Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Projekt pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

Data publikacji: 2020-11-06

stop-covid

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje projekt pn.STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja ww. Projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).
Celem Projektu jest wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez:
- dodatki / dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników - etatowych i nieetatowych - faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających,
- doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej,
- zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Całkowity koszt Projektu w części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wynosi 33 900,00zł, w tym:
a) 28 815,00zł - 85% - środki Unii Europejskiej,
b) 1 695,00zł - 5% - środki budżetu państwa,
c) 3 390,00zł - 10% - wkład własny.

Okres realizacji Grantu: 01.06.2020 - 31.12.2020

Projekt pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu