Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Komunikat PFRON w sprawie przedłużenia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Data publikacji: 2022-05-22

pfron

Zgodnie z komunikatem PFRON (publikacja z dnia 20-05-2022r.) w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem w przypadku gdy odwołany zostanie stan epidemii a wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego to orzeczenie zachowa ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza również prawo do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z orzeczeń.

Powyższe uregulowanie ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych zarówno w trakcie trwania stanu epidemii, jak i w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie zespołu orzekającego w terminie, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów.

Czytaj: Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Dofinansowania z PRFON - dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków w powiecie rawickim w roku 2022.

Data publikacji: 2022-04-01

pfron

Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie rawickim w roku 2021.

Dotyczy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

 1. zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. likwidacji barier technicznych,
 3. likwidacji barier w komunikowaniu się,
 4. likwidacji barier architektonicznych,
 5. sprzętu rehabilitacyjnego,
 6. zadanie sport, kultura, rekreacja i turystyka,
 7. turnus rehabilitacyjny,
 8. usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 9. sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji.

Dodatkowo: informacje uzupełniające.

Załączniki:

 1. DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2022. (plik pdf 224KB)

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2022 r.

Data publikacji: 2022-04-01

W dniu 31-03-2022r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31-03-2022 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Plan ogółem: 2 486 796 zł

 

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2022 r."

Informacja o publikacji druków wniosków na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022.

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Informujemy, że w zakładce Druki opublikowano druki wniosków wraz z załącznikami na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022, tj:

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wzory wniosków są tożsame z wnioskami składanymi w tegorocznym elektronicznym naborze poprzez System Obsługi Wsparcia SOW.

Zachęcamy do składnia wniosków on-line za pośrednictwem systemu SOW dostępnego codziennie, 24 godziny na dobę.

Uwaga ! elektroniczny centralny nabór wniosków na zadania algorytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022.

Data publikacji: 2021-12-27

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2022 wnioski na realizację zadań algorytmowych dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej można składać poprzez centralne nabory na realizację tych zadań z datą obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW (wzory tych wniosków zostaną udostępnione na stronie PCPR w Rawiczu po dniu 01 stycznia 2022, a do pobrania w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Rawiczu od dnia 10 stycznia 2022).

Zachęcamy do składnia wniosków on-line.

Zadania algorytmowe:

 1. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 2. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 3. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

 

Nabory na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.

Data publikacji: 2021-10-28

sow

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 listopada 2021 r. zostaną uruchomione nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON:

 • sport, kultura, turystyka i rekreacja,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – instytucje

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć wyłącznie w wersji  elektronicznej poprzez system SOW do dn. 30 listopada 2021r.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Turnusy rehabilitacyjne - limit środków PFRON wykorzystany.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przyjęty limit środków PFRON, będących w dyspozycji tut. PCPR i przeznaczonych na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w bieżącym roku został wyczerpany. Złożone a niezrealizowane wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zwolnienia się środków w tym zadaniu.

Stan na dz. 25-06-2021 r.:

 • wnioski złożone: 180
 • wnioski pozytywnie rozpatrzone - 177, w tym 63 z opiekunami

Środki przeznaczone na realizację zadania: 325 120 zł

Środki wykorzystane na realizację zadania: 324 402 zł

 

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

W dniu 25-03-2021r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25-03-2021 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r. (ostatnia zmiana: z dnia 24-06-2021 r.)

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r."

Turnusy rehabilitacyjne - informacja w sprawie uczestnictwa.

Data publikacji: 2021-05-17

Szanowni Państwo,

od dnia 15-05-2021 do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabili-tacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.
Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych dla uczestnika i opiekuna, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: § 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia  06-05-2021r.(ostatnia zmiana: rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U. z 2021r. poz. 905).

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-04-30

Logo flaga i herb PL

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 "

Dofinansowania z PRFON - dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków w powiecie rawickim w roku 2021.

Data publikacji: 2021-04-20

pfron

Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie rawickim w roku 2021.

Dotyczy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

 1. zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. likwidacji barier technicznych,
 3. likwidacji barier w komunikowaniu się,
 4. likwidacji barier architektonicznych,
 5. sprzętu rehabilitacyjnego.

Załączniki:

 1. Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w powiecie rawickim w roku 2021. (plik pdf 201KB)

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

Data publikacji: 2020-05-06

W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.
Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań - w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r."

PFRON

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2019r.

Data publikacji: 2019-12-01

W dniu 28-03-2019r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28-03-2019r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r. (ostatnia zmiana: z dnia 20-12-2019r.)

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2019r."

Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

Data publikacji: 2018-12-14

W dniu 13.12.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 13.12.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.
Zmiana powodowana była stopniem realizacji zadań w bieżącym roku- zmniejszeniem planu na zadania Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a zwiększeniu planu na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Plan po zmianach:

PLAN OGÓŁEM: 1 685 760zł
R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A - RAZEM 178 400zł
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) - 128 000zł
2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 8 400zł
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) - 42 000zł

R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 507 360zł
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 207 317zł
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 9 325zł
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 278 215zł
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 99 723zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej - 912 780zł


Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

Data publikacji: 2018-09-21

W dniu 20.09.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLIV/345/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.09.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.
Zmiana powodowana zmianą algorytmu podziału środków PFRON dla samorządów powiatowych w części dotyczącej dofinansowania do działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Czytaj całość publikacji "Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r."

Wzrost dofinansowania kosztów pobytu uczestników wtz.

Data publikacji: 2018-07-17

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.06.2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym od 01 lipca br. ulega zmianie dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w wtz i wynosi ono 16 596zł w roku bieżącym.
W związku powyższym nastąpi zmiana planu finansowego z określeniem nowej wysokości kosztów działania WTZ w Miejskiej Górce.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach realizowanych ze środków PFRON za I półrocze 2018r. - rehabilitacja społeczna.

Data publikacji: 2018-07-17

(stan na dzień 30.06.2018r.)
R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 457 758zł
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Plan: 216 000zł
Wykonanie: 215 953zł
Przyznane dofinansowanie (liczba osób wraz z opiekunami): 191
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Plan: 10 050zł
Wykonanie: 9 325zł (wg zawartych umów)
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Plan: 251 928zł
Wykonanie: 207 282zł
Przyznane dofinansowanie (liczba zrealizowanych wniosków wraz z zawartymi umowami): 163
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Plan: 100 000zł
Wykonanie: 9 919zł
Zaangażowanie: 90 000zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej
Plan: 879 780zł
Wykonanie: 439 890zł

Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

Data publikacji: 2018-06-28

W dniu 22.06.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLIII/338/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.06.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.

Czytaj całość publikacji "Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r."

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2018r.

Data publikacji: 2018-04-12

W dniu 29.03.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r.

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2018r."

Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków od 2018 roku.

Data publikacji: 2018-01-29

W dniu 25.01.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXXVIII/291/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.01.2018r.) przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. i latach następnych.

Załączniki:

 1. Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe ktyteria wyboru wniosków od 2018 roku. (plik pdf 231KB)

Zmiana wysokości środków finansowych PFRON przekazanych na realizację zadań w 2017r.

Data publikacji: 2017-08-14

W dniu 03.08.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03.08.2017r.) zmieniła uchwałę Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r. i określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r. Zmiana planu środków PFRON pozostających do dyspozycji powiatu rawickiego w bieżącym roku jest efektem weryfikacji danych stanowiących podstawę do naliczenia należnych środków przez GUS. Ogółem nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 29 260zł.

Czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości środków finansowych PFRON przekazanych na realizację zadań w 2017r."

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2017r.

Data publikacji: 2017-03-31

W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2017r."

Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków w roku 2017.

Data publikacji: 2017-03-31

W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017r.

Załączniki:

 1. Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków w roku 2017. (plik pdf 319KB)

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2016r.

Data publikacji: 2016-03-25

W dniu 24.03.2016r. Rada Powiatu Rawickiego określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2016r."

Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu