ,,STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” to program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany do określonych organów i instytucji państwowych oraz samorządowych, tj. instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury.
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in.:
• wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
• adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
• szkoleń osób niepełnosprawnych.
Wyboru instytucji publicznych do udziału w programie dokonuje Zarząd PFRON. Oferty składane są w trybie ciągłym. Z wybranymi instytucjami zawierane są porozumienia. Jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniach składają wnioski o dofinansowanie w Oddziałach PFRON.
W przypadku otrzymania pomocy finansowej w ramach programu, Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. wyposażenia stanowisk pracy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, które dotyczą w szczególności: powierzchni, oświetlenia, temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza, dopuszczalnych norm stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, hałasu;
2. zapewnienia na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy właściwych warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich dostosowań, niezbędnych w związku z rodzajem niepełnosprawności beneficjenta ostatecznego;
3. zatrudniania na objętych programem stanowiskach pracy beneficjentów ostatecznych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
Realizacja programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” została zaplanowana na 4 lata (2017-2020) .
Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl


Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ.

2018-07-16

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji informuję, że w ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.
Wniosek o dofinansowanie zadania dla podmiotu prowadzącego WTZ na terenie powiatu rawickiego należy złożyć w PCPR w Rawiczu (jednostka organizacyjna powiatu wyznaczona przez starostę do realizacji programu) w terminach:
- do 8 sierpnia 2018r. – w przypadku realizacji programu w 2018r.,
- do 5 listopada danego roku – I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego),
- do 5 czerwca danego roku - II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów.

czytaj całość publikacji "Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ."

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

2018-06-05

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w dniu 01 czerwca br. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I . Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia br.
Druki aktualnych wniosków dostępne w zakładce: DRUKI.


Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

2018-03-06

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
- od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
- od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
Aktualne druki wniosku poniżej oraz dostępne w zakładce www.druki

Dołączone pliki:


ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM

2018-03-06

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM

Dołączone pliki:


AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON

2018-02-15

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Więcej szczegółów:www.pfron.org.pl

czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON"


Informacja dot. realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD Obszar C zad. 3 i 4

2017-08-22

W związku z trwającymi pracami dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2017- Moduł I

  2017-06-02

  Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 r. W POWIECIE RAWICKIM, w okresie od 05 czerwca do 30 sierpnia 2017r. - PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I.
  Aktualne druki wniosku - dostępne w zakładce druki
  druki

  Dołączone pliki:


  Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu „ABSOLWENT”

  2017-04-28

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

  czytaj całość publikacji "Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu „ABSOLWENT” "


  AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON

  2017-02-15

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

  Więcej szczegółów: www.pfron.org.pl

  czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON"


  Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

  2016-12-23

  Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła nowe programy skierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl


  Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  2016-11-07

  W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Powiat Rawicki otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie do realizacji zadania w obszarze D - likwidacja barier transportowych - pn. Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  W ramach projektu zostanie zakupiony nowy autobus dla uczestników WTZ w Miejskiej Górce.

  czytaj całość publikacji "Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej."


  Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy.

  2016-11-07

  W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Powiat Rawicki otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie do realizacji zadania w obszarze B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - pn. Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy.

  czytaj całość publikacji "Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy. "


  AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - uwaga! zmiana w przepisach!

  2016-10-27

  Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.
  Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

  2016-03-03

  Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
  Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
  Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
  Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

  czytaj całość publikacji "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków."

  Dołączone pliki:


  AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON

  2016-03-02

  W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
  Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne

  Na co można uzyskać pomoc finansową:

  Moduł I:

  Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

  Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

  czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON"

  Dołączone pliki:


  przejdź do góry...

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji