Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu

2019-01-31

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż z dniem 31.12.2018r. zakończył realizację Projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".
Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesiące), tj.:
- Usług ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej):
15 osób z niepełnosprawnościami może zostać objętych bezpłatnym wsparciem asystentów osobistych. Będą oni wspierali ON w codziennym funkcjonowaniu i odciążą ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie.
Do wsparcia kwalifikowane będą osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
- PSYCHOTERAPII DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ ( 1 psychoterapeuta)
- SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROFESJONALIZACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ WZMACNIANIA KOMPETENCJI ISTNIEJĄCYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH ( 7 rodziców zastępczych / kandydatów na rodziców zastępczych).


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji