Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2016-11-03

fepr-efs

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Czytaj całość publikacji "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - działania Partnerów.

Data publikacji: 2017-03-03

fepr-efs

MGOPS RAWICZ:
www.ops.rawicz.pl
GOPS PAKOSŁAW:
www.ops.pakoslaw.pl
MGOPS JUTROSIN:
www.jutrosin.opsinfo.pl
OPS BOJANOWO:
www.opsbojanowo.pl
OPS MIEJSKA GÓRKA:
www.miejska-gorka.pl/pl/10864/169139/Wielkopolski_Regionalny_Program_Operacyjny.html

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu - rok 2020

Data publikacji: 2020-01-14

fepr-efs

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż w roku 2020 posiada instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU", tj.:

- Usług ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej):
15 osób z niepełnosprawnościami może zostać objętych bezpłatnym wsparciem asystentów osobistych. Będą oni wspierali ON w codziennym funkcjonowaniu i odciążą ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie.
Do wsparcia kwalifikowane będą osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu.

Data publikacji: 2019-03-27

fepr-efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (dalej: PCPR) wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych w ramach trwałości Projektu Razem Przeciw Wykluczeniu realizuje w roku 2019 usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym oraz odciążenie ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie i zawodowo. Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.
O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym/ I grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ II grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy oraz opiekunowie faktyczni/ przedstawiciele ustawowi osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu."

Załączniki:

 1. wniosek AOON_2019 (plik pdf 366KB)
 2. wniosek AOON_2020 (plik pdf 349KB)

"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" - sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Data publikacji: 2019-01-31

fepr-efs

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+). Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w POWIAT RAWICKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z: Gminą Rawicz/ Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, Gminą Bojanowo/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Gminą Miejska Górka/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, Gminą Jutrosin/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Gminą Pakosław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce zakończyło realizację Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu było: Zwiększenie dostępu 222 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r..

Czytaj całość publikacji ""RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" - sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r."

Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu

Data publikacji: 2019-01-31

fepr-efs

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż z dniem 31.12.2018r. zakończył realizację Projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".
Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesiące), tj.:
- Usług ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej):
15 osób z niepełnosprawnościami może zostać objętych bezpłatnym wsparciem asystentów osobistych. Będą oni wspierali ON w codziennym funkcjonowaniu i odciążą ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie.
Do wsparcia kwalifikowane będą osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
- PSYCHOTERAPII DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ ( 1 psychoterapeuta)
- SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROFESJONALIZACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ WZMACNIANIA KOMPETENCJI ISTNIEJĄCYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH ( 7 rodziców zastępczych / kandydatów na rodziców zastępczych).

Podsumowanie stanu realizacji projektu .

Data publikacji: 2018-02-21

fepr-efs

W roku 2017 z terenu Powiatu Rawickiego do Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU przystąpiły 282 osoby (180 K, 102 M) zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne z powodu choroby czy też wieku, dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.
Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników Projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie Projektu i zaakceptowany merytorycznie przez IZ obejmuje: działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.

Czytaj całość publikacji "Podsumowanie stanu realizacji projektu . "

SZKOLENIE DLA 4 KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2017-11-30

fepr-efs W dniu 27 listopada 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: SZKOLENIE DLA 4 KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.
Planowany termin realizacji zadania: 02 grudnia - 11 grudnia 2017r. w wymiarze: 20 godzin szkoleniowych.
Planowany harmonogram szkolenia:
02 grudnia 2017r., godz. 8:00 - 11:45 (5 godzin szkoleniowych)
04 grudnia 2017r., godz. 15:00 - 18:45 (5 godzin szkoleniowych)
09 grudnia 2017r., godz. 08:00 - 12:30 (6 godzin szkoleniowych)
11 grudnia 2017r., godz. 15:30 - 18:00 (4 godzin szkoleniowych)
Miejsce realizacji: PCPR , ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
Całkowita wartość usługi brutto: 3 200zł.
Wykonawca: Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń .

PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2017-09-07

fepr-efs W dniu 01 września 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Planowany termin realizacji zadania: od 01 września 2017r. do 30 listopada 2017r. w wymiarze: 135 godzin
Harmonogram: ustalany indywidualnie z osobą objętą wsparciem (w okresie realizacji zadania, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00)
Planowana liczba osób objętych wsparciem: 15
Miejsce realizacji: teren powiatu rawickiego/miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem
Całkowita planowana wartość usługi brutto: 12 150zł.
Wykonawca:
Gabinet Dietetyczny Anna Glapiak, ul. 3 Maja 34, 63-900 Rawicz.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

Data publikacji: 2017-08-23

fepr-efs W dniu 23.08.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Gabinet Dietetyczny Anna Glapiak, ul. 3 Maja 34, 63-900 Rawicz.
Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

Data publikacji: 2017-07-26

fepr-efs W dniu 26 lipca 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Szczegóły patrz: www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2017-07-13

fepr-efs W dniu 22 czerwca 2017r. zostały podpisane umowy na realizację zadania ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2017r. - grudzień 2018r. w wymiarze: 2 430 godzin
Harmonogram: ustalany indywidualnie z osobą objętą wsparciem (w okresie realizacji zadania, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00)
Planowana liczba osób objętych wsparciem: 15
Miejsce realizacji: teren powiatu rawickiego/miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem
Całkowita planowana wartość usługi brutto: 60 750zł.
Wykonawcy:
1. Małgorzata Grzegorzewska
2. Ilona Krzysztofiak
3. Romana Becela

10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2017-06-14

fepr-efs W dniu 05 czerwca 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: 10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU
Planowany termin realizacji zadania: 20 sierpnia - 29 sierpnia 2017r.

Czytaj całość publikacji "10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU "

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17.

Data publikacji: 2017-06-13

fepr-efs W dniu 13.06.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez:
1. Małgorzata Grzegorzewska , zamieszkała: Bojanowo
2. Ilona Krzysztofiak, zamieszkała: Rawicz
3. Romana Becela, zamieszkała: Rawicz

Szczegóły patrz: www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17.

Data publikacji: 2017-05-22

fepr-efs W dniu 22.05.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - 10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE- w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich-Grzegorzewska ul. Średnia 11, 64-100 Leszno

Szczegóły patrz:www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17.

Data publikacji: 2017-05-08

fepr-efs W dniu 08 maja 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl
www.bazakonkurencyjności.gov.pl

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17.

Data publikacji: 2017-04-21

fepr-efs W dniu 21 kwietnia 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - 10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2017-04-06

fepr-efs W dniu 06 kwietnia 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU
Planowany termin realizacji zadania: 08 kwietnia - 18 maja 2017r. w wymiarze: 25 godzin szkoleniowych.
Planowany harmonogram szkolenia:
08 kwietnia 2017r., godz. 8:00 - 12:30 (5 godzin szkoleniowych)
20 kwietnia 2017r., godz. 15:30 - 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
27 kwietnia 2017r., godz. 15:30 - 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
11 maja 2017r., godz. 15:30 - 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
18 maja 2017r., godz. 15:30 - 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
Miejsce realizacji: PCPR , ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
Całkowita wartość usługi brutto: 4 000zł.
Wykonawca: Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17.

Data publikacji: 2017-04-04

fepr-efs W dniu 04.04.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń .

Szczegóły patrz:www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17.

Data publikacji: 2017-03-24

fepr-efs W dniu 24 marca 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

Data publikacji: 2017-03-16

fepr-efs W dniu 03 marca 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU
Planowany termin realizacji zadania: 20-21 marca 2017r. w wymiarze: 10 godzin szkoleniowych
Harmonogram szkolenia:
20 marca 2017r., godz. 9:00 - 15:00 (5 godzin szkoleniowych)
21 marca 2017r., godz. 9:00 - 15:00 (5 godzin szkoleniowych)
Miejsce realizacji: PCPR , ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
Całkowita wartość usługi brutto: 4 260zł.
Wykonawca: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, os. Tysiąclecia 71/A, 61-255 Poznań.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: PCPR.230-8/17.

Data publikacji: 2017-02-20

fepr-efs W dniu 20.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, os. Tysiąclecia 71/A, 61-255 Poznań.
Szczegóły patrz:www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: PCPR.230-8/17.

Data publikacji: 2017-02-08

fepr-efs W dniu 08 lutego 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Data publikacji: 2017-01-27

fepr-efs W dniu 24 stycznia 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Planowany termin realizacji zadania: styczeń 2017r. - grudzień 2018r. w wymiarze: 384 godzin (w załączeniu planowany harmonogram realizacji zadania).
Miejsce realizacji: Centrum Psychologiczne, ul. Plac Wolności 4, 63-900 Rawicz.
Całkowita wartość usługi brutto: 34 560zł.
Wykonawca: Marta Niemczynowska.

Załączniki:

 1. HARMONOGRAM_ROK 2017_PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ (plik pdf 345KB)
 2. HARMONOGRAM_ROK 2018_PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ. (plik pdf 351KB)

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Szkoła dla Rodziców

Data publikacji: 2017-01-25

fepr-efs Do dnia 27 stycznia 2017r. można składać oferty w odpowiedzi na świadczenie usług - SZKOŁA DLA RODZICÓW - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Realizatorzy zadania:
Gmina Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gmina Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gmina Pakosław/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Szczegóły patrz:
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

Data publikacji: 2017-01-18

fepr-efs W dniu 18.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez p. Martę Niemczynowską.

Szczegóły patrz:
strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

Data publikacji: 2016-12-28

fepr-efs W dniu 28 grudnia 2016r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Termin składnia ofert: 5 stycznia 2017r. do godz.13:00.
Szczegóły patrz:
strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE

Rekrutacja do projektu.

Data publikacji: 2016-11-22

fepr-efs Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego - w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław - zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu. "

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie. (plik pdf 444KB)
 2. Zał. nr 1 - kwestionariusz rekrutacyjny. (plik pdf 470KB)
 3. Zał. nr 2a - Zasady uczestictwa. (plik pdf 217KB)
 4. Zał. nr 2b - Zasady uczestnictwa. (plik pdf 260KB)
 5. Zał. nr 2c - Zasady uczestnictwa. (plik pdf 223KB)
 6. Zał. nr 3 - notatka z rozmowy kwalifikacyjnej. (plik pdf 240KB)
 7. Zał. nr 4 - karta oceny. (plik pdf 335KB)
 8. Zał. nr 5 - karta kwalifikacyjna. (plik pdf 315KB)
 9. Zał. nr 6 - deklaracja uczestnictwa. (plik pdf 367KB)
 10. Zał. nr 7 - oświadczenie uczestnika. (plik pdf 254KB)

Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS.

Data publikacji: 2016-11-04

fepr-efs 14 lipca 2016r. - Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).

Podpisanie umowy o partnerstwie.

Data publikacji: 2016-11-04

fepr-efs 09 września 2016r. - podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Podpisanie umowy o partnerstwie."

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Data publikacji: 2016-11-04

fepr-efs 20 października 2016r., Poznań - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 ( nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0008/15-00).
Strony umowy:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez : Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Rawicki - działający w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Ewę Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu.
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu