Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu.

2019-03-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (dalej: PCPR) wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych w ramach trwałości Projektu „Razem Przeciw Wykluczeniu” realizuje w roku 2019 usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym oraz odciążenie ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie i zawodowo. Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.
O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym/ I grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ II grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy oraz opiekunowie faktyczni/ przedstawiciele ustawowi osób niepełnosprawnych.

Usługa przyznawana jest na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną w PCPR. Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu)
- w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej - kserokopią dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej) (oryginał do wglądu),
-w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kserokopią postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kserokopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

W pierwszej kolejności usługa będzie przyznawania osobom:
- których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą- 1051,50zł lub na osobę w rodzinie 792zł), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- które zamieszkują samotnie,
-które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z innymi osobami niepełnosprawnymi /dotkniętymi długotrwałą chorobą lub osobami, które z racji wieku mają ograniczone możliwości sprawowania opieki nad nimi,
- które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z pracującymi opiekunami.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie. W miarę możliwości z usług będą mogły korzystać pozostałe osoby niepełnosprawne, które złożą wniosek. PCPR podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do realizacji usługi lub jej odmowie. Zakres usług oraz wymiar czasu ustalany jest indywidualnie z Wnioskodawcą. Od decyzji PCPR nie przysługuje odwołanie.

Usługi świadczone są nieodpłatnie na terenie Powiatu Rawickiego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 20:00 na podstawie umowy zawieranej pomiędzy PCPR a osobą niepełnosprawną lub opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej/przedstawicielem ustawowym. W szczególnych przypadkach czas realizacji usługi może być zmieniony. Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych o pracy.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji