Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Zostań rodzicem zastępczym !

2019-01-18

PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!
Zgodnie z art. 44 ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka !


AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I.

2016-05-19

W dniach od 01 czerwca do 30 sierpnia 2016r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w PCPR w Rawiczu w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 7 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2020-05-07

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu pracuje stacjonarnie bez zmian, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, jednakże nadal z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.

Sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP lub poprzez e-mail. Natomiast w sprawach wymagających wizyty w tut. Centrum, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie się z pracownikiem merytorycznym.
Interesanci mogą przebywać w pomieszczeniach tut. PCPR :
- po uprzednim umówieniu terminu i godziny z określonym pracownikiem.

Należy zachować obowiązek:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby:
- do 4. roku życia;
- które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia,
- z całościowym zaburzeniem rozwoju,
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
- niesamodzielne.

Obsługa - pojedynczo, z wyłączeniem sytuacji niezbędnej opieki nad małoletnim lub osobą zależną/niepełnosprawną.


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

2020-05-06

W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań – w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  2020-04-21

  Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa i przekazane do realizacji przez tut. PCPR. Dalszemu wyłączeniu podlega obsługa bezpośrednia interesantów tut. PCPR.
  Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

  Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
  Telefony kontaktowe:
  tel. stacjonarny: 65 546 4333
  tel. komórkowy: 607 395 721
  Adresy e-mail:
  - w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
  - piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

  Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
  Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.

  Ewa Szczepaniak
  (-) Kierownik PCPR w Rawiczu


  Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem.

  2020-04-08

  PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
  Adresatami pomocy:
  - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
  Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
  1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

  czytaj całość publikacji "Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem. "

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia w wykonywaniu zadań przez jednostkę.

  2020-03-15

  O G Ł O S Z E N I E
  Szanowni Państwo,
  w dniu 13 marca 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433).
  Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
  1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  W związku z powyższym wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów tut. PCPR.
  Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

  Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
  Telefony kontaktowe:
  tel. stacjonarny: 65 546 4333
  tel. komórkowy: 607 395 721
  Adresy e-mail:
  - w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
  - piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

  Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.

  Ewa Szczepaniak
  Kierownik PCPR

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O MOŻLIWYCH UTRUDNIENIACH W OBSŁUDZE INTERESANTÓW PCPR w Rawiczu.

  2020-03-12

  Szanowni Państwo,
  w związku z zagrożeniem zakażenia KORONAWIRUSEM, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (PCPR), mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia tut. PCPR, jak i zatrudnionych pracowników, zwraca się z prośbą o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
  Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach pilnych. Informujemy o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną - składania dokumentów poprzez platformę ePUAP, SOW www.sow.pfron.org.pl oraz kierowania pytań na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprrawicz.pl Do dyspozycji pozostaje również kontakt telefoniczny nr 65 5464333.
  Informujemy również o czasowym zawieszeniu organizacji spotkań rodziców i dzieci w siedzibie tut. PCPR oraz możliwych utrudnieniach w obsłudze interesantów z uwagi na ewentualną absencję pracowników spowodowaną koniecznością opieki nad dziećmi, w związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych.
  Prosimy o wyrozumiałość. Przepraszamy za możliwe utrudnienia.
  Ewa Szczepaniak
  Kierownik PCPR w Rawiczu.


  Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

  2020-03-02

  Informujemy, że z dniem 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku w:
  - Modułe I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
  - Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Patrz: pfron_programy_projekty


  Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW !

  2020-01-13

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

  czytaj całość publikacji "Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW !"

  Dołączone pliki:


  2020 r. - LIKWIDACJA BARIER ARCHTEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, SPRZĘT REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  2020-01-02

  Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć jak w latach ubiegłych w sposób tradycyjny (np. osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych, epuap).
  Druki do pobrania na rok 2020 www.pcprrawicz.pl/druki

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   2020 r. - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   2020-01-02

   Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Nabór na wyżej wymienioną formę wsparcia został otwarty i aktywowany przez Wydział SOW 01.01.2020, tym samym Wnioskodawcy mogli bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. W tym celu należy zalogować się na stronie www.sow.pfron.org.pl
   Tym samym PFRON umożliwia wszystkim samorządom przyjmowanie wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW.
   Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą:
   - wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do właściwego PCPR. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych,
   lub
   - pobrać wnioski ze strony www.pcprrawicz.pl/druki i dostarczyć do właściwego PCPR w sposób tradycyjny.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    2020 r. - TURNUS REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

    2020-01-01

    Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Nabór na wyżej wymienioną formę wsparcia zostanie otwarty i aktywowany przez Wydział SOW tak, aby od 1.01.2020 Wnioskodawcy mogli bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. W tym celu należy zalogować się na stronie www.sow.pfron.org.pl
    Tym samym PFRON umożliwia wszystkim samorządom przyjmowanie wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW.
    Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą:
    - wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do właściwego PCPR. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych,
    lub
    - pobrać wnioski ze strony www.pcprrawicz.pl/druki i dostarczyć do właściwego PCPR w sposób tradycyjny.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Uwaga! po nowe wnioski na turnus rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze (dofinansowanie PFRON) od 02-01-2020r.

     2019-12-14

     Zgodnie z komunikatem PFRON z dnia 13-12-2019r. do końca bieżącego roku w Systemie SOW zostaną wdrożone zmiany dotyczące wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które można składać za pomocą tego systemu od dnia 01-01-2020r.
     Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia w/w wniosków drogą elektroniczną - mogą pobrać te wnioski w formie papierowej od dnia 02-01-2020r.w siedzibie tut. PCPR lub na stronie www.pcprrawicz.pl/druki.
     Powyższe wynika z konieczności stosowania jednolitych formularzy wniosków ze względu na wprowadzenie ich wszystkich do systemu SOW.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

      2019-12-08

      Zgodnie z komunikatem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że przyjął on „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

      Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

      Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku.
      Więcej informacji: www.pfron.org.pl

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Uwaga - Wigilia, 24 grudnia 2019 - PCPR będzie nieczynne.

       2019-12-08

       Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.


       Kontynuacja działania w 2020 roku - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

       2019-12-08

       Zgodnie z zachowaniem zasady trwałości projektu ( projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" ) w roku 2020 kontynuowane będzie działanie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
       Zasady i wniosek - patrz: wrpo_AOON


       Spotkanie z Mikołajem !

       2019-12-01

       W dniu 29 listopada br. zorganizowaliśmy wzorem lat ubiegłych - spotkanie z Mikołajem ! Jego szczególnymi gośćmi były dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele ! Spotkanie Mikołaja i innych bajkowych postaci sprawiło wszystkim wiele radości.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


        Świątecznych kartek czar...

        2019-12-01

        W odpowiedzi na zaproszenie do wykonania "Bożonarodzeniowych kartek świątecznych" zostało złożonych 40 prac - kartek wykonanych przez dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i ich przyjaciół. Te piękne prace wraz z życzeniami świątecznymi zostaną przekazane osobom i instytucjom współpracującym w obszarze pieczy zastępczej. Wszystkim dziękujemy i już teraz życzymy "Wesołych Świąt" !
        Kartki zostały zaprezentowane podczas spotkania gwiazdkowego w dniu 29 listopada br., a wszyscy ich wykonawcy otrzymali drobne upominki.
        Foto: PCPR w Rawiczu.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         Powiatowy Dzień Integracji 2019

         2019-11-19

         W dniu 15 listopada br. odbyła się IX edycja Powiatowego Dnia Integracji (PDI). W tym roku spotkaliśmy się w gościnnych progach Gminy Jutrosin, a organizatorem wiodącym było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie. Tematem przewodnim tegorocznego PDI była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

         czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2019"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Uwaga Studenci! zmiana druków wniosków-Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

          2019-09-23

          W związku z kolejną aktualizacją naboru wniosków w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez system SOW (nabór elektroniczny) i obsługą wniosków składanych w wersji papierowej (wprowadzenie danych do systemu SOW) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku.
          Termin składania wniosków na semestr 2019/2020 upływa z dniem 10-10-2019r.

          Dołączone pliki:


          Pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy - formularze dla oferentów/wykonawców - wystawców dokumentów (Aktywny samorząd - Moduł I/C/3-4.

          2019-08-12

          PFRON mając na względzie eliminowanie nieczytelności dokumentów oraz usprawnienie procesu opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, zad.3-4 przygotował aktywne wzory formularzy stosowanych w ramach ww obszarów dot. przedkładanych specyfikacji i kosztorysów.
          Aktywny formularz Specyfikacja i kosztorys do wypełniania przez oferentów/wykonawców jest dostępny poniżej oraz znajduje się pod adresem:
          www.pfron.org.pl
          Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Należy go przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON podczas drugiej wizyty.

          Dołączone pliki:


          Pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Aktywny samorząd - Moduł I/C/1)!

          2019-08-12

          Wynikiem aktualizacji zadań dofinansowywanych w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" możliwym jest aktualnie uzyskanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I, obszar C, zadanie nr 1.
          więcej:www.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)


          Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program

          2019-08-12

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że z dniem 01 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.
          Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).
          Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 01 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
          Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

          czytaj całość publikacji "Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program "


          Informacja.

          2019-08-12

          Informujemy, że dnia 16 sierpnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.


          Dzień Dziecka i Rodziny !

          2019-06-04

          W dniu 31 maja br. z okazji minionego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka na piknik do Tarchalina zostały zaproszone wszystkie dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz ich rodzice, rodziny i opiekunowie. Dla swoich podopiecznych tut. PCPR zorganizował m.in. gry i zabawy z animatorami, spotkanie ze strażakami z OSP z Bojanowa oraz policjantami i psami policyjnymi będącymi w służbie KPP w Rawiczu.
          Wspaniała pogoda i atmosfera sprzyjały dobrej zabawie. Dziękujemy wszystkim, którzy uatrakcyjnili nam swoją obecnością te szczególne dla nas dni :)

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (77 fot.)...


           Rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2019_ Moduł I_zasady

           2019-05-31

           Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w 2019r. W POWIECIE RAWICKIM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”- MODUŁ I, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I w okresie:
           - od 01 czerwca 2019r. do 31 sierpnia2019r.
           Aktualne druki dostępne w zakładce druki

           Dołączone pliki:


           System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.

           2019-05-27

           W dniu 23 maja br. Powiat Rawicki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie w sprawie korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). System Obsługi Wsparcia (SOW) to platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.
           Wdrożenie systemu SOW zwiększy dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON. W powiecie rawickim e- usługę systemu SOW wdraża Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
           Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

           czytaj całość publikacji "System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych."

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego !

            2019-05-17

            Serdecznie zapraszamy w dniu 31 maja br. (piątek), godz. 16:00 - 19:00, boisko w Tarchalinie (gm. Bojanowo) :)

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             2 Gala muzyczna "BO JAK NIE MY, TO KTO".

             2019-05-17

             2 Gala muzyczna pn. "Bo jak nie my, to kto", której organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Osieku, odbyła się w rawickim DK w dniu 16 maja br. Tegoroczny motyw przewodni - muzyka filmowa. To kolejna okazja do zaprezentowania dorobku osób - uczestników/mieszkańców dziennych i całodobowych ośrodków wsparcia oraz ich opiekunów/terapeutów.

             czytaj całość publikacji "2 Gala muzyczna "BO JAK NIE MY, TO KTO"."

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


              PFRON z organizacjami pozarządowymi.

              2019-05-14

              W dniu 10 maja br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się krajowa konferencja z cyklu „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg, dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON Anna Skupień, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie konferencji podkreślano, iż politykę wsparcia dla osób niepełnosprawnych należy wypracować ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w oparciu o koalicję: rząd-samorząd-organizacje samorządowe. Swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych prezentowały: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RÓWNY START z Poznania oraz Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik z Poznania.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


               Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

               2019-05-12

               Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego - Pana Lecha Janickiego (Starosta Ostrzeszowski) w dniu 07 maja br. Panie Dyrektor Domów Pomocy Społecznej: w Osieku - Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz i w Pakówce - Lucyna Nowak oraz w imieniu Starosty Rawickiego - Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak uczestniczyły w spotkaniu poświęconym powołaniu Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.Inicjatywa ta jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację finansową dps-ów, wymagającą pilnych zmian i regulacji ustawowych. Forum to pełniłoby głównie funkcje organu doradczego starostów, służyłoby wymianie doświadczeń i praktyk, oraz dawałoby szerokie możliwości konsultacji.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                Z okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego

                2019-05-01

                Z okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego w dniu 30 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. z kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Gościem specjalnym tego spotkania był Pan Marcin Szargan - Starosta Rawicki w latach 1999-2002. Okolicznościowe życzenia składali Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki i Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Rawicki.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                 Wycieczka dla rodzin zastępczych do „Deli Parku” w Trzebawie pod Poznaniem.

                 2019-05-01

                 W dniu 27 kwietnia br. w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020 zorganizowana została wycieczka dla rodzin zastępczych do „Deli Parku” w Trzebawie pod Poznaniem.
                 Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, podczas których dzieci uczyły się robić słodkie chruściki. Druga grupa wraz z przewodnikiem zwiedzała park. Po godzinie grupy się wymieniły. Dla wszystkich uczestników wycieczki przygotowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek, a także degustacją przygotowanych przez dzieci chruścików.
                 W wycieczce brało udział 17 rodzin zastępczych. Łącznie 74 osoby (47 dzieci i 27 osób dorosłych).

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                  Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

                  2019-04-18

                  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w dniu 17 marca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, przy wielkanocnym śniadaniu odbyło się spotkanie uczestników Warsztatów, ich opiekunów/rodziców, przedstawicieli Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (prowadzące warsztaty)oraz duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Rawicki, Pan Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki oraz Pani Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu. Spotkanie to po raz kolejny było okazją do zaprezentowania umiejętności i dorobku artystycznego uczestników Warsztatów w występie poświęconym tradycji Świąt Wielkanocnych, wymiany życzeń oraz skosztowania świątecznych potraw i słodyczy. Spokojnych Świąt !

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                   20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

                   2019-04-06

                   W dniu 04 kwietnia br. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie - prowadzone przez Stowarzyszenie "Pro-Activ" - świętowały 20-lecie swojej działalności. Uczestnikami WTZ w Rydzynie są również mieszkańcy powiatu rawickiego.
                   Dziękując za zaproszenie składamy raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                    "Zawsze z Rodziną" - XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR.

                    2019-04-06

                    W dniach 31 marca - 03 kwietnia br. w Ciechocinku odbyło się już XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR. W ramach spotkania zaprezentowano m.in. dotychczasowe rozwiązania w zakresie pieczy zastępczej, profilaktyki w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, system współpracy w pomocy społecznej oraz omówiono główne założenia projektu ustawy ws. centrów usług społecznych.
                    Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak, jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR - OS \"Centrum\".
                    Spotkanie było również okazją do podsumowania działań powiatowych centrów pomocy rodzinie z okazji przypadającego w tym roku 20-lecia ich istnienia.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                     O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.

                     2019-03-29

                     W dniu 27 marca br. Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z subregionu leszczyńskiego pod nazwą "Usługi opiekuńcze- od zgłoszenia do świadczenia". W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność opiekuńczą.

                     czytaj całość publikacji "O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym."

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu.

                      2019-03-27

                      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (dalej: PCPR) wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych w ramach trwałości Projektu „Razem Przeciw Wykluczeniu” realizuje w roku 2019 usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
                      Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym oraz odciążenie ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie i zawodowo. Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.
                      O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym/ I grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ II grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy oraz opiekunowie faktyczni/ przedstawiciele ustawowi osób niepełnosprawnych.

                      czytaj całość publikacji "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu."

                      Dołączone pliki:


                      Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.

                      2019-03-19

                      W dniu 17 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się szkolenie pn. "Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej".
                      Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. obszarów współpracy powiatu i gminy w realizacji celów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tworzenia i realizacji planów pomocy rodzinie i planów pomocy dziecku, współpracy z sądem rodzinnym.
                      Autorskie szkolenie prowadził Sebastian Stasiulewicz - psycholog, pedagog, superwizor pieczy zastępczej, trener, doradca zawodowy.
                      Zdjęcia: PCPR Rawicz.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       O działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

                       2019-02-27

                       Sprawozdanie z działalności tut. PCPR za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej było jednym z tematów obrad zebranej w dniu 27.02.2019r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Rawickiego. Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego omówiono w kontekście funkcjonowania powiatowej instytucjonalnej pieczy zastępczej (dps,pow) oraz ośrodka interwencji kryzysowego.
                       W spotkaniu uczestniczyła Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu.
                       Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Rawiczu

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Profilaktyka onkologiczna - Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!

                        2019-02-21

                        "Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!" - pod tym hasłem w dniu 22 marca 2019r. o godz.17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie odbędą się warsztaty dotyczące profilaktyki onkologicznej, skierowane do kobiet w wieku 25-69 lat.
                        Współorganizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka.

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                         O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej z Sędzią Rodzinnym - Aleksandrą Dubiał.

                         2019-02-15

                         W dniu 14 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wybranych problemów z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządowych jednostek pomocy społecznej, tj. Domów Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Zgromadzonych powitał Starosta Rawicki - Pan Adam Sperzyński, a gościem specjalnym spotkania była Sędzia Rodzinny SR w Rawiczu - Pani Aleksandra Dubiał.
                         Organizator: PCPR w Rawiczu.

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu

                          2019-01-31

                          Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż z dniem 31.12.2018r. zakończył realizację Projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".
                          Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
                          Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
                          Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
                          Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
                          Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
                          Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
                          Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
                          Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
                          Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

                          czytaj całość publikacji "Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu "


                          Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2019r.

                          2019-01-31

                          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/19 Starosty Rawickiego z dnia 28 stycznia 2019r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2019 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 4 410zł.
                          Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 29 stycznia 2019r. poz. 1052)


                          Koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Osieku i w Pakówce w roku 2019.

                          2019-01-28

                          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2019 wynosi 3 832zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
                          (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 946)
                          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2019 wynosi 3 372zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
                          (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 947)


                          Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie

                          2019-01-18

                          W dniu 16 stycznia br. w Pomocnie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia "Wsparcie dla Każdego" w Pakosławiu podsumowujące jego działalność w roku 2018. Z okazji trwającego karnawału spotkanie to uświetnił występ Zespołu "To i owo Szkaradowo" wystawiając bajkę "Śpiąca królewna" oraz występ wokalny p. Joanny Kryś.
                          W spotkaniu uczestniczyła kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy za zaproszenie.

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                           Spotkania wilgilijne.

                           2018-12-31

                           W miesiącu grudniu br. - jak co roku - uczestniczyliśmy w "spotkaniach wigilijnych" organizowanych przez POW "Mały Dworek" w Łaszczynie, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej, ich rodzin i przyjaciół "Pomocna Dłoń" w Rawiczu, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej w Bojanowie".
                           Bardzo dziękujemy, że mogliśmy ten szczególny czas spędzić również z Wami.

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                            Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

                            2018-12-14

                            Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

                            Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
                            1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
                            2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
                            3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
                            4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
                            5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
                            6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
                            Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
                            Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019r.

                            czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r."

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlana

                             2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                             2018-12-12

                             Informujemy, że wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 z zakresu rehabilitacji społecznej można składać w PCPR w Rawiczu od dnia 02 stycznia 2019r.
                             W zakładce DRUKI zamieszczone zostały obowiązujące od stycznia 2019r. wzory wniosków o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:
                             - DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA
                             - DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
                             - DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ
                             - DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
                             - DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
                             - DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlana

                              Mikołajki !

                              2018-12-09

                              W dniu 7 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało Spotkanie Mikołajkowo-Gwiazdkowe dla swoich podopiecznych – dzieci oraz ich rodzin, opiekunów i rodziców zastępczych. W trakcie spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego pod nazwą „Ubierzmy wspólnie drzewko świąteczne”. Laureaci oraz wszyscy, którzy złożyli swoje prace w konkursie otrzymali upominki, a wykonane ozdoby przepięknie ubrały choinkę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zabawę :)

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (34 fot.)...


                               W Wigilię PCPR nieczynne.

                               2018-12-09

                               Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (poniedziałek - Wigilia Bożego Narodzenia) PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.


                               Pożegnanie lata!

                               2018-10-08

                               W tym roku na sportowo przy pięknej pogodzie pożegnaliśmy lato i witaliśmy piękną polską złotą jesień!
                               W dniu 05 października br. w ramach realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 zadanie: "Promocja zdrowego trybu życia" miłośnicy spacerów i marszów nordic walking mieli okazję wspólnie aktywnie spędzić to piękne październikowe popołudnie. Dziękujemy za pomoc w organizacji tego spotkania Pani Renacie Błaszczyszyn, a za udział i dobre humory przedstawicielom: Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Rawicza, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie, Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" z Rawicza, Stowarzyszenia "Z Nadzieją w Przyszłość" z Rawicza oraz Stowarzyszenia "Wsparcie dla Każdego" w Pakosławiu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Domom Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce.

                               czytaj całość publikacji "Pożegnanie lata! "

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (92 fot.)...


                                Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia liczby miejsc w DPS w Osieku.

                                2018-08-14

                                W dniu 25 lipca 2018r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w sprawie zmiany decyzji w sprawie wydania Powiatowi Rawickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Osieku w zakresie zmiany liczby miejsc przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych.
                                W związku z powyższym liczna miejsc w DPS w Osieku zostaje zwiększona o 8 miejsc i wynosi 100.
                                (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2018r. znak: PS-II.9423.1.1.2018.2.3; wpisano do Rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 54)


                                Zmiana godzin urzędowania PCPR.

                                2018-08-07

                                Informujemy, że w dniach od 08 sierpnia do 10 sierpnia br. (środa-piątek) tut. PCPR będzie czynne w godzinach od 06:00 do 14:00.


                                Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

                                2018-07-17

                                Program ,,STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” to program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany do określonych organów i instytucji państwowych oraz samorządowych, tj. instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury.
                                Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.
                                Zakłada się realizację programu do roku 2020.
                                Więcej informacji: PFRON (programy, projekty)

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlana

                                 Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.

                                 2018-07-16

                                 W dniu 13 czerwca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie nowego autobusu zakupionego na potrzeby uczestników Warsztatów.
                                 Zakupu tego 23 - osobowego autobusu (w tym miejsca dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) dokonano w ramach realizacji Programu wyrównywania szans między regionami III, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki Funduszu stanowiły 70% całości kosztów (tj. kwotę 224 175zł), pozostałe 30% (tj. kwotę 96 075zł) dofinansowały w równych częściach wszystkie rawickie samorządy gminne i samorząd powiatowy oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - podmiot prowadzący Warsztaty.
                                 W spotkaniu obok uczestników i pracowników Warsztatów, przedstawicieli SDiON, uczestniczyli m.in. Anna Skupień - dyr. o/Wielkopolskiego PFRON, Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Maciej Dubiel - Burmistrz Bojanowa, Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki, Kazimierz Chudy - Wójt Gminy Pakosław, Zbigniew Koszarek - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin oraz Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu. Spotkanie prowadziła Anna Hejducka - Prezes SDiON w Miejskiej Górce.

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                  Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ.

                                  2018-07-16

                                  Program "Zajęcia klubowe w wtz" to kolejny program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych adresowany do osób z niepełnosprawnościami opuszczających warsztaty terapii zajęciowej lub oczekujących na przyjęcie do tych warsztatów.
                                  Więcej informacji w zakładce: PFRON(programy,projekty)

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlana

                                   Powiatowy Dzień Integracji 2018

                                   2018-07-09

                                   W dniu 07 lipca 2018 r. w Miejskiej Górce po raz ósmy odbył się Powiatowy Dzień Integracji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w bieżącym roku było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, a współorganizatorami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacje pozarządowe z terenu powiatu rawickiego działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miejskiej Górki.

                                   czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2018"

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    Subregionalne spotkanie WTZ i PCPR w Lesznie.

                                    2018-06-27

                                    W dniu 25.06.br w Lesznie odbyło się spotkanie warsztatów terapii zajęciowej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z subregionu leszczyńskiego. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było omówienie współpracy wtz i pcpr, w tym ich roli w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Obecni przedstawiciele PFRON omówili aktualnie realizowane przez Fundusz programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz projektowane zmiany przepisów w tym zakresie.
                                    Powiat Rawicki reprezentowali: Ewa Szczepaniak - kierownik tut. PCPR, Anna Hejducka - Prezes Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, podmiot prowadzący WTZ w Miejskiej Górce oraz Iwona Hejducka - kierownik WTZ w Miejskiej Górce.
                                    Organizator spotkania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                     Planowane wyłączenie prądu !

                                     2018-06-22

                                     Informujemy, że w dniu:
                                     - 25.06 br. (poniedziałek) w godzinach od 08:30 do 10:30
                                     - 27.06 br. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:30
                                     mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej dla budynku Dworca Głównego PKP w Rawiczu, co oznacza utrudnienia w obsłudze Klientów tut. Centrum poprzez łącza teleinformatyczne oraz obsługę systemów informatycznych.
                                     Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


                                     Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

                                     2018-06-20

                                     "Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi" to temat konferencji szkoleniowej zorganizowanej w Gostyniu w dniu 20 czerwca br. przez PCPR w Gostyniu, PCPR w Pleszewie, Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.
                                     Podczas spotkania przedstawiono diagnozę systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (Mirosław Sobkowiak, terapeuta środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), praktyczne aspekty pracy z osobami z chorobami psychicznymi (dr Marek Miotk, psycholog) oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Jakub Molinus, psycholog).
                                     W konferencji uczestniczyli m.in. Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu oraz pracownicy DPS w Pakówce.

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                      Planowane wyłączenie prądu !

                                      2018-06-15

                                      Informujemy, że w dniu 18.06 br. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 13:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla budynku Dworca Głównego PKP w Rawiczu, co oznacza utrudnienia w obsłudze Klientów tut. Centrum poprzez łącza teleinformatyczne oraz obsługę systemów informatycznych.
                                      Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


                                      Rządowy program Dobry start.

                                      2018-06-11

                                      Od 1.6.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 30.5.2018 r.
                                      Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoby uczącej się.
                                      Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od lipca tego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną), a od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada w przypadku wniosków składanych w sposób tradycyjny.
                                      Wnioski na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegających się o świadczenie dobry start osób uczących się będących osobą usamodzielnianą przyjmowane będą w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.
                                      Więcej - patrz zakładka: pomoc środowiskowa(świadczenia)

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlana

                                       Dzień Rodzicielstwa Zastępczego :)

                                       2018-06-09

                                       Tegoroczne spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu rawickiego z okazji obchodzonego 30-tego maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano w dniu 8 czerwca w Tarchalinie. Spotkanie to było kolejną okazją do wspólnej zabawy oraz wymiany doświadczeń. Wszystkim rodzinom zastępczym - rodzicom i dzieciom - życzymy, aby każdy dzień kończył się uśmiechem .. :)

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlana

                                        AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

                                        2018-06-05

                                        Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w dniu 01 czerwca br. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I . Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia br.
                                        Druki aktualnych wniosków dostępne w zakładce: DRUKI.

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlana

                                         Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !

                                         2018-06-04

                                         W dniu 30 maja br. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zorganizowało Integracyjny Dzień Dziecka. Wspaniałej atmosferze towarzyszyła równie świetna pogoda :) Wszystkim dzieciom dużym i małym jeszcze raz dużo radości :)
                                         W spotkaniu wzięła udział Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR. Dziękujemy za zaproszenie.

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                          XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

                                          2018-05-30

                                          W dniach od 24 do 27 maja 2018 r. w Busku – Zdroju odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" z udziałem 95 uczestników reprezentujących 14 województw. W Forum uczestniczyła także Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu.
                                          Podczas spotkania omówiono m.in.:
                                          - finansowanie sektora pomocowego i polityki społecznej,
                                          - siedem lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem projektu ustawy zmieniającej przepisy w tym zakresie,
                                          - perspektywy rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech,
                                          - stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służacego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach,
                                          - funkcjonowanie centrów obsługi usług wspólnych,
                                          - dobre praktyki - Regionalne Akademie Rodziny jako nowe narzędzie pracy (PCPR Koszalin).
                                          Podczas trwania Forum odbyły się również uroczyste obchody 10-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR "CENTRUM".

                                          czytaj całość publikacji "XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju."

                                          Dołączona galeria:

                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                           (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.

                                           2018-05-21

                                           W dniu 18 maja br. w kinie „Promień” w Rawiczu odbyło się podsumowanie 13. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI. Niepełnosprawność wyrażona w kolorach szarości.
                                           Konkurs pod patronatem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przy wsparciu: Gminy Rawicz, Powiatu Rawickiego, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.

                                           Dołączona galeria:

                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                            Trampoliny we Wrocławiu !

                                            2018-05-16

                                            W dniu 12 maja br. odbyła się wycieczka rodzin zastępczych do Parku Trampolin i Przygody GoJump we Wrocławiu. Liczne atrakcje wyzwalały dużo radości i adrenaliny !
                                            Wyjazd zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020.

                                            Dołączona galeria:

                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                             o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

                                             2018-05-16

                                             W dniu 11 maja br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce - prowadzonych przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - odbyła się uroczystość nadania imienia Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, przełożonego klasztoru w Miejskiej Górce Goruszkach k. Rawicza w latach 1938-1942, który zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau.

                                             Dołączona galeria:

                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                              Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

                                              2018-05-14

                                              W dniu 11 maja br. w ramach organizowanego przez rawicki Inspektorat ZUS Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Sięgnij po sukces" dyżur ekspercki pełniła Pani Magdalena Łukowiak - pracownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych tut. PCPR.
                                              Zainteresowane osoby mogły uzyskać dodatkowe informacje nt. aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
                                              Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.

                                              Dołączona galeria:

                                              nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                               „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.

                                               2018-05-11

                                               W dniach 16-20 kwietnia 2018r. PCPR w Rawiczu zorganizowało V edycję spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”. Tegoroczny cykl adresowany był przede wszystkim dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z całego Powiatu Rawickiego.
                                               Spotkania profilaktyczno-edukacyjne „Wszyscy jesteśmy tacy sami” miały na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie odbyły się prelekcje starszego pracownika socjalnego Katarzyny Jankowskiej oraz psychologa Lidii Młody.

                                               czytaj całość publikacji "„WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych."

                                               Dołączona galeria:

                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

                                                2018-04-12

                                                Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

                                                czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018."


                                                Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERI w Rawiczu.

                                                2018-04-12

                                                W dniu 11 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Rawiczu. W wyniku wyborów funkcję przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego PZERiI nadal pełnić będzie Pan Jan Nowotny.
                                                W odpowiedzi na zaproszenie z ramienia tut. PCPR w zebraniu uczestniczyła Magdalena Łukowiak.


                                                20 lat minęło...

                                                2018-04-12

                                                W dniu 11 kwietnia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. W tej pięknej uroczystości - uświetnionej występami artystycznymi Uczestników ŚDS, uczestniczyła Kierownik tut. PCPR - Ewa Szczepaniak.
                                                Jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności i rozwoju !

                                                Dołączona galeria:

                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                 Spotkanie z "Pomocną dłonią".

                                                 2018-03-24

                                                 W dniu 22 marca 2018r. członkowie i sympatycy rawickiego Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" wspólnie świętowali obchodzone w tym miesiącu Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Dziękujemy za zaproszenie.

                                                 Dołączona galeria:

                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                                  Spotkanie z Amazonkami.

                                                  2018-03-20

                                                  Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania Stowarzyszenia Rawicki Klub Amazonka w dniu 19 marca br. Życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych oraz ich rodzin w imieniu PCPR w Rawiczu złożyła Kierownik Ewa Szczepaniak.
                                                  Dziękujemy za zaproszenie.

                                                  Dołączona galeria:

                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                   Przygotowani na zmiany w ochronie danych osobowych.

                                                   2018-03-17

                                                   Wspólne spotkanie robocze przedstawicieli PCPR oraz wszystkich ośrodków pomocy społecznej w terenu powiatu rawickiego, które odbyło się w tut. PCPR w dniu 16 marca 2018r. poświęcono tematyce ochrony danych osobowych w reprezentowanych jednostkach w kontekście zmian wynikających z obowiązku stosowania RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016r. Nr 119,s.1). Unijna reforma ochrony danych osobowych dotyczy m.in. procesu zbierania danych, szacowania ryzyka naruszeń praw i wolności osób fizycznych (DPIA), instytucji Inspektora Danych Osobowych (DPO) czy też kompetencji organu nadzorczego.
                                                   Przywołane wyżej rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018r.


                                                   Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

                                                   2018-03-17

                                                   W dniu 14 marca 2018r. kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak - uczestniczyła w Wielkopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej współorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W trakcie spotkania omówiono kierunki zmian legislacyjnych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestię sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Skarbowej oraz przygotowania uczestnika WTZ do zatrudnienia na rynku pracy.

                                                   Dołączona galeria:

                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                    Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

                                                    2018-03-17

                                                    W dniu 12 marca 2018r. w tut. PCPR odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone głównie omówieniu planowanych działań na rok bieżący w ramach aktualnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tematyce ochrony danych osobowych dla ngo. Zebrani zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji programu za rok 2017r.
                                                    W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Rawicki Klub Amazonka” w Rawiczu, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie oraz Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej” w Bojanowie.


                                                    Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

                                                    2018-03-06

                                                    Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
                                                    - od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
                                                    - od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
                                                    Szczegóły: www.PFRON(programy,projekty)


                                                    SMARTFON – CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.

                                                    2018-02-23

                                                    Głównym celem warsztatów psychologicznych zorganizowanych w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w okresie ferii zimowych 21 i 22 lutego 2018r. pn: „ Smartfon – czasoumilacz vs. czasopożeracz” było nabycie umiejętności kontrolowania czasu spędzanego ze smartfonem. Warsztaty adresowane były do dzieci przebywających w pieczy zastępczej (grupa wiekowa 11-14 lat) i prowadzone przez psycholog Lidię Młody.
                                                    Konwencja eksperymentów i wyzwań pozwalała uczestnikom zajęć doświadczać barier i ograniczeń w komunikacji telefonicznej, odkrywania sposobów zarządzania swoim czasem oraz dostarczała wiedzy o mechanizmie rozwijania się uzależnienia.

                                                    Dołączona galeria:

                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                     Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

                                                     2018-02-21

                                                     Informujemy o trwającej od poniedziałku (19 lutego br.) akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która w tym roku potrwa do 25 lutego. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości podmiotem prowadzącym Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie wielkopolskim jest FUNDACJA "DZIECKO W CENTRUM" z siedzibą w Poznaniu UL. ZEYLANDA 9/3, kontakt: tel. 786 160 100 poniedziałek - sobota 8:00 -18:00; dni i godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku: poniedziałek - sobota 8:00 -20:00.
                                                     Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl


                                                     REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.

                                                     2018-02-05

                                                     W dniu 31 stycznia br. w PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie z zakresu REALIZACJI POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, w którym uczestniczyli pracownicy tut. Centrum, ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rawickiego oraz POW "Mały Dworek" w Łaszczynie.

                                                     czytaj całość publikacji "REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie."

                                                     Dołączona galeria:

                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                      Spotkanie z Mikołajem

                                                      2017-12-16

                                                      Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i minione niedawno Mikołajki, były okazją do spotkania się rodzin, dzieci, młodzieży i ich opiekunów w dniu 15 grudnia br. w Hotelu "Maria" w Dębnie Polskim. Zabawy z Panią Zimą, Elfem, a przede wszystkim z wyczekiwanym z niecierpliwością przez wszystkie dzieci Mikołajem, sprawiły ogromną radość szczególnie tym najmłodszym. Był śmiech, śpiew, wspólne tańce oraz paczka świąteczna dla każdego dziecka. Imprezę zorganizowano dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej (rodziny zastępcze) i instytucjonalnej pieczy zastępczej (POW "Mały Dworek" w Łaszczynie), podopiecznych i współpracujących z PCPR w Rawiczu. Obecnym na tym spotkaniu, życzenia świąteczno-noworoczne złożyli: Starosta Rawicki - Adam Sperzyński oraz Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną zabawę :)

                                                      czytaj całość publikacji "Spotkanie z Mikołajem"

                                                      Dołączona galeria:

                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                                                       Podsumowanie konkursu pn. „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia”

                                                       2017-12-16

                                                       W dniu 15 grudnia br. podsumowano konkurs plastyczny pn. "Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia". W spotkaniu uczestniczyli wszyscy autorzy złożonych wcześniej prac plastycznych. Oto lista laureatów:
                                                       1) w kategorii I (od 6 do10 r. ż.):
                                                       miejsce I - Adrian Snella
                                                       miejsce II - Tymoteusz Kociemba
                                                       miejsce III - Anna Radojewska
                                                       1) w kategorii II (od 10 do13 r. ż.):
                                                       miejsce I - Emilia Szulia
                                                       miejsce II - Patrycja Wińska
                                                       miejsce III - Bartosz Snela
                                                       1) w kategorii III (od 13 do18 r. ż.):
                                                       miejsce I - Zofia Mendel
                                                       miejsce II - Zuzanna Kempa
                                                       miejsce III - Kacper Rabęda
                                                       Nagroda specjalna Starosty Rawickiego: Anna Krakowiak
                                                       Nagroda specjalna Kierownika PCPR w Rawiczu: Michał Szukała
                                                       Podziękowania, gratulacje i nagrody wręczali: Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu oraz Bogumiła Umławska - Kierownik zespołu ORPZ. Konkurs zorganizowany w ramach realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017 przygotował Zespół ds rodzinnej pieczy zastępczej - Bogumiła Umławska, Lidia Młody, Ewa Gniatkowska, Izabela Kaczmarek. Dziękujemy :)

                                                       Dołączona galeria:

                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (35 fot.)...


                                                        „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia”

                                                        2017-12-09

                                                        W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w III edycji konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Rawickiego pn. „Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia” złożono 28 prac plastycznych. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego, objętych wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawiczu, w następujących kategoriach wiekowych:
                                                        - od 6 do10 r. ż. (kategoria I)
                                                        - pow. 10 do 13 r. ż. (kategoria II)
                                                        - pow. 13 do 18 r. ż. (kategoria III)
                                                        Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na dzień 15 grudnia br. podczas Spotkania Gwiazdkowego.
                                                        W załączeniu złożone prace :)

                                                        Dołączona galeria:

                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (35 fot.)...


                                                         "Prawa dziecka w domu bez przemocy" - rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

                                                         2017-12-09

                                                         "Prawa dziecka w domu bez przemocy"- pod takim tytułem Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu wraz z partnerami - PCPR w Rawiczu, Starostwem Powiatowym, Fundacją im. Maksymiliana Dudy oraz Życiem Rawicza, ogłosiła konkurs literacki dla uczniów szkół średnich i zawodowych. W ramach konkursu złożono 10 prac poruszających z zagadnienia z zakresu praw dziecka oraz zapobieganie przemocy wobec dzieci. W dniu 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom.
                                                         Prace wyróżnione:
                                                         I miejsce – Antoni Czwojda uczeń kl. II gimnazjum w ZS w Miejskiej Górce
                                                         II miejsc – Katarzyna Zachaś uczennica I TE w ZSZ w Rawiczu
                                                         III miejsc – Lidia Kuźnia uczennica I TB w ZSZ w Rawiczu
                                                         Wszystkim dziękujemy za udział i gratulujemy laureatom.

                                                         Dołączona galeria:

                                                         nazwawyswietlana

                                                         Dołączone pliki:


                                                         Dzień Pracownika Socjalnego :)

                                                         2017-11-30

                                                         W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W bieżącym roku pracownicy PCPR w Rawiczu uczcili to święto w dniu 30 listopada. Okolicznościowe życzenia wszystkim pracownikom złożyli Adam Sperzyński - Starosta Rawicki oraz Jacek Gwizdek - Wicestarosta Rawicki. Dziękujemy :)

                                                         Dołączona galeria:

                                                         nazwawyswietlana

                                                          „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - posumowanie działań IV edycji projektu.

                                                          2017-11-26

                                                          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu już po raz IV w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020” oraz „Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021” zorganizowało cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu rawickiego pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”.

                                                          czytaj całość publikacji "„WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - posumowanie działań IV edycji projektu. "

                                                          Dołączona galeria:

                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                                           Nabór wniosków w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r."

                                                           2017-11-02

                                                           Informujemy, że w okresie od 2 listopada do 01 grudnia br. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.". Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Wnioski można składać w siedzibie PCPR w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pomocą operatora pocztowego przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

                                                           czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.""

                                                           Dołączona galeria:

                                                           nazwawyswietlana

                                                           Dołączone pliki:


                                                           Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.

                                                           2017-10-23

                                                           W dniu 8 września 2017r. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.". Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).
                                                           Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku.
                                                           Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
                                                           1)osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
                                                           2)dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie
                                                           o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
                                                           Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:
                                                           1)w ramach Modułu I – w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną,
                                                           2)w ramach Modułu II – w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy.

                                                           Dołączona galeria:

                                                           nazwawyswietlana

                                                           Dołączone pliki:


                                                           Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2017.

                                                           2017-09-14

                                                           W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu rozpoczęły się zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczna edycja programu potrwa do 04 grudnia br.. Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach popołudniowych, w każdy kolejny poniedziałek w siedzibie PCPR.
                                                           Program prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów Lidię Młody i Monikę Juszkowską (pracowników PCPR), z zastosowaniem „Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi” w wymiarze 60 godzin. Do programu przystąpiło 8 osób skierowanych przez Sąd oraz Zespoły Interdyscyplinarne działające w gminach powiatu rawickiego.
                                                           Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021.


                                                           Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.

                                                           2017-09-08

                                                           W dniu 07 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce odbyła się impreza sportowo-artystyczna, w której uczestniczyli zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych placówek: DPS Rościsławice, DPS Wroniniec, DPS Rogowo i DPS Osiek. Program imprezy obejmował występy sceniczne, zawody sportowe i zabawę taneczną. Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Kierownik PCPR w Rawiczu Ewa Szczepaniak.Dziękujemy za zaproszenie.

                                                           Dołączona galeria:

                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (36 fot.)...


                                                            Informacja dot. realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD Obszar C zad. 3 i 4

                                                            2017-08-22

                                                            W związku z trwającymi pracami dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
                                                            www.pfron.org.pl
                                                            Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

                                                            Dołączona galeria:

                                                            nazwawyswietlana

                                                             Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami nawałnic.

                                                             2017-08-21

                                                             Osoby niepełnosprawne, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w miesiącu sierpnia br. na terenie powiatu rawickiego, mogą zgłaszać swoje szkody oraz ewentualne potrzeby osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1 (pok. 8), telefonicznie pod nr tel. 65 546 43 33 lub drogą e-mail: k.jankowska@pcprrawicz.pl .
                                                             W zgłoszeniu należy podać:
                                                             1) liczbę osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym, których dotknęły skutki zdarzeń pogodowych,
                                                             2) rodzaj i charakter powstałych szkód,
                                                             3) określenie ewentualnych potrzeb wynikających z powstałych szkód.
                                                             Termin zgłaszania potrzeb: do dnia 24.08.2017 r. do godz. 14:00.
                                                             Zebrane informacje dn. 25.08.br zostaną przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, który w trybie pilnym przekaże je Zarządowi Funduszu w celu analizy i podjęcia działań zmierzających do wsparcia poszkodowanych osób niepełnosprawnych i instytucji działających na rzecz osób poszkodowanych.

                                                             Dołączona galeria:

                                                             nazwawyswietlana

                                                              PCPR nieczynny w dniu 14 sierpnia 2017r.

                                                              2017-08-03

                                                              W dniu 14 sierpnia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz będzie nieczynne.


                                                              Powiatowy Dzień Integracji 2017

                                                              2017-07-31

                                                              W niedzielę 30 lipca 2017 r. po raz kolejny odbył się „Powiatowy Dzień Integracji 2017” w tym roku nad Zalewem w Pakosławiu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w bieżącym roku było Stowarzyszenie „ Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu a współorganizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

                                                              czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2017"

                                                              Dołączona galeria:

                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                               Nowe programy PFRON 2017-2020.

                                                               2017-06-23

                                                               W dniu 21 czerwca 2017r. Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak uczestniczyła w konferencji pt.: „Zatrudnienie w administracji publicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych ”, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
                                                               Spotkanie poświęcone było promocji trzech pilotażowych programów PFRON realizowanych w latach 2017-2020:
                                                               - Stabilne Zatrudnienie;
                                                               - Absolwent;
                                                               - Praca - Integracja.
                                                               Szczegóły:
                                                               stabilne-zatrudnienie
                                                               absolwent
                                                               praca-integracja

                                                               Dołączona galeria:

                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017.

                                                                2017-06-02

                                                                Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzony 30 maja, był okazją do spotkania się właśnie w tym dniu rodzin zastępczych z terenu powiatu rawickiego. W tym roku świętowaliśmy w Bojanowie, a impreza miała charakter integracyjno-sportowy. Dziękujemy wszystkim za udział. I jeszcze raz - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ! RADOŚCI i WYTRWAŁOŚCI! DZIĘKUJEMY!

                                                                Dołączona galeria:

                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


                                                                 2 maja br. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

                                                                 2017-04-25

                                                                 W dniu 2 maja br. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.


                                                                 Dyrektor o/Wielkopolskiego PFRON z wizytą w Powiecie Rawickim.

                                                                 2017-04-23

                                                                 W dniu 21.04.2017r. w Powiecie Rawickim gościła Dyrektor o/Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - Pani Anna Skupień. Wizyta ta wiązała się z realizacją przez Powiat Rawicki w roku ubiegłym Programu wyrównywania różnic między regionami III, w ramach którego - przy współfinansowaniu ze środków PFRON - został zakupiony przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce autobus na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce ( 70% wartości zakupionego pojazdu) oraz rozbudowano budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy (30% wartości projektu).

                                                                 czytaj całość publikacji "Dyrektor o/Wielkopolskiego PFRON z wizytą w Powiecie Rawickim."

                                                                 Dołączona galeria:

                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                  Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!

                                                                  2017-04-08

                                                                  W dniu 28 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego działających w obszarze niepełnosprawności poświęcone organizacji tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji. W tym roku - 30 lipca - spotkamy się nad Zalewem w Pakosławiu. Głównym organizatorem PDI 2017 jest Stowarzyszenie "Wsparcie Dla Każdego" w Pakosławiu.
                                                                  Rozpoczęliśmy prace nad organizacją i programem imprezy. Już dziś zapraszamy!

                                                                  czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!"

                                                                  Dołączona galeria:

                                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                   Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.

                                                                   2017-04-03

                                                                   Informuję, że Ministerstwo Rozwoju w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 realizuje projekt na terenie całej Polski pn. Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.
                                                                   Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a jego działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych.

                                                                   Więcej informacji:www.ckngo.pl


                                                                   Zadania dofinansowywane ze środków PFRON w roku 2017.

                                                                   2017-03-31

                                                                   W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.oraz przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie tych zadań.
                                                                   Szczegóły: www.pcprrawicz.pl

                                                                   Dołączona galeria:

                                                                   nazwawyswietlana

                                                                    Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!

                                                                    2017-03-24

                                                                    W dniu 23 marca br. wraz z mieszkańcami i pracownikami DPS w Osieku kolorowym pochodzie żegnaliśmy Zimę i witaliśmy niecierpliwie wyczekiwaną Wiosnę! Były Marzanny, było ognisko, dziś świeci słoneczko!
                                                                    W imprezie uczestniczyli także: Starosta Rawicki - Adam Sperzyński i Kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy za zaproszenie.

                                                                    Dołączona galeria:

                                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


                                                                     „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE, MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - debata społeczna.

                                                                     2017-03-24

                                                                     W dniu 17 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była problematyka przemocy w rodzinie. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji działających w obszarze przemocy: oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu oraz pracownicy PCPR w Rawiczu.
                                                                     Wśród zaproszonych prelegentów przedstawiających tematykę przemocy w rodzinie był także przedstawiciel PCPR w Rawiczu - Lidia Młody. Wystąpienie dotyczyło jednostki w obszarze przemocy w rodzinie, a także realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

                                                                     Dołączona galeria:

                                                                     nazwawyswietlana

                                                                      "W trosce o naszą przyszłość" - konferencja.

                                                                      2017-03-17

                                                                      W dniu 14 marca br. w Zespole Szkól Rolniczych w Grabonogu (pow. gostyński) odbyła się konferencja pt. "W trosce o naszą przyszłość". Tematem konferencji była rola wsparcia instytucjonalnego dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście zagrożeń jakie niesie za sobą reprywatyzacja majątku będącego w zasobach samorządów powiatowych, przeznaczonych do prowadzenia domów pomocy społecznej.
                                                                      Na zaproszenie Starosty Gostyńskiego - Roberta Marcinkowskiego, w konferencji uczestniczyły Dyrektor: DPS w Osieku - Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz, DPS w Pakówce - Lucyna Nowak oraz Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.


                                                                      Przegląd

                                                                      2017-03-03

                                                                      W dniu 28 lutego 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Osieku odbył się przegląd \"Małych Form Teatralnych\". Motywem głównym była historia miłości Jasia i Małgosi. Scenariusz, reżyseria i wykonanie przygotowane i zaprezentowane zostały przez mieszkańców i pracowników Domu. Doskonałe przygotowanie i świetna zabawa! Dziękujemy za zaproszenie.

                                                                      Dołączona galeria:

                                                                      nazwawyswietlana

                                                                       Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

                                                                       2017-02-15

                                                                       W dniu 14 lutego br. w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego działających w obszarze niepełnosprawności. W trakcie spotkania omówiono harmonogram wspólnych działań na rok 2017 w ramach "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020", organizację tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji oraz plan działań partnerstwa organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne w Powiecie Rawickim na lata 2017-2020.

                                                                       czytaj całość publikacji "Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. "

                                                                       Dołączona galeria:

                                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                        Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej i placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Rawicki w roku 2017..

                                                                        2017-01-30

                                                                        Zgodnie z wydanymi i publikowanymi Zarządzeniami Starosty Rawickiego, od miesiąca lutego br. obowiązują nowe wyższe koszty utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie.
                                                                        Szczegóły: patrz zakładka PLACÓWKI.


                                                                        DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

                                                                        2017-01-25

                                                                        W dniu 23 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS. Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, obok Starosty Rawickiego - Adama Sperzyńskiego, uczestniczyła w niej Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.
                                                                        Więcej informacji: www.mswia.gov.pl


                                                                        Jasełka w Zaborowicach.

                                                                        2017-01-16

                                                                        W dniu 15 stycznia 2017r. w Zaborowicach (gm.Bojanowo) odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci uczęszczające na mobilne zajęcia świetlicowe. Na zaproszenie - w spotkaniu uczestniczyła kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.

                                                                        Fot. PCPR w Rawiczu.

                                                                        Dołączona galeria:

                                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                         Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.

                                                                         2017-01-13

                                                                         W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 12 stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Podczas spotkania przeanalizowano możliwości pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych oraz przedstawiono harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. Omówiono również ofertę usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie, został także zaprezentowany dorobek wybranych organizacji pozarządowych.
                                                                         Możliwości współpracy organizacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze powiatowym omówiła obecna na konferencji kierownik PCPR – Ewa Szczepaniak. Głównym obszarem współpracy PCPR z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu rawickiego jest niepełnosprawność. W ramach wspólnych działań w latach poprzednich zorganizowano m.in. Powiatowy Dzień Integracji (od 2011r. – cyklicznie co roku), spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami” oraz szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.

                                                                         Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

                                                                         Dołączona galeria:

                                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                          Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

                                                                          2016-12-28

                                                                          W dniu 28 grudnia 2016r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
                                                                          Termin składnia ofert: 5 stycznia 2017r. do godz.13:00.
                                                                          Szczegóły patrz:
                                                                          strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
                                                                          BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE


                                                                          Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

                                                                          2016-12-23

                                                                          Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła nowe programy skierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Już wkrótce szczegóły dotyczące realizacji programów:
                                                                          - STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej,
                                                                          - ABSOLWENT,
                                                                          - PRACA-INTEGRACJA.
                                                                          Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

                                                                          Dołączona galeria:

                                                                          nazwawyswietlana

                                                                           WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!

                                                                           2016-12-15

                                                                           Rodziny zastępcze wraz dziećmi przygotowały wyśmienite pierniki świąteczne które można było podziwiać i smakować podczas Spotkania Mikołajkowego 9 grudnia 2016r. Pierniki zachwycały misternymi zdobieniami oraz pomysłowymi formami, jak np. chatka piernikowa. Wszystkim rodzinom bardzo dziękujemy za przygotowanie wystawy. Pierniki oraz ozdoby wykonane przez dzieci podczas spotkania mikołajkowego wraz z życzeniami świątecznymi zostały wręczone między innymi władzom Powiatu Rawickiego.
                                                                           Smacznego!

                                                                           Dołączona galeria:

                                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                            Spotkanie Mikołajkowe - 2016r.

                                                                            2016-12-15

                                                                            Tradycyjnie jak co roku odbyło się SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE dla rodzin zastępczych i dzieci z całego Powiatu Rawickiego zorganizowane w dniu 9 grudnia 2016 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w Restauracji „Maria” w Dębnie Polskim. Wśród atrakcji dla dzieci znalazły się liczne zabawy taneczne, warsztaty chemiczne i plastyczne, zdobienie twarzy. Życzenia bożonarodzeniowe i podziękowania za dotychczasową współpracę składali wszystkim rodzinom zastępczym Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak oraz Starosta Rawicki - Adam Sperzyński.

                                                                            czytaj całość publikacji "Spotkanie Mikołajkowe - 2016r."

                                                                            Dołączona galeria:

                                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                             WSPÓLNY CEL - podsumowanie i nowa perspektywa.

                                                                             2016-12-15

                                                                             W dniu 28 listopada 2016 roku zorganizowano spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność partnerstwa lokalnego pn. WSPÓLNY CEL. Wzięło w nim udział 55 osób przedstawicieli organizacji pozarządowych i PCPR w Rawiczu. Podczas spotkania przedstawiono działania, które udało się zorganizować w partnerstwie od 2011 roku . Ponadto omówiono perspektywę przystąpienia do partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego „ Wspólny Cel” na lata 2017-2020.


                                                                             PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.

                                                                             2016-12-15

                                                                             W dniu 28 listopada 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu promocji zdrowego stylu życia prowadzone przez Panią Martę Kierzkowską- Grzybek- dietetyka, wykładowcę akademickiego, biotechnologa.
                                                                             Celem głównym szkolenia było przeprowadzenie spotkań promujących zdrowy styl życia w zakresie wsparcia rozwoju i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Zadanie było zrealizowane z uwagi na potrzebę wzmacniania kompetencji osób z niepełnosprawnością w pełnieniu różnych ról społecznych oraz współtworzenia możliwości i warunków do godnego życia. Projekt zakładał pilotażowe spotkanie edukacyjne, które będą składały się z części wykładowej na temat profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia. Edukacja na rzecz aktywnego życia osób z niepełnosprawnością realizowana w ramach programu miała na celu podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie uczestnictwa i rozwijania form aktywności społecznej.

                                                                             czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA."

                                                                             Dołączona galeria:

                                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                                              WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

                                                                              2016-12-15

                                                                              W dniach 14-18 listopada 2016 r. odbyła się III edycja spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”.
                                                                              Spotkania odbyły się na terenie całego Powiatu Rawickiego w gminach Rawicz, Jutrosin, Pakosław, Bojanowo i Miejska Górka i uczestniczyło w nich łącznie około 900 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z gronem pedagogicznym.
                                                                              Tegoroczna edycja „Wszyscy jesteśmy tacy sami” miała na celu uwrażliwienia młodzieży szkolnej na problem przemocy wobec osób z niepełnosprawnością oraz kształtowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie oprócz emisji filmu fabularnego odbyły się prelekcje: Kierownika PCPR w Rawiczu Ewy Szczepaniak, psychologa Haliny Branickiej-Śniadeckiej, ponadto przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

                                                                              czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych."

                                                                              Dołączona galeria:

                                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                               WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych.

                                                                               2016-12-15

                                                                               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach działania WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI, zorganizowało tym razem cykl spotkań dla dzieci ze szkół podstawowych.
                                                                               Spotkania odbyły się w okresie od 17 do 21 października br. i uczestniczyli w nich uczniowie klas I-IV ze SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach, SP nr 5 im. K. Kurpińskiego w Rawiczu- Sarnowie, ZS w Dłoni, SP im. W. Bartkowiaka w Jutrosinie i SP w Sowach. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Fundacje L’Arche z Wrocławia.

                                                                               czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych. "

                                                                               Dołączona galeria:

                                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                Rekrutacja do projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

                                                                                2016-11-22

                                                                                Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!
                                                                                Rekrutacja główna prowadzona będzie:
                                                                                - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
                                                                                - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
                                                                                - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
                                                                                Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
                                                                                Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.

                                                                                Szczegółowe informacje: patrz zakładka Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny/WRPO Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.


                                                                                Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym.

                                                                                2016-11-10

                                                                                W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzbie PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie pt. „Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym” prowadzone przez Paulinę Stachurę psychologa-psychoterapeutę z Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu.

                                                                                czytaj całość publikacji "Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym."

                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                nazwawyswietlana

                                                                                 Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                                                                                 2016-11-10

                                                                                 W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie członków Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

                                                                                 czytaj całość publikacji "Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                  AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - uwaga! zmiana w przepisach!

                                                                                  2016-10-27

                                                                                  Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.
                                                                                  Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku.

                                                                                  Dołączona galeria:

                                                                                  nazwawyswietlana

                                                                                  Dołączone pliki:


                                                                                  Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.

                                                                                  2016-07-13

                                                                                  W dniach 6-8 lipca 2016r. drużyna TARANY - złożona z mieszkańców DPS Osiek - uczestniczyła w turnieju Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup 2016 organizowanym w tym roku w Toruniu.

                                                                                  Dołączona galeria:

                                                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


                                                                                   Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.

                                                                                   2016-07-13

                                                                                   W dniu 23 czerwca 2016r. na terenie Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Łaszczynie odbył się Festyn Integracyjny współorganizowany przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Mały Dworek" w Łaszczynie oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łaszczynie.

                                                                                   Dołączona galeria:

                                                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                                                    Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r.

                                                                                    2016-06-14

                                                                                    Wzorem lat ubiegłych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku bieżącym przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Przyznawanie tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 74, poz. 658).

                                                                                    czytaj całość publikacji "Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r."


                                                                                    Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!

                                                                                    2016-05-23

                                                                                    W dniu 20 maja 2016r. w siedzibie PCPR w Rawiczu zorganizowane zostało spotkanie współorganizatorów PDI 2016. Obok przedstawicieli organizacji pozarządowych i PCPR wziął w nim udział także p. Adam Sperzyński - Starosta Rawicki.
                                                                                    Celem spotkania była ocena organizacji tegorocznych obchodów PDI w ramach Powiat Rawicz Festiwal oraz perspektywa dalszej współpracy w tym projekcie.

                                                                                    czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!"

                                                                                    Dołączona galeria:

                                                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                     Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016

                                                                                     2016-05-11

                                                                                     Dzień 8 maja br. był również okazją do zorganizowania tegorocznych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko i ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście jest wielu wspaniałych a ludzi w naszym powiecie, którzy pełnią tak szlachetną misję.

                                                                                     czytaj całość publikacji "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016"

                                                                                     Dołączona galeria:

                                                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                      Powiatowy Dzień Integracji 2016

                                                                                      2016-05-11

                                                                                      W tym roku, 8 maja, już po raz szósty obchodziliśmy Powiatowy Dzień Integracji (PDI), tym razem w Rawiczu w ramach imprezy Powiat Rawicz Festiwal. PDI tradycyjnie poświęcony był twórczości osób niepełnosprawnych oraz prezentacji dokonań instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu rawickiego.

                                                                                      czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2016"

                                                                                      Dołączona galeria:

                                                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                       Program "Rodzina 500+" - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

                                                                                       2016-03-03

                                                                                       Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzoną ustawą z dn. 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500zł miesięcznie.
                                                                                       Dodatek ten przysługuje na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 r.ż. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
                                                                                       Przepisy, o których mowa wyżej wchodzą w życie 01 kwietnia 2016r.

                                                                                       (podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz. 195)

                                                                                       Dołączone pliki:


                                                                                       Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

                                                                                       2016-03-03

                                                                                       Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
                                                                                       Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
                                                                                       Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
                                                                                       Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
                                                                                       Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

                                                                                       czytaj całość publikacji "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków."

                                                                                       Dołączona galeria:

                                                                                       nazwawyswietlana

                                                                                        AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

                                                                                        2016-03-02

                                                                                        W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Wzorem lat ubiegłych w ramach programu realizowany będzie Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
                                                                                        Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

                                                                                        Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w 2016r. wypada:
                                                                                        - od dnia 07 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
                                                                                        - od dnia 01 września 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

                                                                                        Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016 roku wypada:
                                                                                        - dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
                                                                                        - dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
                                                                                        Druki do pobrania w zakładce: DRUKI.

                                                                                        Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl

                                                                                        Dołączona galeria:

                                                                                        nazwawyswietlana

                                                                                         Zmiana wysokości kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

                                                                                         2016-02-24

                                                                                         Informujemy, iż Starosta Rawicki ustalił i ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w roku 2016 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki. Tym samym, od miesiąca marca 2016r. koszt ten wynosi:
                                                                                         - w DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce - 2.987zł.(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 lutego 2016r. poz. 1517),
                                                                                         - w DPS dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku - 3.147zł. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2016r. poz. 1256).


                                                                                         Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu.

                                                                                         2016-02-03

                                                                                         W związku z ogłoszeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 7 stycznia 2016 r. o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej została wybrana oferta Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce ul. Szkolna 1, 63-910Miejska Górka.
                                                                                         (więcej informacji - patrz zakładka KONKURSY OFERT).


                                                                                         Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2025.

                                                                                         2016-02-01

                                                                                         Szanowni Państwo,
                                                                                         w listopadzie 2015 roku Powiat Rawicki przystąpił do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2025.

                                                                                         Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentu strategii jest badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Powiatu oraz proponowanych kierunków jego dalszego rozwoju. W związku z tym prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.

                                                                                         strategia-powiatrawicki.badanie.net

                                                                                         Dziękujemy bardzo za wyczerpujące odpowiedzi.

                                                                                         Adam Sperzyński
                                                                                         Starosta Rawicki


                                                                                         Zmiana druków wniosków o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                                                         2016-01-28

                                                                                         Informujemy, że od miesiąca lutego br. ulegają zmianie druki wniosków o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przeprowadzoną aktualizacją przepisów prawa.
                                                                                         Prosimy o stosowanie nowych wzorów zamieszczonych w zakładce DRUKI.
                                                                                         Jednocześnie informujemy, że wcześniej wydane/pobrane druki wniosków o dofinansowanie zadań będą przyjmowane i weryfikowane pod kątem obowiązujących przepisów prawa.

                                                                                         Dołączona galeria:

                                                                                         nazwawyswietlana

                                                                                          Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - rok 2016.

                                                                                          2016-01-12

                                                                                          Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 16/2015 z dnia 21.10.2015r. zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Aktualnie oczekujemy na ukazanie się procedur związanych z realizacją programu. Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl

                                                                                          czytaj całość publikacji "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - rok 2016."

                                                                                          Dołączona galeria:

                                                                                          nazwawyswietlana

                                                                                          Dołączone pliki:


                                                                                          Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu

                                                                                          2016-01-07

                                                                                          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn.zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
                                                                                          Warunki naboru oraz formularze - patrz zakładka "Konkursy ofert".


                                                                                          Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

                                                                                          2015-12-23

                                                                                          W dniu 18 grudnia br. - wzorem lat ubiegłych - odbyło się spotkanie gwiazdkowe dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Wzięło w nim udział 80 dzieci, ich rodziny i opiekunowie. W trakcie spotkania odbył się koncert kolęd w wykonaniu dzieci i ich opiekunów. Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę. Zabawa była przednia!

                                                                                          czytaj całość publikacji "Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką"

                                                                                          Dołączona galeria:

                                                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                                                                                           SZKOLENIE „ EKONOMIA SPOŁECZNA”

                                                                                           2015-12-16

                                                                                           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w dniu 11 grudnia br. zorganizowało szkolenie dotyczące tematyki ekonomii społecznej. Spotkanie poprowadził Pan Bartomiej Sroczyński przedstawiciel Leszczyńskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (LOWES). Szkolenie łączyło treść teoretyczną z praktyką.

                                                                                           czytaj całość publikacji "SZKOLENIE „ EKONOMIA SPOŁECZNA” "

                                                                                           Dołączona galeria:

                                                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                            Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

                                                                                            2015-12-03

                                                                                            W dniu 1 grudnia br. zakończyło się tegoroczne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz istniejących rodzin zastępczych w ramach wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego, organizowane przez tut. PCPR.

                                                                                            czytaj całość publikacji "Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych."

                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                             Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.

                                                                                             2015-11-25

                                                                                             W dniach 16-20 listopada 2015r. w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” na lata 2015-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie rawickim, już po raz kolejny podjęło działania zmierzające do edukacji młodzieży w zakresie promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych obywateli.

                                                                                             czytaj całość publikacji "Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle."

                                                                                             Dołączona galeria:

                                                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                                                                              Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2015r.

                                                                                              2015-11-20

                                                                                              W okresie od 12.08.2015 do 18.11.2015 tut. PCPR realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do udziału w tegorocznym programie zakwalifikowano 8 osób, z czego 3 osoby ukończyły program.
                                                                                              Program prowadzony był z zastosowaniem „Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi” w formie:
                                                                                              - zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin,
                                                                                              - zajęć i spotkań indywidualnych w wymiarze 10 godzin.


                                                                                              Podsumowanie konkursu plastycznego

                                                                                              2015-09-02

                                                                                              Dnia 31 sierpnia 2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się oficjalne wręczenie nagród i podziękowań w konkursie plastycznym pn. "W świecie moich marzeń" połączone z wernisażem prac. Konkurs zorganizowano w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, Cel szczegółowy 4: Integracja środowisk rodzinnej pieczy zastępczej.

                                                                                              czytaj całość publikacji "Podsumowanie konkursu plastycznego "

                                                                                              Dołączona galeria:

                                                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                               Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych.

                                                                                               2015-09-02

                                                                                               W dniach od 26 do 28 sierpnia br. w siedzibie tut. PCPR odbywały się zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowane w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, Cel szczegółowy 2: Wsparcie istniejących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rawickiego.

                                                                                               czytaj całość publikacji "Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. "

                                                                                               Dołączona galeria:

                                                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                                Zakończenie projektu

                                                                                                2015-08-31

                                                                                                W dniu 28 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w Pomocnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. "Wesołe wakacje". Organizowane w ramach projektu turnusy półkolonijne dofinansowane zostały w ramach konkursu pod nazwą Mikrodotacje Wielkopolska Wiara.

                                                                                                czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "

                                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                                                                 Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015

                                                                                                 2015-08-12

                                                                                                 Wzorem lat ubiegłych PCPR w Rawiczu realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczną edycję programu planuje się zrealizować w okresie od 06.08.2015r. do 18.11.2015 r.
                                                                                                 Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016.

                                                                                                 czytaj całość publikacji "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015"

                                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                                 nazwawyswietlana

                                                                                                  Konkurs plastyczny „W świecie moich marzeń”

                                                                                                  2015-07-16

                                                                                                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłasza konkurs plastyczny pt. „W świecie moich marzeń”.
                                                                                                  Celem konkursu jest:
                                                                                                  1. pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży znajdujących się w pieczy zastępczej,
                                                                                                  2. poszerzenie perspektywy psychicznej dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej o pozytywne kreacje swojej przyszłości,
                                                                                                  3. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

                                                                                                  czytaj całość publikacji "Konkurs plastyczny „W świecie moich marzeń”"

                                                                                                  Dołączone pliki:


                                                                                                  Powiatowy Dzień Integracji 2015

                                                                                                  2015-07-16

                                                                                                  Już po raz piąty w Powiecie Rawickim zorganizowano Powiatowy Dzień Integracji. Jak w poprzednich edycjach, stanowił on doskonałą okazję do prezentacji szerokiej publiczności dokonań artystyczno-twórczych osób niepełnosprawnych. W tym roku w dniu 4 lipca gościliśmy w Gminie Bojanowo.

                                                                                                  czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2015"

                                                                                                  Dołączona galeria:

                                                                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                   Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I

                                                                                                   2015-07-01

                                                                                                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

                                                                                                   Termin składania wniosków: od dnia 01-07-2015r. do dnia 30-08-2015r.

                                                                                                   czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I"

                                                                                                   Dołączona galeria:

                                                                                                   nazwawyswietlana


                                                                                                    wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                                                                                    przejdź do góry...

                                                                                                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

                                                                                                    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji