ikona wczytywania strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
← Powrót do strony głównej

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

2024-03-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Powiat Rawicki realizuje zadanie publiczne w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" - edycja 2024 finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 419.118 zł,

Całkowita wartość: 419.118 zł,

Cel programu:

wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas realizacji zadania:

od marca 2024r. do grudnia 2024 r.

Umowa nr 99/2024/AOOzN zawarta dnia 5 marca 2024 r.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór wniosków od 23 lutego do 1 marca 2024r.

2024-02-22
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dn. 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział  w Programie.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu planuje objąć wsparciem w ramach programu 16 pełnoletnich mieszkańców Powiatu Rawickiego, posiadających orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:

- 7 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

(przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),

- 8 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 1 osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość artykułu "„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór wniosków od 23 lutego do 1 marca 2024r."

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik pdf 206KB)
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik pdf 209KB)
 3. Oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 o wyborze asystenta (plik pdf 134KB)
 4. Oświadczenie o sytuacji życiowej i stanie zdrowia uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik pdf 156KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (plik pdf 142KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 PCPR (plik pdf 152KB)
 7. Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024 (plik pdf 259KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023R.

2023-12-22
Logo flaga i herb PL

Powiat Rawicki realizuje zadanie publiczne określone w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. 

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 65.547,60zł 

Całkowita wartość: 115.347,91zł

Opis zadania: dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka w okresie od 1-06-2023r. do 31-12-2023r.

Umowa nr PS-III.946.1.26.2023 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. zawarta w dniu 22-12-2023r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Rawickim.

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-02-17
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Powiat Rawicki realizuje zadanie publiczne w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 331.755 zł,

Całkowita wartość: 331.755 zł,

Cel programu:

zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas trwania programu:

od  stycznia 2023 r. do  grudnia 2023 r.

Palakat_Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2023-02-17
Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadanie publiczne - Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 84.069,05 zł

Całkowita wartość: 84.069,05 zł

Cel programu: wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta

Adresaci programu:

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej ( wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 36 miesięcy.

Czas trwania programu: dofinansowanie poznano na realizację programu w latach 2023-2027

Plakat_Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2023-02-17
Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadanie publiczne - Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 65.387,03 zł

Całkowita wartość: 65.387,03 zł

Cel programu: wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

(dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem)

Adresaci programu:

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjścia na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

Czas trwania programu: dofinansowanie poznano na realizację programu w latach 2023-2026

 

Plakat_Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023. Nabór wniosków.

2023-02-12
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Powiat Rawicki do wsparcia zadania: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023, finansowego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłasza w okresie od 13 lutego do 20 lutego 2023r.nabór wniosków do udziału w w/w Programu.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Całkowita wartość zadania wynosi 331.755 zł, w tym w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: 325.250zł oraz koszty związane z obsługą zadania: 6.505zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w ramach programu planuje objąć wsparciem 18 osób niepełnosprawnych (pełnoletnich), mieszkańców Powiatu Rawickiego, posiadających orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 4 osoby
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności – 13 osób,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 1 osoba

 * przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (w załączeniu)

2. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023  (w załączeniu)

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023  w Powiecie Rawickim  (w załączeniu)

4. Oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 o wyborze asystenta  (w załączeniu)

5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  (w załączeniu)

6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  (w załączeniu)

7. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

8. Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023  w Powiecie Rawickim – dot. wnioskodawcy, który legitymuje się orzeczeniem wydanym z innej przyczyny niż: 03-L, 04-O, 05-R, zobowiązany  jest  do dołączenie zaświadczania lekarskiego (załącznik nr 2), które potwierdzi, że niepełnosprawność dotyczy mobilności i/lub komunikowaniu się z otoczeniem)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 13 do 20 lutego 2023r.:

- bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, pok. 9,lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rawiczu,  ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  (w załączeniu) oraz zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. 

O sposobie rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu, osoba niepełnosprawna zostanie powiadomiona pisemnie lub telefonicznie. Planowany termin realizacji programu: od 01.03.2023r. do 31.12.2023r.

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023. Nabór wniosków."

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 193KB)
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 (plik pdf 190KB)
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023 w Powiecie Rawickim (plik pdf 156KB)
 4. Oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 o wyborze asystenta (plik pdf 129KB)
 5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 154KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (plik pdf 213KB)
 7. Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w Powiecie Rawickim (plik pdf 168KB)
 8. Regulamin Rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 186KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2022-09-16
Logo flaga i herb PL + logo pfron
Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2022 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Renowacja budynku WTZ”.
 
Wysokość dofinansowania:  164 000,00zł
Całkowita wartość zadania: 204 000,00zł
 
Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.
 
Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: uszczelnienie okien i parapetów (w razie konieczności z wymianą), wymiana drzwi wewnętrznych, remont czterech łazienek, uchwyty dla niepełnosprawnych, wymiana podłogi i remont ścian w pracowni gospodarstwa domowego.
 
Termin zakończenia projektu: 31-05-2023r.

UMOWA nr WRR/000458/15/D z dnia 13-09-2022r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Ikonka symbolizująca artykuł

Powiat Rawicki podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

2022-03-04
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

W dniu 24-02-2022 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Rawickim umowę nr 67/2022/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ‘Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Program realizowany jest w okresie od  stycznia 2022 r. do  grudnia 2022 r.

 

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część II - nabór wniosków.

2022-01-16
Logo flaga i herb PL

W ramach realizacji w roku 2022 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, będących w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Powiat Rawicki planuje objąć wsparciem asystenta 17 osób niepełnosprawnych, tj. 14 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniach równoważnych).

Zgłoszenia do udziału w Programie:

I. Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj.:

- karty zgłoszenia uczestnika Programu (wraz z wymaganymi załącznikami),

a w przypadku wskazania asystenta:

- karty zgłoszenia asystenta

i złożenie ich w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

II. Nabór zgłoszeń do Programu prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenia realizowane będą na bieżąco. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń niż zaplanowanych i możliwych do realizacji, a spełniających warunki do udziału w Programie – osoby, którym nie przyznano usługi zostaną wpisane za ich zgodą na listę rezerwową.

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - uczestnik Programu (plik docx 48KB)
 2. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - asystent w Programie (plik docx 40KB)
 3. oświadczenie asystenta o braku pokrewieństwa z uczestnikiem Programu-wypełnia asystent (plik docx 40KB)
 4. zakres czynności w ramach usługi asystenta w Programie-wypełnia uczestnik Programu (plik docx 51KB)
 5. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art. 13 i art.14 RODO (plik docx 41KB)
 6. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art.14 RODO (plik docx 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie.

2022-01-16
Logo flaga i herb PL

W roku 2022 Powiat Rawicki będzie realizował zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Informacje o Programie

Cel programu:

Wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresaci programu:

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Czytaj całość artykułu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie. "

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Program "Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. (plik DOCX 61KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

2021-10-22
Logo flaga i herb PL

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czytaj całość artykułu "Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022."

Ikonka symbolizująca artykuł

"Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2021-09-09
Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki te otrzymano w ramach realizacji Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV na zadanie pn. "Terapia pocovidowa na co dzień".
 
Wysokość dofinansowania: 42.620,00zł
Całkowita wartość zadania: 42.620,00zł
 
 
 

Czytaj całość artykułu ""Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2021-09-01
Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IV na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Rawicki.

Wysokość dofinansowania:  57.360,00zł
Całkowita wartość zadania: 57.360,00zł
 
Adresatami Programu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i ich otoczenie.
 
Zakres rzeczowy i finansowy:
Planuje się wykorzystanie przyznanego dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia:
- przez Dom Pomocy Społecznej w Osieku w wysokości 25.000,00zł
- przez Dom Pomocy Społecznej w Pakówce w wysokości 32.360,00zł.
 
Planowany termin zakończenia wsparcia to 30 października 2021 r.

UMOWA nr POS/000036/15/D z dnia 11-08-2021r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2021-08-05
Logo flaga i herb PL + logo pfron
Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2021 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. „Renowacja budynku WTZ”.
 
Wysokość dofinansowania:  164 000,00zł
Całkowita wartość zadania: 200 000,00zł
 
Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.
 
Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.
 
Termin zakończenia projektu: 31-03-2022r.

UMOWA nr WRR/000409/15/D z dnia 04-08-2021r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Plakat
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Link do Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Link do Przetwarzanie danych osobowych
Link do Europejski Fundusz Społeczny
Link do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Link do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Link do Rzecznika Praw Dziecka
Link do Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1
63-900 Rawicz
tel./faks: (65)546-43-33, (65)546-73-75

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności