Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powrót

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Data publikacji: 2021-11-08

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty

1.    Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:  

1)    znajomość nw. przepisów prawa:

  1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2020r. poz. 1876 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.),
  5. ustawy z dnia   17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.),
  6. ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021r. poz. 746).

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw  z zakresu świadczeń na rzecz dzieci i pełnoletnich wychowanków umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej piecz zastępczej,

2) prowadzenie spraw z zakresu pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,

3) prowadzenie postępowania w zakresie ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  przez rodziców, osoby dysponujące dochodem dziecka, osoby, które uzyskały pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej,

4) prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia należnych świadczeń w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym,

7) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie powierzonych obowiązków, w tym przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

4. Warunki pracy:

1)   wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)   miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, parter, budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3)   obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,

4)   pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenia itp.),

2)   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

3)   oryginał kwestionariusza osobowego ( w załączeniu),

4)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w załączeniu),

5)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, pok. Nr 2 (parter) w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 1300 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie ujętych w protokole, są przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru i w tym okresie mogą być odebrane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://pcprrawicz.biuletyninformacji.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Rawicz, dnia 08 listopada 2021 r.

Załączniki:

  1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
  2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu