Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Obowiązki informacyjne Administratora

Data publikacji: 2021-01-01

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zgodnie z ww. przepisami, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE z siedzibą w RAWICZU ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
sekretariat@pcprrawicz.pl
tel. 655464333

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
Pani Agnieszka Krupa - Sokołowska
Dane kontaktowe:
iod@powiatrawicki.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień przypisanych administratorowi a wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności:

 1. spraw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastęczej
 2. spraw z zakresu pomocy społecznej
 3. spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 4. spraw z zakresu polityki prorodzinnej
 5. spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 6. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w par. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. spraw należących do zakresu działania powiatu jako zadań z zakresu administracji rządowej;
 8. zadań publicznych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania i organom kontrolnym.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 4. przenoszenia danych osobowych;
 5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa, to konsekwencją ich niepodania jest nierozpatrzenie wniosku/załatwienie sprawy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) / Загальний регламент про захист персональних даних (RODO)

Data publikacji: 2022-04-03

Logo Flaga Ukrainy

 JAK KORZYSTAĆ Z PRAW GWARANTOWANYCH PRZEZ RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to akt, który bezpośrednio obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w sposób jednolity regulując prawa obywateli i obowiązki administratorów. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. To Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu czy Twój adres e-mail lub dane o lokalizacji.

Przetwarzanie danych to z kolei wszystkie działania, które wykorzystują dane osobowe, jak np. ich zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie czy udostępnianie. RODO przyznaje osobom fizycznym wiele praw, które pozwalają na większą kontrolę nad danymi osobowymi. UODO przygotował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

______________________________________________________________________

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)?

Загальний регламент про захист персональних даних (RODO) — це акт, який безпосередньо застосовується в усіх державах-членах Європейського Союзу, в єдиному порядку регулюючи права громадян та обов’язки адміністраторів даних.
Персональні дані – це інформація, яка підтверджує та ідентифікує Вашу особу - це ім'я, прізвище, адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти або дані про місцезнаходження.

Обробка персональних даних — це всі види діяльності, які використовують персональні дані, наприклад збір, збереження, упорядкування, зберігання, перегляд, використання або обмін. Загальний регламент про захист персональних даних (RODO) надає фізичним особам багато прав, які дозволяють краще контролювати персональні дані. Управління захисту персональних даних підготувало 10 порад щодо використання прав, гарантованих Загальним регламентом про захист персональних даних (RODO).

Załączniki:

 1. Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO UODO w Światowy Dzień Konsumenta (plik pdf 500KB)

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - prawo

Data publikacji: 2018-06-14

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych osób fizycznych:

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu t (plik pdf 1033KB)
 2. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (plik pdf 821KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu