Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Komunikat w sprawie wypłaty świadczenia 500+ od 01 czerwca 2022r.

Data publikacji: 2022-01-14

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+” informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa tracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.).

W sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia to zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej jednak, niż do końca maja 2022 r.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021 r. zastosowanie mają już nowe przepisy dotyczące ustalania przez ZUS prawa do świadczenia wychowawczego. W takich przypadkach, rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, aby otrzymać wsparcie z programu „Rodzina 500+”, powinni złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.

Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r.

W załączeniu materiały przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej :

  1. komunikat w sprawie wniosku o 500+ przez PUE ZUS - dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  2. komunikat w sprawie wniosku o 500+ przez PUE ZUS - dla dyrektora placówki wychowawczej.

Załączniki:

  1. komunikat - wniosek o 500+ przez PUE ZUS - dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem (plik pdf 961KB)
  2. komunikat - wniosek o 500+ przez PUE ZUS - dla dyrektora placówki wychowawczej (plik pdf 786KB)

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021.

Data publikacji: 2021-05-17

Zgodnie z Obwieszczeniem MRiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 10 marca 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 282) od dnia 01 czerwca 2021r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

art. 80 ust.1 - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
1) z kwoty 694 zł na kwotę nie mniej niż 746 zł miesięcznie
2) z kwoty 1052 zł na kwotę nie mniej niż 1131 zł miesięcznie

art. 81 ust.1 - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

art. 81 ust.2 - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

 

Czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021."

Rządowy program Dobry start.

Data publikacji: 2018-06-11

- Świadczenie dobry start przysługuje:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych - raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się - raz w roku.
- Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
- W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
- Świadczenie dobry start przysługuje osobom w wysokości 300 zł.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą od lipca tego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną), a od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada w przypadku wniosków składanych w sposób tradycyjny.

Czytaj całość publikacji "Rządowy program Dobry start."

Załączniki:

  1. Rządowy program Dobry start - rozporządzenie. (plik pdf 54KB)
  2. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (plik pdf 282KB)
  3. załącznik do wniosku o świadczenie (plik pdf 104KB)

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018.

Data publikacji: 2018-04-12

Zgodnie z Obwieszczeniem MRPiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 23 marca 2018r. (M.P. z 2018r. poz.326) od dnia 01 czerwca 2018r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2018."

Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu