Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Zostań rodzicem zastępczym !

Data publikacji: 2019-01-18

PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!
Zgodnie z art. 44 ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka !

Projekty realizowane z dofinansowaniem Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 2020-08-03

logo-UE

Projekt pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"
RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU
 

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I.

Data publikacji: 2016-05-19

W dniach od 01 czerwca do 30 sierpnia 2016r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w PCPR w Rawiczu w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I."

logo PFRON

Załączniki:

 1. Zasady - AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - moduł I. (plik pdf 195KB)
 2. Kryteria oceny merytorycznej - AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - moduł I. (plik pdf 328KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze "SPECJALISTA"

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) co najmniej 2-letni staż pracy.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.

 

Informuję, że ze względów formalno-prawnych unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszony w dniu 08 listopada 2021r. na stronie internetowej BIP https://pcprrawicz.biuletyninformacji.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Rawicz, dnia 09 listopada 2021r.

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Data publikacji: 2021-11-08

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty

1.    Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:  

1)    znajomość nw. przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020r. poz. 1876 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.),
 5. ustawy z dnia   17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021r. poz. 746).

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw  z zakresu świadczeń na rzecz dzieci i pełnoletnich wychowanków umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej piecz zastępczej,

2) prowadzenie spraw z zakresu pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,

3) prowadzenie postępowania w zakresie ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  przez rodziców, osoby dysponujące dochodem dziecka, osoby, które uzyskały pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej,

4) prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia należnych świadczeń w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym,

7) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

12 listopada br. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2021-11-03

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nabory na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.

Data publikacji: 2021-10-28

sow

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 listopada 2021 r. zostaną uruchomione nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON:

 • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć wyłącznie w wersji  elektronicznej poprzez system SOW do dn. 30 listopada 2021r.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Data publikacji: 2021-10-22

Logo flaga i herb PL

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022."

"Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-09-09

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł IV uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 42 620,00 zł. na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zadanie pn. Terapia pocovidowa na co dzień realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Adresaci Programu:

- Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie, w większości osoby niepełnosprawne lub/i starsze) oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Czytaj całość publikacji ""Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."

Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-08-11

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 57 360,00 zł.

Adresaci Programu:

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku i ich otoczenie,

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i ich otoczenie.

Czytaj całość publikacji "Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "

Plakat

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-08-05

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji w roku 2021 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 000,00 zł na projekt pn. „Renowacja budynku WTZ”.

Planowana całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł (środki PFRON mogą stanowić nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu; nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu stanowią środki własne Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.

Termin zakończenia projektu: 31-03-2022r.

UMOWA nr WRR/000409/15/D z dnia 04-08-2021r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Plakat

Turnusy rehabilitacyjne - limit środków PFRON wykorzystany.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przyjęty limit środków PFRON, będących w dyspozycji tut. PCPR i przeznaczonych na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w bieżącym roku został wyczerpany. Złożone a niezrealizowane wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zwolnienia się środków w tym zadaniu.

Stan na dz. 25-06-2021 r.:

 • wnioski złożone: 180
 • wnioski pozytywnie rozpatrzone - 177, w tym 63 z opiekunami

Środki przeznaczone na realizację zadania: 325 120 zł

Środki wykorzystane na realizację zadania: 324 402 zł

 

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

W dniu 25-03-2021r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25-03-2021 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r. (ostatnia zmiana: z dnia 24-06-2021 r.)

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r."

Turnusy rehabilitacyjne - informacja w sprawie uczestnictwa.

Data publikacji: 2021-05-17

Szanowni Państwo,

od dnia 15-05-2021 do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabili-tacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.
Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych dla uczestnika i opiekuna, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: § 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia  06-05-2021r.(ostatnia zmiana: rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U. z 2021r. poz. 905).

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021.

Data publikacji: 2021-05-17

Zgodnie z Obwieszczeniem MRiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 10 marca 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 282) od dnia 01 czerwca 2021r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

art. 80 ust.1 - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
1) z kwoty 694 zł na kwotę nie mniej niż 746 zł miesięcznie
2) z kwoty 1052 zł na kwotę nie mniej niż 1131 zł miesięcznie

art. 81 ust.1 - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

art. 81 ust.2 - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

 

Czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021."

4 czerwca 2021 r. - informacja o dniu wolnym od pracy.

Data publikacji: 2021-05-11

W roku 2021 dzień dodatkowo wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 01-05-2021r. zostanie wykorzystany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w dniu 04-06-2021r.

W związku z tym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.
Prosimy o załatwianie spraw w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-04-30

Logo flaga i herb PL

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 "

Przywrócono działanie połączeń stacjonarnych z tut. PCPR - usunięcie awarii !

Data publikacji: 2021-04-23

Informujemy, że przywrócono połączenia stacjonarne z tut. PCPR.

W celu telefonicznego załatwiania spraw prosimy wybierać  numery stacjonarne

65 546 4333

65 546 7375

 

Uwaga! Awaria telefonów!

Data publikacji: 2021-04-22

Ze względu na czasowy brak możliwości połaczeń telefonicznych z tut. PCPR za pomocą numerów:

65 546 4333

65 546 7375

należy wybrać numer komórkowy 607 395 721.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Dofinansowania z PRFON - dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków w powiecie rawickim w roku 2021.

Data publikacji: 2021-04-20

pfron

Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie rawickim w roku 2021.

Dotyczy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

 1. zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. likwidacji barier technicznych,
 3. likwidacji barier w komunikowaniu się,
 4. likwidacji barier architektonicznych,
 5. sprzętu rehabilitacyjnego.

Załączniki:

 1. Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w powiecie rawickim w roku 2021. (plik pdf 201KB)

Starosta Rawicki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025.

Data publikacji: 2021-03-30

Starosta Rawicki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim.

Kandydatów mogą zagłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu rawickiego, w terminie do dnia 30-04-2021r.

Szczegóły naboru - w załączeniu.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 1/21 Starosty Rawickiego z dnia 29-03-2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim. (plik pdf 119KB)
 2. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim (plik pdf 118KB)
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim (plik doc 41KB)

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - Moduł I I Moduł II - zasady przynawania dofinansowania w Powiecie Rawickim.

Data publikacji: 2021-03-16

pfron-aktywny samorzad

Zasady przyznawania dofinansowania w ramach Mudułu I i Modułu II "Aktywny samorząd" w 2021 r. w Powiecie Rawickim zostały ustalone zarządzeniami Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia  26 lutego 2021r.

Wiadomośc zawiera załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach Mudułu I w 2021 r. w Powiecie Rawickim,
 2. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach Mudułu II w 2021 r. w Powiecie Rawickim.

  

Załączniki:

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ I w 2021 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 189KB)
 2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ II w 2021 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 132KB)

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - program, kierunki działań oraz warunki brzegowe.

Data publikacji: 2021-03-16

pfron-aktywny samorzad

Z dniem 1 marca br. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku. W ramach Programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.,
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – od  dnia 01 marca do dnia 31 marca 2021 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 -  od dnia 01 września do dnia 10 października 2021r.

Czytaj całość publikacji "Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - program, kierunki działań oraz warunki brzegowe."

Załączniki:

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe w programie Aktywny samorząd w 2021 roku (plik doc 263KB)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Nowy Dworek" w Łaszczynie w 2021r.

Data publikacji: 2021-03-16

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/21 Starosty Rawickiego z dnia 19 stycznia 2021r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2021 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie wynoszą 3 760,61zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2021r. poz.623)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2021r.

Data publikacji: 2021-03-16

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/21 Starosty Rawickiego z dnia 19 stycznia 2021r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2021 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 6 294,28zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2021r. poz.622)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2021

Data publikacji: 2021-02-23

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/21 Starosty Rawickiego z dnia 25 stycznia 2021r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2021 wynosi 4 311,80zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 26 stycznia 2021r. poz. 799)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2021

Data publikacji: 2021-02-23

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/21 Starosty Rawickiego z dnia 26 stycznia 2021r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2021 wynosi 3 821,78zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 28 stycznia 2021r. poz. 861)

Złóż wniosek przez system SOW !

Data publikacji: 2021-01-03

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 wnioski na dofinansowanie udziału w TURNUSACH REHABILITACYJNYCH oraz wnioski na dofinansowanie zakupu PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH można składać za pośrednictwem systemu SOW.
Informacje o sposobach postępowania przy składaniu wniosków znaleźć można na poniższej stronie:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/

 

PFRONSOW

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

TURNUS REHABILITACYJNY

uwaga! w załączeniu procedury rozpatrywania wniosków

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_turnus rehabilitacyjny (plik pdf 43KB)
 2. wniosek lekarza o skierownie na turnus rehabilitacyjny_zał_2 (plik pdf 138KB)
 3. oświadczenie_zał_1 (plik pdf 220KB)
 4. oświadczenie_kontynuowanie nauki(...)_zał_3 (plik pdf 155KB)
 5. infromacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 6. procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (plik pdf 144KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

LIKWIDACJA BARIER:
- ARCHITEKTONICZNYCH
- W KOMUNIKOWANIU SIĘ
- TECHNICZNYCH

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_likwidacja barier architektonicznych (plik pdf 337KB)
 2. wniosek_likwidacja barier w komunikowaniu się (plik pdf 365KB)
 3. wniosek_likwidacja barier technicznych (plik pdf 364KB)
 4. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 5. oświadczenie_zał_3 do wniosku likwidacja barier architektonicznych/w komunikowaniu się/technicznych (plik pdf 181KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (OSOBY FIZYCZNE)
- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne) (plik pdf 262KB)
 2. wniosek_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 65KB)
 3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 4. oświadczenie_zał_2 do wniosku_sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf 181KB)
 5. oświadczenie_zał_1 do wniosku_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 181KB)

Wigilia, 24 grudnia 2020- PCPR będzie nieczynne.

Data publikacji: 2020-12-10

Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.
Prosimy o załatwianie spraw w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030. Czekamy na Państwa ankiety !

Data publikacji: 2020-12-01

Szanowni Państwo,
Powiat Rawicki przystąpił do prac nad opracowywaniem dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030. W dokumencie będziemy się skupiać na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.
Oczywistym jest, że każde z zadań będzie dotyczyło rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców gmin naszego powiatu, dlatego też pragniemy zaprosić Państwa do udziału w procesie sporządzania Strategii. Ze względu na obecną sytuację, związaną z pandemią, na razie nie jesteśmy w stanie organizować bezpośrednich spotkań, które z pewnością byłyby najlepszą formą uzyskania Państwa opinii i propozycji.
Na razie chcielibyśmy skorzystać z Państwa wiedzy i uzyskać informacje na temat najważniejszych problemów społecznych mieszkańców powiatu w zakresie przypisanym kompetencjom naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety.
ankieta dla mieszkańców Powiatu Rawickiego

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu. Prosimy o wypełnienie ankiety !

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Ewa Szczepaniak
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

2020 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-11-09

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na zadania realizowane w roku 2021 mogą złożyć w tut. PCPR do dnia 30-11-2020r.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek: druki

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI W MODULE III.

Data publikacji: 2020-11-04

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Z ramienia Realizatora (Powiatu Rawickiego) program obsługuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Dla kogo jest ten program?
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).
PFRON udostępni funkcjonalność pełnej obsługi składanych wniosków w systemie łącznie z przygotowaniem elektronicznych przelewów dla systemów finansowo-księgowych oraz wsparcie Infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Korzystanie z systemu zarówno dla wnioskodawcy, jak i realizatora możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

Czytaj całość publikacji "PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI W MODULE III."

logologo

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowaie ze środków programu_Moduł III (wersja listopad2020) (plik pdf 149KB)
 2. Obowiązek informacyjny_Moduł III (plik pdf 114KB)
 3. Zaświadczenie_Moduł III (wersja listopad 2020_1) (plik docx 21KB)

Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji: 2020-10-11

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu rawickiego tzw. strefą czerwoną, prosimy o załatwianie przez Państwa spraw w tut. PCPR w miarę możliwości telefonicznie, pocztą tradycyjną, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu: prosimy o uprzednie telefoniczne/mailowe umówienie się z pracownikiem merytorycznym lub termin i godzinę ustali z Państwem pracownik PCPR.
Załatwiając sprawy osobiście należy zachować zasady bezpieczeństwa:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk,
- w miarę możliwości zachowania dystansu 1,5 - 2 m.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii."

Więcej uprawnionych w ramach Modułu III programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Data publikacji: 2020-08-14

Decyzją Zarządu PFRON rozszerzono katalog placówek, których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu, o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatu rawickiego, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Po nowelizacji kierunków działań oraz warunków brzegowych w programie na rok 2020 uprawnionymi do pomocy finansowej w ramach Modułu III programu są osoby niepełnosprawne, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
- pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).
PFRONPFRON

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowaie ze środków programu_Moduł III (plik docx 48KB)
 2. Obowiązek informacyjny_Moduł III (plik pdf 116KB)
 3. Zaświadczenie_Moduł III (plik docx 19KB)

Polski Bon Turystyczny również dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Data publikacji: 2020-07-24

Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2020r. o Polskim Bonie Turystycznym na każde dziecko, na które przyznane jest wsparcie z programu Rodzina 500+ przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 500zł w formie bonu na sfinansowanie kosztów wypoczynku w Polsce (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością wartość bonu zwiększa się o 500zł, czyli łącznie wynosi ona 1.000zł).
Starosta Rawicki przekazuje na bieżąco Wojewodzie Wielkopolskiemu informacje o osobach uprawnionych i dzieciach, które mają/będą miały przyznane prawo do dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty - w obszarze rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Rawicki (na dzień 22 lipca br. zgłoszono 100 osób uprawnionych i dzieci - podlega bieżącej aktualizacji).
Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022r.
Bon można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.
Obsługa merytoryczna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Polski Bon Turystyczny

Remont budynku WTZ w Miejskiej Górce dofinansuje PFRON.

Data publikacji: 2020-07-24

Po raz kolejny Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce (umowa z dnia 15.07.2020r.).
Projekt przygotowany przez prowadzące warsztaty Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce pn. "Remont budynku WTZ" zakłada remont elewacji budynku, wymianę kotłowni, wymianę posadzek i malowanie ciągów komunikacyjnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar F.
Planowana całkowita wartość projektu: 200.000zł.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 160.000zł (80% udziału w kosztach realizacji projektu).
Planowany termin realizacji: do 31.12.2020r.

Remont budynku WTZ w Miejskiej Górce dofinansuje PFRON.Remont budynku WTZ w Miejskiej Górce dofinansuje PFRON.Remont budynku WTZ w Miejskiej Górce dofinansuje PFRON.

Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 7 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji: 2020-05-07

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu pracuje stacjonarnie bez zmian, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, jednakże nadal z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.

Sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP lub poprzez e-mail. Natomiast w sprawach wymagających wizyty w tut. Centrum, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie się z pracownikiem merytorycznym.
Interesanci mogą przebywać w pomieszczeniach tut. PCPR :
- po uprzednim umówieniu terminu i godziny z określonym pracownikiem.

Należy zachować obowiązek:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby:
- do 4. roku życia;
- które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia,
- z całościowym zaburzeniem rozwoju,
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
- niesamodzielne.

Obsługa - pojedynczo, z wyłączeniem sytuacji niezbędnej opieki nad małoletnim lub osobą zależną/niepełnosprawną.

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

Data publikacji: 2020-05-06

W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań - w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r."

PFRON

Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji: 2020-04-21

Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa i przekazane do realizacji przez tut. PCPR. Dalszemu wyłączeniu podlega obsługa bezpośrednia interesantów tut. PCPR.
Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
Telefony kontaktowe:
tel. stacjonarny: 65 546 4333
tel. komórkowy: 607 395 721
Adresy e-mail:
- w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
- piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.

Ewa Szczepaniak
(-) Kierownik PCPR w Rawiczu

Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem.

Data publikacji: 2020-04-08

PFRON uruchomił realizację programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Adresatami pomocy:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.Czytaj całość publikacji "Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem. "

PFRON

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków programu_Moduł III (plik docx 46KB)
 2. Obowiązek infromacyjny - Moduł III (plik pdf 116KB)

Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia w wykonywaniu zadań przez jednostkę.

Data publikacji: 2020-03-15

O G Ł O S Z E N I E
Szanowni Państwo,
w dniu 13 marca 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433).
Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów tut. PCPR.
Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
Telefony kontaktowe:
tel. stacjonarny: 65 546 4333
tel. komórkowy: 607 395 721
Adresy e-mail:
- w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
- piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.

Ewa Szczepaniak
Kierownik PCPRZałączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433). (plik pdf 333KB)

INFORMACJA O MOŻLIWYCH UTRUDNIENIACH W OBSŁUDZE INTERESANTÓW PCPR w Rawiczu.

Data publikacji: 2020-03-12

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem zakażenia KORONAWIRUSEM, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (PCPR), mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia tut. PCPR, jak i zatrudnionych pracowników, zwraca się z prośbą o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach pilnych. Informujemy o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną - składania dokumentów poprzez platformę ePUAP, SOW www.sow.pfron.org.pl oraz kierowania pytań na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprrawicz.pl Do dyspozycji pozostaje również kontakt telefoniczny nr 65 5464333.
Informujemy również o czasowym zawieszeniu organizacji spotkań rodziców i dzieci w siedzibie tut. PCPR oraz możliwych utrudnieniach w obsłudze interesantów z uwagi na ewentualną absencję pracowników spowodowaną koniecznością opieki nad dziećmi, w związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych.
Prosimy o wyrozumiałość. Przepraszamy za możliwe utrudnienia.
Ewa Szczepaniak
Kierownik PCPR w Rawiczu.

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

Data publikacji: 2020-03-02

Informujemy, że z dniem 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku w:
- Modułe I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
- Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Patrz: pfron_programy_projekty

Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW !

Data publikacji: 2020-01-13

Szanowni Państwo,
informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

Czytaj całość publikacji "Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW !"

Załączniki:

 1. Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW ! (plik pdf 198KB)
 2. Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW ! (plik pdf 225KB)
 3. Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW ! (plik pdf 225KB)

2020 r. - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Nabór na wyżej wymienioną formę wsparcia został otwarty i aktywowany przez Wydział SOW 01.01.2020, tym samym Wnioskodawcy mogli bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. W tym celu należy zalogować się na stronie www.sow.pfron.org.pl
Tym samym PFRON umożliwia wszystkim samorządom przyjmowanie wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW.
Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą:
- wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do właściwego PCPR. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych,
lub
- pobrać wnioski ze strony www.pcprrawicz.pl/druki i dostarczyć do właściwego PCPR w sposób tradycyjny.System Obsługi Wsparcia - złóż wniosek online

2020 r. - LIKWIDACJA BARIER ARCHTEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, SPRZĘT REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć jak w latach ubiegłych w sposób tradycyjny (np. osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych, epuap).
Druki do pobrania na rok 2020 www.pcprrawicz.pl/druki PFRON

2020 r. - TURNUS REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-01

Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Nabór na wyżej wymienioną formę wsparcia zostanie otwarty i aktywowany przez Wydział SOW tak, aby od 1.01.2020 Wnioskodawcy mogli bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. W tym celu należy zalogować się na stronie www.sow.pfron.org.pl
Tym samym PFRON umożliwia wszystkim samorządom przyjmowanie wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW.
Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą:
- wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do właściwego PCPR. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych,
lub
- pobrać wnioski ze strony www.pcprrawicz.pl/druki i dostarczyć do właściwego PCPR w sposób tradycyjny.System Obsługi Wsparcia-złoż wniosek online

Uwaga! po nowe wnioski na turnus rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze (dofinansowanie PFRON) od 02-01-2020r.

Data publikacji: 2019-12-14

Zgodnie z komunikatem PFRON z dnia 13-12-2019r. do końca bieżącego roku w Systemie SOW zostaną wdrożone zmiany dotyczące wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które można składać za pomocą tego systemu od dnia 01-01-2020r.
Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia w/w wniosków drogą elektroniczną - mogą pobrać te wnioski w formie papierowej od dnia 02-01-2020r.w siedzibie tut. PCPR lub na stronie www.pcprrawicz.pl/druki.
Powyższe wynika z konieczności stosowania jednolitych formularzy wniosków ze względu na wprowadzenie ich wszystkich do systemu SOW.System Obsługi Wsparcia

Kontynuacja działania w 2020 roku - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

Data publikacji: 2019-12-08

Zgodnie z zachowaniem zasady trwałości projektu ( projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" ) w roku 2020 kontynuowane będzie działanie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
Zasady i wniosek - patrz: wrpo_AOON

Uwaga - Wigilia, 24 grudnia 2019 - PCPR będzie nieczynne.

Data publikacji: 2019-12-08

Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

Data publikacji: 2019-12-08

Zgodnie z komunikatem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że przyjął on Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r..

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku.
Więcej informacji: www.pfron.org.pl Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

Świątecznych kartek czar...

Data publikacji: 2019-12-01

W odpowiedzi na zaproszenie do wykonania "Bożonarodzeniowych kartek świątecznych" zostało złożonych 40 prac - kartek wykonanych przez dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i ich przyjaciół. Te piękne prace wraz z życzeniami świątecznymi zostaną przekazane osobom i instytucjom współpracującym w obszarze pieczy zastępczej. Wszystkim dziękujemy i już teraz życzymy "Wesołych Świąt" !
Kartki zostały zaprezentowane podczas spotkania gwiazdkowego w dniu 29 listopada br., a wszyscy ich wykonawcy otrzymali drobne upominki.
Foto: PCPR w Rawiczu.
Świątecznych kartek czar...Świątecznych kartek czar...Świątecznych kartek czar...

Spotkanie z Mikołajem !

Data publikacji: 2019-12-01

W dniu 29 listopada br. zorganizowaliśmy wzorem lat ubiegłych - spotkanie z Mikołajem ! Jego szczególnymi gośćmi były dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele ! Spotkanie Mikołaja i innych bajkowych postaci sprawiło wszystkim wiele radości. Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !Spotkanie z Mikołajem !

Powiatowy Dzień Integracji 2019

Data publikacji: 2019-11-19

W dniu 15 listopada br. odbyła się IX edycja Powiatowego Dnia Integracji (PDI). W tym roku spotkaliśmy się w gościnnych progach Gminy Jutrosin, a organizatorem wiodącym było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie. Tematem przewodnim tegorocznego PDI była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2019"

Powiatowy Dzień Integracji 2019

Uwaga Studenci! zmiana druków wniosków-Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Data publikacji: 2019-09-23

W związku z kolejną aktualizacją naboru wniosków w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez system SOW (nabór elektroniczny) i obsługą wniosków składanych w wersji papierowej (wprowadzenie danych do systemu SOW) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku.
Termin składania wniosków na semestr 2019/2020 upływa z dniem 10-10-2019r.

Załączniki:

 1. SOW Wniosek AS MII (plik pdf 178KB)
 2. SOW Moduł II - załącznik nr 1 przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 128KB)
 3. SOW Moduł II - załącznik nr 2 zaświadczenie z zakładu pracy (plik pdf 290KB)
 4. SOW Moduł II - załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni (plik pdf 283KB)
 5. SOW Moduł II - załącznik nr 4 oświadczenie_liczba semestrów dofinansowanych ze środków PFRON (plik pdf 236KB)

Informacja.

Data publikacji: 2019-08-12

Informujemy, że dnia 16 sierpnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Aktywny samorząd - Moduł I/C/1)!

Data publikacji: 2019-08-12

Wynikiem aktualizacji zadań dofinansowywanych w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" możliwym jest aktualnie uzyskanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I, obszar C, zadanie nr 1.
więcej:www.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)

Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program

Data publikacji: 2019-08-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że z dniem 01 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł II.
Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).
Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 01 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Czytaj całość publikacji "Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program "

Pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy - formularze dla oferentów/wykonawców - wystawców dokumentów (Aktywny samorząd - Moduł I/C/3-4.

Data publikacji: 2019-08-12

PFRON mając na względzie eliminowanie nieczytelności dokumentów oraz usprawnienie procesu opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, zad.3-4 przygotował aktywne wzory formularzy stosowanych w ramach ww obszarów dot. przedkładanych specyfikacji i kosztorysów.
Aktywny formularz Specyfikacja i kosztorys do wypełniania przez oferentów/wykonawców jest dostępny poniżej oraz znajduje się pod adresem:
www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Należy go przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON podczas drugiej wizyty.

Załączniki:

 1. Formularz 5_C3_K_Kosztorys_C3 (plik docx 17KB)

Dzień Dziecka i Rodziny !

Data publikacji: 2019-06-04

W dniu 31 maja br. z okazji minionego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka na piknik do Tarchalina zostały zaproszone wszystkie dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz ich rodzice, rodziny i opiekunowie. Dla swoich podopiecznych tut. PCPR zorganizował m.in. gry i zabawy z animatorami, spotkanie ze strażakami z OSP z Bojanowa oraz policjantami i psami policyjnymi będącymi w służbie KPP w Rawiczu.
Wspaniała pogoda i atmosfera sprzyjały dobrej zabawie. Dziękujemy wszystkim, którzy uatrakcyjnili nam swoją obecnością te szczególne dla nas dni :) Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !Dzień Dziecka i Rodziny !

Rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2019_ Moduł I_zasady

Data publikacji: 2019-05-31

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w 2019r. W POWIECIE RAWICKIM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD- MODUŁ I, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I w okresie:
- od 01 czerwca 2019r. do 31 sierpnia2019r.
Aktualne druki dostępne w zakładce druki

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I w 2019r. w Powiecie Rawickim (plik pdf 274KB)
 2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku (plik pdf 334KB)

System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2019-05-27

W dniu 23 maja br. Powiat Rawicki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie w sprawie korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). System Obsługi Wsparcia (SOW) to platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.
Wdrożenie systemu SOW zwiększy dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON. W powiecie rawickim e- usługę systemu SOW wdraża Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Czytaj całość publikacji "System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych."

System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.

Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego !

Data publikacji: 2019-05-17

Serdecznie zapraszamy w dniu 31 maja br. (piątek), godz. 16:00 - 19:00, boisko w Tarchalinie (gm. Bojanowo) :) Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego !

2 Gala muzyczna "BO JAK NIE MY, TO KTO".

Data publikacji: 2019-05-17

2 Gala muzyczna pn. "Bo jak nie my, to kto", której organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Osieku, odbyła się w rawickim DK w dniu 16 maja br. Tegoroczny motyw przewodni - muzyka filmowa. To kolejna okazja do zaprezentowania dorobku osób - uczestników/mieszkańców dziennych i całodobowych ośrodków wsparcia oraz ich opiekunów/terapeutów.

Czytaj całość publikacji "2 Gala muzyczna "BO JAK NIE MY, TO KTO"."

2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna 2 Gala muzyczna

PFRON z organizacjami pozarządowymi.

Data publikacji: 2019-05-14

W dniu 10 maja br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się krajowa konferencja z cyklu Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg, dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON Anna Skupień, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie konferencji podkreślano, iż politykę wsparcia dla osób niepełnosprawnych należy wypracować ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w oparciu o koalicję: rząd-samorząd-organizacje samorządowe. Swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych prezentowały: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RÓWNY START z Poznania oraz Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik z Poznania. PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.PFRON z organizacjami pozarządowymi.

Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 2019-05-12

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego - Pana Lecha Janickiego (Starosta Ostrzeszowski) w dniu 07 maja br. Panie Dyrektor Domów Pomocy Społecznej: w Osieku - Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz i w Pakówce - Lucyna Nowak oraz w imieniu Starosty Rawickiego - Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak uczestniczyły w spotkaniu poświęconym powołaniu Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.Inicjatywa ta jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację finansową dps-ów, wymagającą pilnych zmian i regulacji ustawowych. Forum to pełniłoby głównie funkcje organu doradczego starostów, służyłoby wymianie doświadczeń i praktyk, oraz dawałoby szerokie możliwości konsultacji.
Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

Z okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego

Data publikacji: 2019-05-01

Z okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego w dniu 30 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. z kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Gościem specjalnym tego spotkania był Pan Marcin Szargan - Starosta Rawicki w latach 1999-2002. Okolicznościowe życzenia składali Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki i Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Rawicki. Z okazji 20-lecia Powiatu RawickiegoZ okazji 20-lecia Powiatu RawickiegoZ okazji 20-lecia Powiatu RawickiegoZ okazji 20-lecia Powiatu RawickiegoZ okazji 20-lecia Powiatu RawickiegoZ okazji 20-lecia Powiatu RawickiegoZ okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego

Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.

Data publikacji: 2019-05-01

W dniu 27 kwietnia br. w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020 zorganizowana została wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, podczas których dzieci uczyły się robić słodkie chruściki. Druga grupa wraz z przewodnikiem zwiedzała park. Po godzinie grupy się wymieniły. Dla wszystkich uczestników wycieczki przygotowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek, a także degustacją przygotowanych przez dzieci chruścików.
W wycieczce brało udział 17 rodzin zastępczych. Łącznie 74 osoby (47 dzieci i 27 osób dorosłych).
Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.Wycieczka dla rodzin zastępczych do Deli Parku w Trzebawie pod Poznaniem.

Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

Data publikacji: 2019-04-18

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w dniu 17 marca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, przy wielkanocnym śniadaniu odbyło się spotkanie uczestników Warsztatów, ich opiekunów/rodziców, przedstawicieli Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (prowadzące warsztaty)oraz duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Rawicki, Pan Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki oraz Pani Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu. Spotkanie to po raz kolejny było okazją do zaprezentowania umiejętności i dorobku artystycznego uczestników Warsztatów w występie poświęconym tradycji Świąt Wielkanocnych, wymiany życzeń oraz skosztowania świątecznych potraw i słodyczy. Spokojnych Świąt ! Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miesjkiej Górce, 2019

20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

Data publikacji: 2019-04-06

W dniu 04 kwietnia br. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie - prowadzone przez Stowarzyszenie "Pro-Activ" - świętowały 20-lecie swojej działalności. Uczestnikami WTZ w Rydzynie są również mieszkańcy powiatu rawickiego.
Dziękując za zaproszenie składamy raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

"Zawsze z Rodziną" - XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR.

Data publikacji: 2019-04-06

W dniach 31 marca - 03 kwietnia br. w Ciechocinku odbyło się już XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR. W ramach spotkania zaprezentowano m.in. dotychczasowe rozwiązania w zakresie pieczy zastępczej, profilaktyki w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, system współpracy w pomocy społecznej oraz omówiono główne założenia projektu ustawy ws. centrów usług społecznych.
Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak, jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR - OS "Centrum".
Spotkanie było również okazją do podsumowania działań powiatowych centrów pomocy rodzinie z okazji przypadającego w tym roku 20-lecia ich istnienia.XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR, Ciechocinek 2019

O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.

Data publikacji: 2019-03-29

W dniu 27 marca br. Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z subregionu leszczyńskiego pod nazwą "Usługi opiekuńcze- od zgłoszenia do świadczenia". W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność opiekuńczą.

Czytaj całość publikacji "O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym."

O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu.

Data publikacji: 2019-03-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (dalej: PCPR) wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych w ramach trwałości Projektu Razem Przeciw Wykluczeniu realizuje w roku 2019 usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym oraz odciążenie ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie i zawodowo. Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.
O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym/ I grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ II grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy oraz opiekunowie faktyczni/ przedstawiciele ustawowi osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu."

Załączniki:

 1. wniosek AOON_2019 (plik pdf 366KB)

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.

Data publikacji: 2019-03-19

W dniu 17 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się szkolenie pn. "Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej".
Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. obszarów współpracy powiatu i gminy w realizacji celów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tworzenia i realizacji planów pomocy rodzinie i planów pomocy dziecku, współpracy z sądem rodzinnym.
Autorskie szkolenie prowadził Sebastian Stasiulewicz - psycholog, pedagog, superwizor pieczy zastępczej, trener, doradca zawodowy.
Zdjęcia: PCPR Rawicz. Asystet rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.Asystet rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.Asystet rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.Asystet rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.Asystet rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.

O działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Data publikacji: 2019-02-27

Sprawozdanie z działalności tut. PCPR za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej było jednym z tematów obrad zebranej w dniu 27.02.2019r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Rawickiego. Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego omówiono w kontekście funkcjonowania powiatowej instytucjonalnej pieczy zastępczej (dps,pow) oraz ośrodka interwencji kryzysowego.
W spotkaniu uczestniczyła Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu.
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w RawiczuO działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego O działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego O działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Profilaktyka onkologiczna - Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!

Data publikacji: 2019-02-21

"Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!" - pod tym hasłem w dniu 22 marca 2019r. o godz.17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie odbędą się warsztaty dotyczące profilaktyki onkologicznej, skierowane do kobiet w wieku 25-69 lat.
Współorganizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka. Profilaktyka onkologiczna - kobieto zadbaj o swoją zdrową przyszłość!

O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej z Sędzią Rodzinnym - Aleksandrą Dubiał.

Data publikacji: 2019-02-15

W dniu 14 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wybranych problemów z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządowych jednostek pomocy społecznej, tj. Domów Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Zgromadzonych powitał Starosta Rawicki - Pan Adam Sperzyński, a gościem specjalnym spotkania była Sędzia Rodzinny SR w Rawiczu - Pani Aleksandra Dubiał.
Organizator: PCPR w Rawiczu.O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej...O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej...O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej...O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej...O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej...

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2019r.

Data publikacji: 2019-01-31

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/19 Starosty Rawickiego z dnia 28 stycznia 2019r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2019 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 4 410zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 29 stycznia 2019r. poz. 1052)

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu

Data publikacji: 2019-01-31

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż z dniem 31.12.2018r. zakończył realizację Projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".
Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Czytaj całość publikacji "Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu "

Koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Osieku i w Pakówce w roku 2019.

Data publikacji: 2019-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2019 wynosi 3 832zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 946)
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2019 wynosi 3 372zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 947)

Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie

Data publikacji: 2019-01-18

W dniu 16 stycznia br. w Pomocnie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia "Wsparcie dla Każdego" w Pakosławiu podsumowujące jego działalność w roku 2018. Z okazji trwającego karnawału spotkanie to uświetnił występ Zespołu "To i owo Szkaradowo" wystawiając bajkę "Śpiąca królewna" oraz występ wokalny p. Joanny Kryś.
W spotkaniu uczestniczyła kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy za zaproszenie. Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie

Spotkania wilgilijne.

Data publikacji: 2018-12-31

W miesiącu grudniu br. - jak co roku - uczestniczyliśmy w "spotkaniach wigilijnych" organizowanych przez POW "Mały Dworek" w Łaszczynie, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej, ich rodzin i przyjaciół "Pomocna Dłoń" w Rawiczu, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej w Bojanowie".
Bardzo dziękujemy, że mogliśmy ten szczególny czas spędzić również z Wami. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne. Spotkania wilgilijne.

Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

Data publikacji: 2018-12-14

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019r.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r."

PFRON_logo

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-12

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 z zakresu rehabilitacji społecznej można składać w PCPR w Rawiczu od dnia 02 stycznia 2019r.
W zakładce DRUKI zamieszczone zostały obowiązujące od stycznia 2019r. wzory wniosków o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:
- DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA
- DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
- DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ
- DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
- DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
- DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
PFRON_logo

W Wigilię PCPR nieczynne.

Data publikacji: 2018-12-09

Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (poniedziałek - Wigilia Bożego Narodzenia) PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Mikołajki !

Data publikacji: 2018-12-09

W dniu 7 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało Spotkanie Mikołajkowo-Gwiazdkowe dla swoich podopiecznych - dzieci oraz ich rodzin, opiekunów i rodziców zastępczych. W trakcie spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego pod nazwą Ubierzmy wspólnie drzewko świąteczne. Laureaci oraz wszyscy, którzy złożyli swoje prace w konkursie otrzymali upominki, a wykonane ozdoby przepięknie ubrały choinkę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zabawę :) Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki 2018!Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !Mikołajki !

Pożegnanie lata!

Data publikacji: 2018-10-08

W tym roku na sportowo przy pięknej pogodzie pożegnaliśmy lato i witaliśmy piękną polską złotą jesień!
W dniu 05 października br. w ramach realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 zadanie: "Promocja zdrowego trybu życia" miłośnicy spacerów i marszów nordic walking mieli okazję wspólnie aktywnie spędzić to piękne październikowe popołudnie. Dziękujemy za pomoc w organizacji tego spotkania Pani Renacie Błaszczyszyn, a za udział i dobre humory przedstawicielom: Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Rawicza, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie, Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" z Rawicza, Stowarzyszenia "Z Nadzieją w Przyszłość" z Rawicza oraz Stowarzyszenia "Wsparcie dla Każdego" w Pakosławiu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Domom Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce.

Czytaj całość publikacji "Pożegnanie lata! "

Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018Pożegnanie lata! 2018

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia liczby miejsc w DPS w Osieku.

Data publikacji: 2018-08-14

W dniu 25 lipca 2018r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w sprawie zmiany decyzji w sprawie wydania Powiatowi Rawickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Osieku w zakresie zmiany liczby miejsc przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W związku z powyższym liczna miejsc w DPS w Osieku zostaje zwiększona o 8 miejsc i wynosi 100.
(decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2018r. znak: PS-II.9423.1.1.2018.2.3; wpisano do Rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 54)

Zmiana godzin urzędowania PCPR.

Data publikacji: 2018-08-07

Informujemy, że w dniach od 08 sierpnia do 10 sierpnia br. (środa-piątek) tut. PCPR będzie czynne w godzinach od 06:00 do 14:00.

Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

Data publikacji: 2018-07-17

Program ,,STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej to program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany do określonych organów i instytucji państwowych oraz samorządowych, tj. instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury.
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.
Zakłada się realizację programu do roku 2020.
Więcej informacji: PFRON (programy, projekty)PFRON_logo

Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ.

Data publikacji: 2018-07-16

Program "Zajęcia klubowe w wtz" to kolejny program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych adresowany do osób z niepełnosprawnościami opuszczających warsztaty terapii zajęciowej lub oczekujących na przyjęcie do tych warsztatów.
Więcej informacji w zakładce: PFRON(programy,projekty)PFRON_logo

Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.

Data publikacji: 2018-07-16

W dniu 13 czerwca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie nowego autobusu zakupionego na potrzeby uczestników Warsztatów.
Zakupu tego 23 - osobowego autobusu (w tym miejsca dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) dokonano w ramach realizacji Programu wyrównywania szans między regionami III, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki Funduszu stanowiły 70% całości kosztów (tj. kwotę 224 175zł), pozostałe 30% (tj. kwotę 96 075zł) dofinansowały w równych częściach wszystkie rawickie samorządy gminne i samorząd powiatowy oraz Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - podmiot prowadzący Warsztaty.
W spotkaniu obok uczestników i pracowników Warsztatów, przedstawicieli SDiON, uczestniczyli m.in. Anna Skupień - dyr. o/Wielkopolskiego PFRON, Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Maciej Dubiel - Burmistrz Bojanowa, Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki, Kazimierz Chudy - Wójt Gminy Pakosław, Zbigniew Koszarek - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin oraz Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu. Spotkanie prowadziła Anna Hejducka - Prezes SDiON w Miejskiej Górce. Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.Nowy autobus dla WTZ w Miejskiej Górce.

Powiatowy Dzień Integracji 2018

Data publikacji: 2018-07-09

W dniu 07 lipca 2018 r. w Miejskiej Górce po raz ósmy odbył się Powiatowy Dzień Integracji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w bieżącym roku było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, a współorganizatorami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacje pozarządowe z terenu powiatu rawickiego działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miejskiej Górki.

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2018"

Powiatowy Dzień Integracji 2018Powiatowy Dzień Integracji 2018Powiatowy Dzień Integracji 2018Powiatowy Dzień Integracji 2018

Subregionalne spotkanie WTZ i PCPR w Lesznie.

Data publikacji: 2018-06-27

W dniu 25.06.br w Lesznie odbyło się spotkanie warsztatów terapii zajęciowej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z subregionu leszczyńskiego. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem było omówienie współpracy wtz i pcpr, w tym ich roli w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Obecni przedstawiciele PFRON omówili aktualnie realizowane przez Fundusz programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz projektowane zmiany przepisów w tym zakresie.
Powiat Rawicki reprezentowali: Ewa Szczepaniak - kierownik tut. PCPR, Anna Hejducka - Prezes Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, podmiot prowadzący WTZ w Miejskiej Górce oraz Iwona Hejducka - kierownik WTZ w Miejskiej Górce.
Organizator spotkania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.Subregionalne spotkanie WTZ i PCPR w Lesznie, 25.06.2018Subregionalne spotkanie WTZ i PCPR w Lesznie, 25.06.2018Subregionalne spotkanie WTZ i PCPR w Lesznie, 25.06.2018

Planowane wyłączenie prądu !

Data publikacji: 2018-06-22

Informujemy, że w dniu:
- 25.06 br. (poniedziałek) w godzinach od 08:30 do 10:30
- 27.06 br. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:30
mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej dla budynku Dworca Głównego PKP w Rawiczu, co oznacza utrudnienia w obsłudze Klientów tut. Centrum poprzez łącza teleinformatyczne oraz obsługę systemów informatycznych.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Data publikacji: 2018-06-20

"Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi" to temat konferencji szkoleniowej zorganizowanej w Gostyniu w dniu 20 czerwca br. przez PCPR w Gostyniu, PCPR w Pleszewie, Stowarzyszenia "Dziecko" w Gostyniu, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.
Podczas spotkania przedstawiono diagnozę systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (Mirosław Sobkowiak, terapeuta środowiskowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), praktyczne aspekty pracy z osobami z chorobami psychicznymi (dr Marek Miotk, psycholog) oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Jakub Molinus, psycholog).
W konferencji uczestniczyli m.in. Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu oraz pracownicy DPS w Pakówce.Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi-konferencja szkoleniowa.Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi-konferencja szkoleniowa.Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi-konferencja szkoleniowa.Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi-konferencja szkoleniowa.

Planowane wyłączenie prądu !

Data publikacji: 2018-06-15

Informujemy, że w dniu 18.06 br. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 13:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla budynku Dworca Głównego PKP w Rawiczu, co oznacza utrudnienia w obsłudze Klientów tut. Centrum poprzez łącza teleinformatyczne oraz obsługę systemów informatycznych.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Rządowy program Dobry start.

Data publikacji: 2018-06-11

Od 1.6.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające warunki realizacji rządowego programu Dobry start ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 30.5.2018 r.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoby uczącej się.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od lipca tego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną), a od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada w przypadku wniosków składanych w sposób tradycyjny.
Wnioski na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegających się o świadczenie dobry start osób uczących się będących osobą usamodzielnianą przyjmowane będą w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Więcej - patrz zakładka: pomoc środowiskowa(świadczenia)Dobry start 300 dla ucznia

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego :)

Data publikacji: 2018-06-09

Tegoroczne spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu rawickiego z okazji obchodzonego 30-tego maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano w dniu 8 czerwca w Tarchalinie. Spotkanie to było kolejną okazją do wspólnej zabawy oraz wymiany doświadczeń. Wszystkim rodzinom zastępczym - rodzicom i dzieciom - życzymy, aby każdy dzień kończył się uśmiechem .. :)
Dzień rodzicielstwa zastępczego

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

Data publikacji: 2018-06-05

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w dniu 01 czerwca br. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I . Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia br.
Druki aktualnych wniosków dostępne w zakładce: DRUKI.PRFON_logo

Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !

Data publikacji: 2018-06-04

W dniu 30 maja br. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zorganizowało Integracyjny Dzień Dziecka. Wspaniałej atmosferze towarzyszyła równie świetna pogoda :) Wszystkim dzieciom dużym i małym jeszcze raz dużo radości :)
W spotkaniu wzięła udział Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR. Dziękujemy za zaproszenie.Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !Integracyjny Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu !

XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Data publikacji: 2018-05-30

W dniach od 24 do 27 maja 2018 r. w Busku - Zdroju odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" z udziałem 95 uczestników reprezentujących 14 województw. W Forum uczestniczyła także Ewa Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu.
Podczas spotkania omówiono m.in.:
- finansowanie sektora pomocowego i polityki społecznej,
- siedem lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem projektu ustawy zmieniającej przepisy w tym zakresie,
- perspektywy rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech,
- stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służacego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach,
- funkcjonowanie centrów obsługi usług wspólnych,
- dobre praktyki - Regionalne Akademie Rodziny jako nowe narzędzie pracy (PCPR Koszalin).
Podczas trwania Forum odbyły się również uroczyste obchody 10-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR "CENTRUM".

Czytaj całość publikacji "XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju."

XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.

Data publikacji: 2018-05-21

W dniu 18 maja br. w kinie Promień w Rawiczu odbyło się podsumowanie 13. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI. Niepełnosprawność wyrażona w kolorach szarości.
Konkurs pod patronatem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przy wsparciu: Gminy Rawicz, Powiatu Rawickiego, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.(NIE)SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.

o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

Data publikacji: 2018-05-16

W dniu 11 maja br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce - prowadzonych przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - odbyła się uroczystość nadania imienia Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, przełożonego klasztoru w Miejskiej Górce Goruszkach k. Rawicza w latach 1938-1942, który zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau.
o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.o.Euzebiusz Huchracki patronem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

Trampoliny we Wrocławiu !

Data publikacji: 2018-05-16

W dniu 12 maja br. odbyła się wycieczka rodzin zastępczych do Parku Trampolin i Przygody GoJump we Wrocławiu. Liczne atrakcje wyzwalały dużo radości i adrenaliny !
Wyjazd zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020. Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !Trampoliny we Wrocławiu !

Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Data publikacji: 2018-05-14

W dniu 11 maja br. w ramach organizowanego przez rawicki Inspektorat ZUS Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Sięgnij po sukces" dyżur ekspercki pełniła Pani Magdalena Łukowiak - pracownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych tut. PCPR.
Zainteresowane osoby mogły uzyskać dodatkowe informacje nt. aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.Dzień Osób z Niepełnosprawnością.Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.

Data publikacji: 2018-05-11

W dniach 16-20 kwietnia 2018r. PCPR w Rawiczu zorganizowało V edycję spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI. Tegoroczny cykl adresowany był przede wszystkim dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z całego Powiatu Rawickiego.
Spotkania profilaktyczno-edukacyjne Wszyscy jesteśmy tacy sami miały na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie odbyły się prelekcje starszego pracownika socjalnego Katarzyny Jankowskiej oraz psychologa Lidii Młody.

Czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych."

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI -  V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI -  V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI -  V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI -  V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.

20 lat minęło...

Data publikacji: 2018-04-12

W dniu 11 kwietnia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. W tej pięknej uroczystości - uświetnionej występami artystycznymi Uczestników ŚDS, uczestniczyła Kierownik tut. PCPR - Ewa Szczepaniak.
Jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności i rozwoju ! 20 lat minęło..., 11.04.201820 lat minęło..., 11.04.201820 lat minęło..., 11.04.201820 lat minęło..., 11.04.201820 lat minęło...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERI w Rawiczu.

Data publikacji: 2018-04-12

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Rawiczu. W wyniku wyborów funkcję przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego PZERiI nadal pełnić będzie Pan Jan Nowotny.
W odpowiedzi na zaproszenie z ramienia tut. PCPR w zebraniu uczestniczyła Magdalena Łukowiak.

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

Data publikacji: 2018-04-12

Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018."

Spotkanie z "Pomocną dłonią".

Data publikacji: 2018-03-24

W dniu 22 marca 2018r. członkowie i sympatycy rawickiego Stowarzyszenia "Pomocna dłoń" wspólnie świętowali obchodzone w tym miesiącu Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Dziękujemy za zaproszenie.Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018Spotkanie z Pomocną dłonią, 22.03.2018

Spotkanie z Amazonkami.

Data publikacji: 2018-03-20

Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania Stowarzyszenia Rawicki Klub Amazonka w dniu 19 marca br. Życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych oraz ich rodzin w imieniu PCPR w Rawiczu złożyła Kierownik Ewa Szczepaniak.
Dziękujemy za zaproszenie. Spotkanie z Amazonkami, 19.03.2018r.Spotkanie z Amazonkami, 19.03.2018r.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Data publikacji: 2018-03-17

W dniu 12 marca 2018r. w tut. PCPR odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone głównie omówieniu planowanych działań na rok bieżący w ramach aktualnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tematyce ochrony danych osobowych dla ngo. Zebrani zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji programu za rok 2017r.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rawicki Klub Amazonka w Rawiczu, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie oraz Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Razem Raźniej w Bojanowie.

Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Data publikacji: 2018-03-17

W dniu 14 marca 2018r. kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak - uczestniczyła w Wielkopolskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej współorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związkiem Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W trakcie spotkania omówiono kierunki zmian legislacyjnych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestię sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ z punktu widzenia Izby Skarbowej oraz przygotowania uczestnika WTZ do zatrudnienia na rynku pracy. Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poznań 14.03.2018. Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poznań 14.03.2018.Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poznań 14.03.2018.Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poznań 14.03.2018.

Przygotowani na zmiany w ochronie danych osobowych.

Data publikacji: 2018-03-17

Wspólne spotkanie robocze przedstawicieli PCPR oraz wszystkich ośrodków pomocy społecznej w terenu powiatu rawickiego, które odbyło się w tut. PCPR w dniu 16 marca 2018r. poświęcono tematyce ochrony danych osobowych w reprezentowanych jednostkach w kontekście zmian wynikających z obowiązku stosowania RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016r. Nr 119,s.1). Unijna reforma ochrony danych osobowych dotyczy m.in. procesu zbierania danych, szacowania ryzyka naruszeń praw i wolności osób fizycznych (DPIA), instytucji Inspektora Danych Osobowych (DPO) czy też kompetencji organu nadzorczego.
Przywołane wyżej rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018r.

Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

Data publikacji: 2018-03-06

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
- od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
- od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
Szczegóły: www.PFRON(programy,projekty)

SMARTFON - CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.

Data publikacji: 2018-02-23

Głównym celem warsztatów psychologicznych zorganizowanych w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w okresie ferii zimowych 21 i 22 lutego 2018r. pn: Smartfon - czasoumilacz vs. czasopożeracz było nabycie umiejętności kontrolowania czasu spędzanego ze smartfonem. Warsztaty adresowane były do dzieci przebywających w pieczy zastępczej (grupa wiekowa 11-14 lat) i prowadzone przez psycholog Lidię Młody.
Konwencja eksperymentów i wyzwań pozwalała uczestnikom zajęć doświadczać barier i ograniczeń w komunikacji telefonicznej, odkrywania sposobów zarządzania swoim czasem oraz dostarczała wiedzy o mechanizmie rozwijania się uzależnienia.
SMARTFON - CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.SMARTFON - CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.SMARTFON - CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.SMARTFON - CZASOUMILACZ VS. CZASOPOŻERACZ - warsztaty.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Data publikacji: 2018-02-21

Informujemy o trwającej od poniedziałku (19 lutego br.) akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pn.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, która w tym roku potrwa do 25 lutego. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości podmiotem prowadzącym Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w województwie wielkopolskim jest FUNDACJA "DZIECKO W CENTRUM" z siedzibą w Poznaniu UL. ZEYLANDA 9/3, kontakt: tel. 786 160 100 poniedziałek - sobota 8:00 -18:00; dni i godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku: poniedziałek - sobota 8:00 -20:00.
Więcej informacji na stronie www.ms.gov.pl

REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.

Data publikacji: 2018-02-05

W dniu 31 stycznia br. w PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie z zakresu REALIZACJI POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, w którym uczestniczyli pracownicy tut. Centrum, ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rawickiego oraz POW "Mały Dworek" w Łaszczynie.

Czytaj całość publikacji "REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie."

REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.REALIZACJA POTRZEB PSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - szkolenie.

Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2017-12-16

W dniu 15 grudnia br. podsumowano konkurs plastyczny pn. "Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia". W spotkaniu uczestniczyli wszyscy autorzy złożonych wcześniej prac plastycznych. Oto lista laureatów:
1) w kategorii I (od 6 do10 r. ż.):
miejsce I - Adrian Snella
miejsce II - Tymoteusz Kociemba
miejsce III - Anna Radojewska
1) w kategorii II (od 10 do13 r. ż.):
miejsce I - Emilia Szulia
miejsce II - Patrycja Wińska
miejsce III - Bartosz Snela
1) w kategorii III (od 13 do18 r. ż.):
miejsce I - Zofia Mendel
miejsce II - Zuzanna Kempa
miejsce III - Kacper Rabęda
Nagroda specjalna Starosty Rawickiego: Anna Krakowiak
Nagroda specjalna Kierownika PCPR w Rawiczu: Michał Szukała
Podziękowania, gratulacje i nagrody wręczali: Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu oraz Bogumiła Umławska - Kierownik zespołu ORPZ. Konkurs zorganizowany w ramach realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017 przygotował Zespół ds rodzinnej pieczy zastępczej - Bogumiła Umławska, Lidia Młody, Ewa Gniatkowska, Izabela Kaczmarek. Dziękujemy :)
Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017Podsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaPodsumowanie konkursu pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia, 15.12.2017

Spotkanie z Mikołajem

Data publikacji: 2017-12-16

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i minione niedawno Mikołajki, były okazją do spotkania się rodzin, dzieci, młodzieży i ich opiekunów w dniu 15 grudnia br. w Hotelu "Maria" w Dębnie Polskim. Zabawy z Panią Zimą, Elfem, a przede wszystkim z wyczekiwanym z niecierpliwością przez wszystkie dzieci Mikołajem, sprawiły ogromną radość szczególnie tym najmłodszym. Był śmiech, śpiew, wspólne tańce oraz paczka świąteczna dla każdego dziecka. Imprezę zorganizowano dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej (rodziny zastępcze) i instytucjonalnej pieczy zastępczej (POW "Mały Dworek" w Łaszczynie), podopiecznych i współpracujących z PCPR w Rawiczu. Obecnym na tym spotkaniu, życzenia świąteczno-noworoczne złożyli: Starosta Rawicki - Adam Sperzyński oraz Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną zabawę :)

Czytaj całość publikacji "Spotkanie z Mikołajem"

Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107Spotkanie z Mikołajem, 15.12.2107

"Prawa dziecka w domu bez przemocy" - rozstrzygnięcie konkursu literackiego.

Data publikacji: 2017-12-09

"Prawa dziecka w domu bez przemocy"- pod takim tytułem Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu wraz z partnerami - PCPR w Rawiczu, Starostwem Powiatowym, Fundacją im. Maksymiliana Dudy oraz Życiem Rawicza, ogłosiła konkurs literacki dla uczniów szkół średnich i zawodowych. W ramach konkursu złożono 10 prac poruszających z zagadnienia z zakresu praw dziecka oraz zapobieganie przemocy wobec dzieci. W dniu 6 grudnia br. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz wszystkim uczestnikom.
Prace wyróżnione:
I miejsce - Antoni Czwojda uczeń kl. II gimnazjum w ZS w Miejskiej Górce
II miejsc - Katarzyna Zachaś uczennica I TE w ZSZ w Rawiczu
III miejsc - Lidia Kuźnia uczennica I TB w ZSZ w Rawiczu
Wszystkim dziękujemy za udział i gratulujemy laureatom.Prawa dziecka w domu bez przemocy - konkurs literacki.Prawa dziecka w domu bez przemocy - konkurs literacki.

Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2017-12-09

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w III edycji konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Rawickiego pn. Moje wymarzone Święta Bożego Narodzenia złożono 28 prac plastycznych. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego, objętych wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawiczu, w następujących kategoriach wiekowych:
- od 6 do10 r. ż. (kategoria I)
- pow. 10 do 13 r. ż. (kategoria II)
- pow. 13 do 18 r. ż. (kategoria III)
Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na dzień 15 grudnia br. podczas Spotkania Gwiazdkowego.
W załączeniu złożone prace :)


Moje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego NarodzeniaMoje wymarzone Święta Bożego Narodzenia

Dzień Pracownika Socjalnego :)

Data publikacji: 2017-11-30

W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W bieżącym roku pracownicy PCPR w Rawiczu uczcili to święto w dniu 30 listopada. Okolicznościowe życzenia wszystkim pracownikom złożyli Adam Sperzyński - Starosta Rawicki oraz Jacek Gwizdek - Wicestarosta Rawicki. Dziękujemy :) Dzień Pracownika Socjalnego :)

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu.

Data publikacji: 2017-11-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu już po raz IV w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021 zorganizowało cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu rawickiego pn. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI.

Czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. "

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - posumowanie działań IV edycji projektu.

Nabór wniosków w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r."

Data publikacji: 2017-11-02

Informujemy, że w okresie od 2 listopada do 01 grudnia br. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.". Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Wnioski można składać w siedzibie PCPR w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pomocą operatora pocztowego przesłane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.""

PFRON

Załączniki:

 1. MODUŁ I Wniosek Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 (plik doc 716KB)
 2. MODUŁ I Wniosek Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 (plik pdf 630KB)
 3. MODUŁ II Wniosek Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 (plik pdf 644KB)
 4. MODUŁ II Wniosek Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 (plik doc 752KB)

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.

Data publikacji: 2017-10-23

W dniu 8 września 2017r. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.". Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku.
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
1)osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
2)dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:
1)w ramach Modułu I - w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną,
2)w ramach Modułu II - w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy.
PFRON

Załączniki:

 1. Pomoc osom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r._program (plik pdf 261KB)
 2. Pomoc osom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r._ulotka (plik pdf 540KB)

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2017.

Data publikacji: 2017-09-14

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu rozpoczęły się zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczna edycja programu potrwa do 04 grudnia br.. Zajęcia grupowe odbywają się w godzinach popołudniowych, w każdy kolejny poniedziałek w siedzibie PCPR.
Program prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów Lidię Młody i Monikę Juszkowską (pracowników PCPR), z zastosowaniem Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi w wymiarze 60 godzin. Do programu przystąpiło 8 osób skierowanych przez Sąd oraz Zespoły Interdyscyplinarne działające w gminach powiatu rawickiego.
Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021.

Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.

Data publikacji: 2017-09-08

W dniu 07 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce odbyła się impreza sportowo-artystyczna, w której uczestniczyli zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych placówek: DPS Rościsławice, DPS Wroniniec, DPS Rogowo i DPS Osiek. Program imprezy obejmował występy sceniczne, zawody sportowe i zabawę taneczną. Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Kierownik PCPR w Rawiczu Ewa Szczepaniak.Dziękujemy za zaproszenie. Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r. Foto PCPR.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.Impreza sportowo-artystyczna, DPS Pakówka - 07.09.2017r.

Informacja dot. realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD Obszar C zad. 3 i 4

Data publikacji: 2017-08-22

W związku z trwającymi pracami dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.PFRON

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami nawałnic.

Data publikacji: 2017-08-21

Osoby niepełnosprawne, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w miesiącu sierpnia br. na terenie powiatu rawickiego, mogą zgłaszać swoje szkody oraz ewentualne potrzeby osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1 (pok. 8), telefonicznie pod nr tel. 65 546 43 33 lub drogą e-mail: k.jankowska@pcprrawicz.pl .
W zgłoszeniu należy podać:
1) liczbę osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym, których dotknęły skutki zdarzeń pogodowych,
2) rodzaj i charakter powstałych szkód,
3) określenie ewentualnych potrzeb wynikających z powstałych szkód.
Termin zgłaszania potrzeb: do dnia 24.08.2017 r. do godz. 14:00.
Zebrane informacje dn. 25.08.br zostaną przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, który w trybie pilnym przekaże je Zarządowi Funduszu w celu analizy i podjęcia działań zmierzających do wsparcia poszkodowanych osób niepełnosprawnych i instytucji działających na rzecz osób poszkodowanych.
PFRON

PCPR nieczynny w dniu 14 sierpnia 2017r.

Data publikacji: 2017-08-03

W dniu 14 sierpnia 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz będzie nieczynne.

Powiatowy Dzień Integracji 2017

Data publikacji: 2017-07-31

W niedzielę 30 lipca 2017 r. po raz kolejny odbył się Powiatowy Dzień Integracji 2017 w tym roku nad Zalewem w Pakosławiu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w bieżącym roku było Stowarzyszenie Wsparcie dla Każdego w Pakosławiu a współorganizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2017"

Powiatowy Dzień Integracji 2017Powiatowy Dzień Integracji 2017Powiatowy Dzień Integracji 2017Powiatowy Dzień Integracji 2017

Nowe programy PFRON 2017-2020.

Data publikacji: 2017-06-23

W dniu 21 czerwca 2017r. Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak uczestniczyła w konferencji pt.: Zatrudnienie w administracji publicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych , która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Spotkanie poświęcone było promocji trzech pilotażowych programów PFRON realizowanych w latach 2017-2020:
- Stabilne Zatrudnienie;
- Absolwent;
- Praca - Integracja.
Szczegóły:
stabilne-zatrudnienie
absolwent
praca-integracja
Nowe programy PFRON 2017-2020.Nowe programy PFRON 2017-2020.Nowe programy PFRON 2017-2020.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017.

Data publikacji: 2017-06-02

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzony 30 maja, był okazją do spotkania się właśnie w tym dniu rodzin zastępczych z terenu powiatu rawickiego. W tym roku świętowaliśmy w Bojanowie, a impreza miała charakter integracyjno-sportowy. Dziękujemy wszystkim za udział. I jeszcze raz - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO ! RADOŚCI i WYTRWAŁOŚCI! DZIĘKUJEMY!Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2017. Zdj. PCPR Rawicz.

2 maja br. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2017-04-25

W dniu 2 maja br. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Dyrektor o/Wielkopolskiego PFRON z wizytą w Powiecie Rawickim.

Data publikacji: 2017-04-23

W dniu 21.04.2017r. w Powiecie Rawickim gościła Dyrektor o/Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - Pani Anna Skupień. Wizyta ta wiązała się z realizacją przez Powiat Rawicki w roku ubiegłym Programu wyrównywania różnic między regionami III, w ramach którego - przy współfinansowaniu ze środków PFRON - został zakupiony przez Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce autobus na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce ( 70% wartości zakupionego pojazdu) oraz rozbudowano budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy (30% wartości projektu).

Czytaj całość publikacji "Dyrektor o/Wielkopolskiego PFRON z wizytą w Powiecie Rawickim."

Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.

Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!

Data publikacji: 2017-04-08

W dniu 28 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego działających w obszarze niepełnosprawności poświęcone organizacji tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji. W tym roku - 30 lipca - spotkamy się nad Zalewem w Pakosławiu. Głównym organizatorem PDI 2017 jest Stowarzyszenie "Wsparcie Dla Każdego" w Pakosławiu.
Rozpoczęliśmy prace nad organizacją i programem imprezy. Już dziś zapraszamy!

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!"

Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!Powiatowy Dzień Integracji 2017 - spotkanie organizacyjne!

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.

Data publikacji: 2017-04-03

Informuję, że Ministerstwo Rozwoju w ramach Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 realizuje projekt na terenie całej Polski pn. Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a jego działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji:www.ckngo.pl

Zadania dofinansowywane ze środków PFRON w roku 2017.

Data publikacji: 2017-03-31

W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.oraz przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie tych zadań.
Szczegóły: www.pcprrawicz.pl logo PFRON

Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!

Data publikacji: 2017-03-24

W dniu 23 marca br. wraz z mieszkańcami i pracownikami DPS w Osieku kolorowym pochodzie żegnaliśmy Zimę i witaliśmy niecierpliwie wyczekiwaną Wiosnę! Były Marzanny, było ognisko, dziś świeci słoneczko!
W imprezie uczestniczyli także: Starosta Rawicki - Adam Sperzyński i Kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy za zaproszenie.Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE, MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW - debata społeczna.

Data publikacji: 2017-03-24

W dniu 17 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu odbyła się debata społeczna pt. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była problematyka przemocy w rodzinie. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji działających w obszarze przemocy: oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu oraz pracownicy PCPR w Rawiczu.
Wśród zaproszonych prelegentów przedstawiających tematykę przemocy w rodzinie był także przedstawiciel PCPR w Rawiczu - Lidia Młody. Wystąpienie dotyczyło jednostki w obszarze przemocy w rodzinie, a także realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE, MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW - debata społeczna.

"W trosce o naszą przyszłość" - konferencja.

Data publikacji: 2017-03-17

W dniu 14 marca br. w Zespole Szkól Rolniczych w Grabonogu (pow. gostyński) odbyła się konferencja pt. "W trosce o naszą przyszłość". Tematem konferencji była rola wsparcia instytucjonalnego dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście zagrożeń jakie niesie za sobą reprywatyzacja majątku będącego w zasobach samorządów powiatowych, przeznaczonych do prowadzenia domów pomocy społecznej.
Na zaproszenie Starosty Gostyńskiego - Roberta Marcinkowskiego, w konferencji uczestniczyły Dyrektor: DPS w Osieku - Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz, DPS w Pakówce - Lucyna Nowak oraz Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.

Przegląd

Data publikacji: 2017-03-03

W dniu 28 lutego 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Osieku odbył się przegląd "Małych Form Teatralnych". Motywem głównym była historia miłości Jasia i Małgosi. Scenariusz, reżyseria i wykonanie przygotowane i zaprezentowane zostały przez mieszkańców i pracowników Domu. Doskonałe przygotowanie i świetna zabawa! Dziękujemy za zaproszenie.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Data publikacji: 2017-02-15

W dniu 14 lutego br. w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego działających w obszarze niepełnosprawności. W trakcie spotkania omówiono harmonogram wspólnych działań na rok 2017 w ramach "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020", organizację tegorocznego Powiatowego Dnia Integracji oraz plan działań partnerstwa organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne w Powiecie Rawickim na lata 2017-2020.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. "

Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.Foto: PCPR w Rawiczu.

Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej i placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Rawicki w roku 2017..

Data publikacji: 2017-01-30

Zgodnie z wydanymi i publikowanymi Zarządzeniami Starosty Rawickiego, od miesiąca lutego br. obowiązują nowe wyższe koszty utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie.
Szczegóły: patrz zakładka PLACÓWKI.

DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Data publikacji: 2017-01-25

W dniu 23 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS. Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, obok Starosty Rawickiego - Adama Sperzyńskiego, uczestniczyła w niej Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.
Więcej informacji: www.mswia.gov.pl

Jasełka w Zaborowicach.

Data publikacji: 2017-01-16

W dniu 15 stycznia 2017r. w Zaborowicach (gm.Bojanowo) odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci uczęszczające na mobilne zajęcia świetlicowe. Na zaproszenie - w spotkaniu uczestniczyła kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak.

Fot. PCPR w Rawiczu.Jasełka w Zaborowicach, 15.01.2017r.Jasełka w Zaborowicach, 15.01.2017r.

Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.

Data publikacji: 2017-01-13

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 12 stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Podczas spotkania przeanalizowano możliwości pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych oraz przedstawiono harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. Omówiono również ofertę usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie, został także zaprezentowany dorobek wybranych organizacji pozarządowych.
Możliwości współpracy organizacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze powiatowym omówiła obecna na konferencji kierownik PCPR - Ewa Szczepaniak. Głównym obszarem współpracy PCPR z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu rawickiego jest niepełnosprawność. W ramach wspólnych działań w latach poprzednich zorganizowano m.in. Powiatowy Dzień Integracji (od 2011r. - cyklicznie co roku), spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Wszyscy jesteśmy tacy sami oraz szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu.
Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.Konferencja podsumowująca współpracę Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

Data publikacji: 2016-12-28

W dniu 28 grudnia 2016r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Termin składnia ofert: 5 stycznia 2017r. do godz.13:00.
Szczegóły patrz:
strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE

Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

Data publikacji: 2016-12-23

Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła nowe programy skierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Już wkrótce szczegóły dotyczące realizacji programów:
- STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej,
- ABSOLWENT,
- PRACA-INTEGRACJA.
Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

WSPÓLNY CEL - podsumowanie i nowa perspektywa.

Data publikacji: 2016-12-15

W dniu 28 listopada 2016 roku zorganizowano spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność partnerstwa lokalnego pn. WSPÓLNY CEL. Wzięło w nim udział 55 osób przedstawicieli organizacji pozarządowych i PCPR w Rawiczu. Podczas spotkania przedstawiono działania, które udało się zorganizować w partnerstwie od 2011 roku . Ponadto omówiono perspektywę przystąpienia do partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego powiatu rawickiego Wspólny Cel na lata 2017-2020.

WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!

Data publikacji: 2016-12-15

Rodziny zastępcze wraz dziećmi przygotowały wyśmienite pierniki świąteczne które można było podziwiać i smakować podczas Spotkania Mikołajkowego 9 grudnia 2016r. Pierniki zachwycały misternymi zdobieniami oraz pomysłowymi formami, jak np. chatka piernikowa. Wszystkim rodzinom bardzo dziękujemy za przygotowanie wystawy. Pierniki oraz ozdoby wykonane przez dzieci podczas spotkania mikołajkowego wraz z życzeniami świątecznymi zostały wręczone między innymi władzom Powiatu Rawickiego.
Smacznego!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!WYSTAWA ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW!

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych.

Data publikacji: 2016-12-15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach działania WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI, zorganizowało tym razem cykl spotkań dla dzieci ze szkół podstawowych.
Spotkania odbyły się w okresie od 17 do 21 października br. i uczestniczyli w nich uczniowie klas I-IV ze SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach, SP nr 5 im. K. Kurpińskiego w Rawiczu- Sarnowie, ZS w Dłoni, SP im. W. Bartkowiaka w Jutrosinie i SP w Sowach. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Fundacje L’Arche z Wrocławia.

Czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych. "

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - I edycja dla szkół podstawowych.

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Data publikacji: 2016-12-15

W dniach 14-18 listopada 2016 r. odbyła się III edycja spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej pn. WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI.
Spotkania odbyły się na terenie całego Powiatu Rawickiego w gminach Rawicz, Jutrosin, Pakosław, Bojanowo i Miejska Górka i uczestniczyło w nich łącznie około 900 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z gronem pedagogicznym.
Tegoroczna edycja Wszyscy jesteśmy tacy sami miała na celu uwrażliwienia młodzieży szkolnej na problem przemocy wobec osób z niepełnosprawnością oraz kształtowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie oprócz emisji filmu fabularnego odbyły się prelekcje: Kierownika PCPR w Rawiczu Ewy Szczepaniak, psychologa Haliny Branickiej-Śniadeckiej, ponadto przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych."

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI - III edycja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.

Data publikacji: 2016-12-15

W dniu 28 listopada 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu promocji zdrowego stylu życia prowadzone przez Panią Martę Kierzkowską- Grzybek- dietetyka, wykładowcę akademickiego, biotechnologa.
Celem głównym szkolenia było przeprowadzenie spotkań promujących zdrowy styl życia w zakresie wsparcia rozwoju i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Zadanie było zrealizowane z uwagi na potrzebę wzmacniania kompetencji osób z niepełnosprawnością w pełnieniu różnych ról społecznych oraz współtworzenia możliwości i warunków do godnego życia. Projekt zakładał pilotażowe spotkanie edukacyjne, które będą składały się z części wykładowej na temat profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia. Edukacja na rzecz aktywnego życia osób z niepełnosprawnością realizowana w ramach programu miała na celu podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie uczestnictwa i rozwijania form aktywności społecznej.

Czytaj całość publikacji "PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA."

PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.

Spotkanie Mikołajkowe - 2016r.

Data publikacji: 2016-12-15

Tradycyjnie jak co roku odbyło się SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE dla rodzin zastępczych i dzieci z całego Powiatu Rawickiego zorganizowane w dniu 9 grudnia 2016 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w Restauracji Maria w Dębnie Polskim. Wśród atrakcji dla dzieci znalazły się liczne zabawy taneczne, warsztaty chemiczne i plastyczne, zdobienie twarzy. Życzenia bożonarodzeniowe i podziękowania za dotychczasową współpracę składali wszystkim rodzinom zastępczym Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak oraz Starosta Rawicki - Adam Sperzyński.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Mikołajkowe - 2016r."

Spotkanie Mikołajkowe - 2016r.Spotkanie Mikołajkowe - 2016r.Spotkanie Mikołajkowe - 2016r.

Rekrutacja do projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Data publikacji: 2016-11-22

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!
Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
- od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje: patrz zakładka Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny/WRPO Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data publikacji: 2016-11-10

W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie członków Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym.

Data publikacji: 2016-11-10

W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzbie PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie pt. Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym prowadzone przez Paulinę Stachurę psychologa-psychoterapeutę z Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu.

Czytaj całość publikacji "Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym."

Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym.

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - uwaga! zmiana w przepisach!

Data publikacji: 2016-10-27

Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.
Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku.


logo PFRON

Załączniki:

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016r. (plik doc 162KB)

Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.

Data publikacji: 2016-07-13

W dniu 23 czerwca 2016r. na terenie Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Łaszczynie odbył się Festyn Integracyjny współorganizowany przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Mały Dworek" w Łaszczynie oraz Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łaszczynie.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.Festyn Integracyjny Łaszczyn 2016.

Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.

Data publikacji: 2016-07-13

W dniach 6-8 lipca 2016r. drużyna TARANY - złożona z mieszkańców DPS Osiek - uczestniczyła w turnieju Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup 2016 organizowanym w tym roku w Toruniu.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.Seni Cup 2016 - Toruń 6-8 lipca 2016r.

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r.

Data publikacji: 2016-06-14

Wzorem lat ubiegłych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku bieżącym przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Przyznawanie tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 74, poz. 658).

Czytaj całość publikacji "Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r."

Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!

Data publikacji: 2016-05-23

W dniu 20 maja 2016r. w siedzibie PCPR w Rawiczu zorganizowane zostało spotkanie współorganizatorów PDI 2016. Obok przedstawicieli organizacji pozarządowych i PCPR wziął w nim udział także p. Adam Sperzyński - Starosta Rawicki.
Celem spotkania była ocena organizacji tegorocznych obchodów PDI w ramach Powiat Rawicz Festiwal oraz perspektywa dalszej współpracy w tym projekcie.

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!"

Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!Powiatowy Dzień Integracji 2016 - podsumowanie!

Powiatowy Dzień Integracji 2016

Data publikacji: 2016-05-11

W tym roku, 8 maja, już po raz szósty obchodziliśmy Powiatowy Dzień Integracji (PDI), tym razem w Rawiczu w ramach imprezy Powiat Rawicz Festiwal. PDI tradycyjnie poświęcony był twórczości osób niepełnosprawnych oraz prezentacji dokonań instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu rawickiego.

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2016"

Powiatowy Dzień Integracji 2016Powiatowy Dzień Integracji 2016Powiatowy Dzień Integracji 2016Powiatowy Dzień Integracji 2016Powiatowy Dzień Integracji 2016

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016

Data publikacji: 2016-05-11

Dzień 8 maja br. był również okazją do zorganizowania tegorocznych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko i ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście jest wielu wspaniałych a ludzi w naszym powiecie, którzy pełnią tak szlachetną misję.

Czytaj całość publikacji "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016"

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

Data publikacji: 2016-03-03

Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

Czytaj całość publikacji "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków."

logo PFRON

Program "Rodzina 500+" - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Data publikacji: 2016-03-03

Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzoną ustawą z dn. 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500zł miesięcznie.
Dodatek ten przysługuje na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 r.ż. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
Przepisy, o których mowa wyżej wchodzą w życie 01 kwietnia 2016r.

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz. 195)

Załączniki:

 1. ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (plik pdf 930KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

Data publikacji: 2016-03-02

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016 roku. Wzorem lat ubiegłych w ramach programu realizowany będzie Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w 2016r. wypada:
- od dnia 07 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
- od dnia 01 września 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016 roku wypada:
- dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
- dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
Druki do pobrania w zakładce: DRUKI.

Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl
logo PFRON

Zmiana wysokości kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Data publikacji: 2016-02-24

Informujemy, iż Starosta Rawicki ustalił i ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w roku 2016 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki. Tym samym, od miesiąca marca 2016r. koszt ten wynosi:
- w DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce - 2.987zł.(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 lutego 2016r. poz. 1517),
- w DPS dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych w Osieku - 3.147zł. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2016r. poz. 1256).

Informacja o wyborze Partnera do realizacji projektu.

Data publikacji: 2016-02-03

W związku z ogłoszeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 7 stycznia 2016 r. o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej została wybrana oferta Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce ul. Szkolna 1, 63-910Miejska Górka.
(więcej informacji - patrz zakładka KONKURSY OFERT).

Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2025.

Data publikacji: 2016-02-01

Szanowni Państwo,
w listopadzie 2015 roku Powiat Rawicki przystąpił do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016 -2025.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu dokumentu strategii jest badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Powiatu oraz proponowanych kierunków jego dalszego rozwoju. W związku z tym prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.

strategia-powiatrawicki.badanie.net

Dziękujemy bardzo za wyczerpujące odpowiedzi.

Adam Sperzyński
Starosta Rawicki

Zmiana druków wniosków o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2016-01-28

Informujemy, że od miesiąca lutego br. ulegają zmianie druki wniosków o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przeprowadzoną aktualizacją przepisów prawa.
Prosimy o stosowanie nowych wzorów zamieszczonych w zakładce DRUKI.
Jednocześnie informujemy, że wcześniej wydane/pobrane druki wniosków o dofinansowanie zadań będą przyjmowane i weryfikowane pod kątem obowiązujących przepisów prawa. logo PFRON

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - rok 2016.

Data publikacji: 2016-01-12

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 16/2015 z dnia 21.10.2015r. zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Aktualnie oczekujemy na ukazanie się procedur związanych z realizacją programu. Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl

Czytaj całość publikacji "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III - rok 2016."

PFRON

Załączniki:

 1. 1) założenia programu (plik pdf 55KB)
 2. 2) kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów (plik pdf 45KB)

Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu

Data publikacji: 2016-01-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn.zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Warunki naboru oraz formularze - patrz zakładka "Konkursy ofert".

Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

Data publikacji: 2015-12-23

W dniu 18 grudnia br. - wzorem lat ubiegłych - odbyło się spotkanie gwiazdkowe dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Wzięło w nim udział 80 dzieci, ich rodziny i opiekunowie. W trakcie spotkania odbył się koncert kolęd w wykonaniu dzieci i ich opiekunów. Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę. Zabawa była przednia!

Czytaj całość publikacji "Spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką"

Spotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i ŚnieżynkąSpotkanie z Mikołajem i Śnieżynką

SZKOLENIE EKONOMIA SPOŁECZNA

Data publikacji: 2015-12-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w dniu 11 grudnia br. zorganizowało szkolenie dotyczące tematyki ekonomii społecznej. Spotkanie poprowadził Pan Bartomiej Sroczyński przedstawiciel Leszczyńskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (LOWES). Szkolenie łączyło treść teoretyczną z praktyką.

Czytaj całość publikacji "SZKOLENIE EKONOMIA SPOŁECZNA "

SZKOLENIE EKONOMIA SPOŁECZNA SZKOLENIE EKONOMIA SPOŁECZNA SZKOLENIE EKONOMIA SPOŁECZNA SZKOLENIE EKONOMIA SPOŁECZNA

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

Data publikacji: 2015-12-03

W dniu 1 grudnia br. zakończyło się tegoroczne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz istniejących rodzin zastępczych w ramach wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu rawickiego, organizowane przez tut. PCPR.

Czytaj całość publikacji "Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych."

Szkolenie kondydatów na rodziców zastępczych.Szkolenie kondydatów na rodziców zastępczych.Szkolenie kondydatów na rodziców zastępczych.

Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.

Data publikacji: 2015-11-25

W dniach 16-20 listopada 2015r. w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie rawickim, już po raz kolejny podjęło działania zmierzające do edukacji młodzieży w zakresie promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych obywateli.

Czytaj całość publikacji "Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle."

Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.Wszyscy jesteśmy tacy sami - edukacja z filmem w tle.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2015r.

Data publikacji: 2015-11-20

W okresie od 12.08.2015 do 18.11.2015 tut. PCPR realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do udziału w tegorocznym programie zakwalifikowano 8 osób, z czego 3 osoby ukończyły program.
Program prowadzony był z zastosowaniem Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi w formie:
- zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin,
- zajęć i spotkań indywidualnych w wymiarze 10 godzin.

Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych.

Data publikacji: 2015-09-02

W dniach od 26 do 28 sierpnia br. w siedzibie tut. PCPR odbywały się zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowane w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, Cel szczegółowy 2: Wsparcie istniejących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rawickiego.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. "

Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych. Warsztaty psychologiczne - wzmocnienie kompetencji społecznych.

Podsumowanie konkursu plastycznego

Data publikacji: 2015-09-02

Dnia 31 sierpnia 2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się oficjalne wręczenie nagród i podziękowań w konkursie plastycznym pn. "W świecie moich marzeń" połączone z wernisażem prac. Konkurs zorganizowano w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, Cel szczegółowy 4: Integracja środowisk rodzinnej pieczy zastępczej.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie konkursu plastycznego "

Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego

Zakończenie projektu

Data publikacji: 2015-08-31

W dniu 28 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w Pomocnie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. "Wesołe wakacje". Organizowane w ramach projektu turnusy półkolonijne dofinansowane zostały w ramach konkursu pod nazwą Mikrodotacje Wielkopolska Wiara.

Czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "

Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015

Data publikacji: 2015-08-12

Wzorem lat ubiegłych PCPR w Rawiczu realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczną edycję programu planuje się zrealizować w okresie od 06.08.2015r. do 18.11.2015 r.
Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016.

Czytaj całość publikacji "Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015"

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - edycja 2015

Powiatowy Dzień Integracji 2015

Data publikacji: 2015-07-16

Już po raz piąty w Powiecie Rawickim zorganizowano Powiatowy Dzień Integracji. Jak w poprzednich edycjach, stanowił on doskonałą okazję do prezentacji szerokiej publiczności dokonań artystyczno-twórczych osób niepełnosprawnych. W tym roku w dniu 4 lipca gościliśmy w Gminie Bojanowo.

Czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2015"

Powiatowy Dzień Integracji 2015Powiatowy Dzień Integracji 2015

Konkurs plastyczny W świecie moich marzeń

Data publikacji: 2015-07-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłasza konkurs plastyczny pt. W świecie moich marzeń.
Celem konkursu jest:
1. pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży znajdujących się w pieczy zastępczej,
2. poszerzenie perspektywy psychicznej dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej o pozytywne kreacje swojej przyszłości,
3. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj całość publikacji "Konkurs plastyczny W świecie moich marzeń"

Załączniki:

 1. Konkurs plastyczny W świecie moich marzeń - regulamin konkursu (plik pdf 63KB)
 2. Konkurs plastyczny W świecie moich marzeń - formularz zgłoszeniowy (plik pdf 58KB)

Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I

Data publikacji: 2015-07-01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Termin składania wniosków: od dnia 01-07-2015r. do dnia 30-08-2015r.

Czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I"

logo PFRON
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu