Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

2018-04-12

Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

art. 80 ust.1 - na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1) z kwoty 660 zł na kwotę 694 zł miesięcznie
2) z kwoty 1000 zł na kwotę 1052zł miesięcznie

art. 81 ust.1 - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka – z kwoty 200 zł na 211 zł miesięcznie
art. 81 ust.2 - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 200 zł na 211 zł miesięcznie
art. 146 ust.2 - pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
1) w szkole;
2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
3) w uczelni;
4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
z kwoty 500 zł na 526 zł miesięcznie.

art. 149 ust.1 - pomoc na usamodzielnienie:
1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat – z kwoty 3300 zł na kwotę 3470 zł
2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
a) z kwoty 6600 zł na kwotę 6939 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b) z kwoty 3300 zł na kwotę 3470 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
c) z kwoty 1650 zł na kwotę 1735zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

art. 150 ust.1 - pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, z kwoty 1500 zł na kwotę 1577 zł , a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności z kwoty 3000 zł na kwotę 3154.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji