Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiat Rawicki podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Data publikacji: 2022-03-04

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

W dniu 24-02-2022 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Rawickim umowę nr 67/2022/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ‘Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Program realizowany jest w okresie od  stycznia 2022 r. do  grudnia 2022 r.

 

plakat

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część II - nabór wniosków.

Data publikacji: 2022-01-16

Logo flaga i herb PL

W ramach realizacji w roku 2022 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, będących w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Powiat Rawicki planuje objąć wsparciem asystenta 17 osób niepełnosprawnych, tj. 14 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniach równoważnych).

Zgłoszenia do udziału w Programie:

I. Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj.:

- karty zgłoszenia uczestnika Programu (wraz z wymaganymi załącznikami),

a w przypadku wskazania asystenta:

- karty zgłoszenia asystenta

i złożenie ich w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

II. Nabór zgłoszeń do Programu prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenia realizowane będą na bieżąco. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń niż zaplanowanych i możliwych do realizacji, a spełniających warunki do udziału w Programie – osoby, którym nie przyznano usługi zostaną wpisane za ich zgodą na listę rezerwową.

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

  1. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - uczestnik Programu (plik docx 48KB)
  2. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - asystent w Programie (plik docx 40KB)
  3. oświadczenie asystenta o braku pokrewieństwa z uczestnikiem Programu-wypełnia asystent (plik docx 40KB)
  4. zakres czynności w ramach usługi asystenta w Programie-wypełnia uczestnik Programu (plik docx 51KB)
  5. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art. 13 i art.14 RODO (plik docx 41KB)
  6. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art.14 RODO (plik docx 39KB)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie.

Data publikacji: 2022-01-16

Logo flaga i herb PL

W roku 2022 Powiat Rawicki będzie realizował zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Informacje o Programie

Cel programu:

Wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresaci programu:

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie. "

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

  1. Program "Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. (plik DOCX 61KB)

"Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-09-09

Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki te otrzymano w ramach realizacji Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV na zadanie pn. "Terapia pocovidowa na co dzień".
 
Wysokość dofinansowania: 42.620,00zł
Całkowita wartość zadania: 42.620,00zł
 
 
 

Czytaj całość publikacji ""Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."

Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-09-01

Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Rawicki.

Wysokość dofinansowania:  57.360,00zł
Całkowita wartość zadania: 57.360,00zł
 
Adresatami Programu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i ich otoczenie.
 
Zakres rzeczowy i finansowy:
Planuje się wykorzystanie przyznanego dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia:
- przez Dom Pomocy Społecznej w Osieku w wysokości 25.000,00zł
- przez Dom Pomocy Społecznej w Pakówce w wysokości 32.360,00zł.
 
Planowany termin zakończenia wsparcia to 30 października 2021 r.

UMOWA nr POS/000036/15/D z dnia 11-08-2021r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Plakat

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-08-05

Logo flaga i herb PL + logo pfron
Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2021 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. „Renowacja budynku WTZ”.
 
Wysokość dofinansowania:  164 000,00zł
Całkowita wartość zadania: 200 000,00zł
 
Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.
 
Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.
 
Termin zakończenia projektu: 31-03-2022r.

UMOWA nr WRR/000409/15/D z dnia 04-08-2021r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Plakat
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu