Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Data publikacji: 2020-08-03

covid

Powiat Rawicki realizuje projekt pn.
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID - 19 poprzez:
- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Wartość projektu ogółem: 244.686,07zł
w tym:
- ze środków europejskich: 206.221,41 zł (84,28% dofinansowania)
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 38.464,66 zł (15,72% dofinansowania)

Środki finansowe przeznaczone są dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym Projekcie.

Obsługa projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.

Data publikacji: 2020-08-19

covid

Zakupiony w ramach projektu sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt komputerowy.

Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.Bieżąca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - zakup sprzętu.

Czas realizacji i zakres rzeczowy projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Data publikacji: 2020-08-03

covid Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim, tj. od dnia 29 lipca 2020r. do dnia 30 listopada 2020r. Kwalifikowalność wydatków możliwa jest od dnia 25 maja 2020r.

Zakres rzeczowy projektu dla rodzin, dzieci i pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Rawicki (zgodnie ze szczegółowym kosztorysem do projektu):
- zakup sprzętu ochrony osobistej, w tym:
maseczki - 2 177 szt.
rękawiczki - 10 850 szt.
płyny dezynfekcyjne - 475 litrów

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym:
laptop - 89 szt.

Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu