Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji: 2021-11-30

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną proszę o stosowanie się do poniżej ustalonych zasad obsługi interesantów PCPR w Rawiczu, tj.:

1) proszę o załatwianie spraw w miarę możliwości z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub SOW.
2) jeśli sprawa wymaga osobistego kontaktu: prosimy o uprzednie telefoniczne/mailowe umówienie się z pracownikiem merytorycznym lub termin i godzinę ustali z Państwem pracownik PCPR.
3) załatwiając sprawy osobiście należy:
- zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki oraz odsłonić twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, na prośbę pracownika PCPR,
- używać rękawiczek lub zdezynfekować ręce po wejściu do budynku
- zachować dystans 1,5 m odległość co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku PCPR.

Obsługa bezpośrednia - pojedynczo, z wyłączeniem sytuacji niezbędnej opieki nad małoletnim lub osobą zależną/niepełnosprawną.

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 14:30.

Czytaj całość publikacji "Ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w związku z wystąpieniem stanu epidemii."

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.

Data publikacji: 2022-01-24

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze "SPECJALISTA"

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) co najmniej 2-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:  

1) znajomość nw. przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy:
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.r

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dnia 7 lutego 2008 r.

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r.

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/22 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 7 292,00zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 603).

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Nowy Dworek" w Łaszczynie w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/22 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie wynoszą 5 281,18zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 602).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część II - nabór wniosków.

Data publikacji: 2022-01-16

Logo flaga i herb PL

W ramach realizacji w roku 2022 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, będących w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Powiat Rawicki planuje objąć wsparciem asystenta 17 osób niepełnosprawnych, tj. 14 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniach równoważnych).

Zgłoszenia do udziału w Programie:

I. Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj.:

- karty zgłoszenia uczestnika Programu (wraz z wymaganymi załącznikami),

a w przypadku wskazania asystenta:

- karty zgłoszenia asystenta

i złożenie ich w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

II. Nabór zgłoszeń do Programu prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenia realizowane będą na bieżąco. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń niż zaplanowanych i możliwych do realizacji, a spełniających warunki do udziału w Programie – osoby, którym nie przyznano usługi zostaną wpisane za ich zgodą na listę rezerwową.

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - uczestnik Programu (plik docx 48KB)
 2. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - asystent w Programie (plik docx 40KB)
 3. oświadczenie asystenta o braku pokrewieństwa z uczestnikiem Programu-wypełnia asystent (plik docx 40KB)
 4. zakres czynności w ramach usługi asystenta w Programie-wypełnia uczestnik Programu (plik docx 51KB)
 5. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art. 13 i art.14 RODO (plik docx 41KB)
 6. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art.14 RODO (plik docx 39KB)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie.

Data publikacji: 2022-01-16

Logo flaga i herb PL

W roku 2022 Powiat Rawicki będzie realizował zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Informacje o Programie

Cel programu:

Wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresaci programu:

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie. "

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Program "Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. (plik DOCX 61KB)

Komunikat w sprawie wypłaty świadczenia 500+ od 01 czerwca 2022r.

Data publikacji: 2022-01-14

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+” informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa tracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.).

W sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia to zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej jednak, niż do końca maja 2022 r.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021 r. zastosowanie mają już nowe przepisy dotyczące ustalania przez ZUS prawa do świadczenia wychowawczego. W takich przypadkach, rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, aby otrzymać wsparcie z programu „Rodzina 500+”, powinni złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.

Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r.

W załączeniu materiały przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej :

 1. komunikat w sprawie wniosku o 500+ przez PUE ZUS - dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 2. komunikat w sprawie wniosku o 500+ przez PUE ZUS - dla dyrektora placówki wychowawczej.

Załączniki:

 1. komunikat - wniosek o 500+ przez PUE ZUS - dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem (plik pdf 961KB)
 2. komunikat - wniosek o 500+ przez PUE ZUS - dla dyrektora placówki wychowawczej (plik pdf 786KB)

Informacja o publikacji druków wniosków na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022.

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Informujemy, że w zakładce Druki opublikowano druki wniosków wraz z załącznikami na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022, tj:

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wzory wniosków są tożsame z wnioskami składanymi w tegorocznym elektronicznym naborze poprzez System Obsługi Wsparcia SOW.

Zachęcamy do składnia wniosków on-line za pośrednictwem systemu SOW dostępnego codziennie, 24 godziny na dobę.

Komunikat

Data publikacji: 2021-12-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. będzie czynne do godziny 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

07 stycznia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2021-12-27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga ! elektroniczny centralny nabór wniosków na zadania algorytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022.

Data publikacji: 2021-12-27

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2022 wnioski na realizację zadań algorytmowych dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej można składać poprzez centralne nabory na realizację tych zadań z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW (wzory tych wniosków zostaną udostępnione na stronie PCPR w Rawiczu po dniu 01 stycznia 2022, a do pobrania w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Rawiczu od dnia 10 stycznia 2022).

Zachęcamy do składnia wniosków on-line.

Zadania algorytmowe:

 1. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 2. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 3. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

 

24 grudnia br. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2021-12-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

Data publikacji: 2021-12-01

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1 63-900 Rawicz

OGŁOSZONEGO W DNIU 9 listopada 2021r.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Kamila Grembowska zamieszkała w Pomocnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wymogi formalne oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędnych na stanowisku objętym naborem. Udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień merytorycznych realizowanych na przedmiotowym stanowisku.

Rawicz, dnia 01 grudnia 2021r.

Kierownik PCPR w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze "SPECJALISTA"

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) co najmniej 2-letni staż pracy.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 09-11-2021r."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

ogłoszonego w dniu 08 listopada 2021r.

 

Informuję, że ze względów formalno-prawnych unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłoszony w dniu 08 listopada 2021r. na stronie internetowej BIP https://pcprrawicz.biuletyninformacji.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Rawicz, dnia 09 listopada 2021r.

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Data publikacji: 2021-11-08

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty

1.    Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:  

1)    znajomość nw. przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020r. poz. 1876 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.),
 5. ustawy z dnia   17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021r. poz. 746).

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw  z zakresu świadczeń na rzecz dzieci i pełnoletnich wychowanków umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej piecz zastępczej,

2) prowadzenie spraw z zakresu pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,

3) prowadzenie postępowania w zakresie ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  przez rodziców, osoby dysponujące dochodem dziecka, osoby, które uzyskały pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej,

4) prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia należnych świadczeń w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym,

7) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

12 listopada br. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2021-11-03

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nabory na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.

Data publikacji: 2021-10-28

sow

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 listopada 2021 r. zostaną uruchomione nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON:

 • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć wyłącznie w wersji  elektronicznej poprzez system SOW do dn. 30 listopada 2021r.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Data publikacji: 2021-10-22

Logo flaga i herb PL

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022."

"Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-09-09

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł IV uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 42 620,00 zł. na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zadanie pn. Terapia pocovidowa na co dzień realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Adresaci Programu:

- Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie, w większości osoby niepełnosprawne lub/i starsze) oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Czytaj całość publikacji ""Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."

Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-08-11

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 57 360,00 zł.

Adresaci Programu:

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku i ich otoczenie,

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i ich otoczenie.

Czytaj całość publikacji "Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "

Plakat

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-08-05

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji w roku 2021 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 000,00 zł na projekt pn. „Renowacja budynku WTZ”.

Planowana całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł (środki PFRON mogą stanowić nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu; nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu stanowią środki własne Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.

Termin zakończenia projektu: 31-03-2022r.

UMOWA nr WRR/000409/15/D z dnia 04-08-2021r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Plakat
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu